SFS 2011:1195 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

111195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 6, 6 a och 9 §§ förordningen (1996:1357) om

statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande
lydelse.

6 §

1

Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon-

ersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän-
ningar som bor inom landstinget eller kommunen och som är registrerade
hos Migrationsverket den sista dagen i kvartalet. Ersättningen betalas ut i
den månad som följer varje kvartalsskifte.

Schablonersättningen som ges för barn är 3 540 kronor för barn till och

med arton år. För vuxna ges schablonersättning med 4 190 kronor för perso-
ner från och med nitton år till och med sextio år och med 5 330 kronor för
personer som är sextioett år eller äldre.

Kostnader för tolk, hjälpmedel och transport eller sjukresa i samband med

vård som ger rätt till ersättning inkluderas i schablonersättningen.

6 a §

2

En hälsoundersökning enligt 3 och 4 §§ ersätts i form av en

schablonersättning om 2 060 kronor. I ersättningen inkluderas kostnader för
tolk i samband med hälsoundersökningen.

Ersättningen betalas ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.

9 §

3

�ppenvårdsapotek har rätt till ersättning av staten för receptförskrivna

läkemedel för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för utlänningar som
avses i 11 kap. 2 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716).

För utlänningar som vistas på en förläggning får ersättning för receptför-

skrivna läkemedel ges även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd,
om utlänningen inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kom-
mun. För utlänningar som har sökt asyl och som inte vistas på förläggning
när de beviljas uppehållstillstånd finns rätten till ersättning kvar under en
månad från det att tillstånd har beviljats.

1 Senaste lydelse 2010:1456.

2 Senaste lydelse 2010:1456.

3 Senaste lydelse 2010:277.

SFS 2011:1195

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1195

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Rätt finns inte till ersättning för utlänningar som enligt 12 § lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd
enligt den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för kostnader för hälsoundersökning som uppkommit före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)