SFS 2011:1199 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

111199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 49 a § förordningen (2000:338) om biocid-

produkter ska ha följande lydelse.

49 a §

1

I fråga om spridning av biocidprodukter från luftfartyg får Natur-

vårdsverket i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första
stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl. Innan Naturvårdsverket
ger en sådan dispens, ska verket samråda med Kemikalieinspektionen, Havs-
och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen.

En dispens ska förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljö-

skyddssynpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:258.

SFS 2011:1199

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011