SFS 2011:1198 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

111198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 49 § förordningen (1998:940) om

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

49 §

1

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avgift för myn-

dighetens prövning av ärenden

1. om undantag enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

2,

och

2. enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband

med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:928.

2 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

SFS 2011:1198

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011