SFS 2011:1200 Lag om elcertifikat;

111200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om elcertifikat;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag syftar till att främja produktion av förnybar el.

Definitioner m.m.

2 §

I denna lag betyder:

1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller

torv,

2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vatten-

kraft, vindkraft och vågenergi,

3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktions-

enheter bakom samma mätpunkt,

4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan

stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och
som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,

5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande

till försäljning eller användning av el,

6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt

4 kap. 11 § sker den 1 april,

7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el,
8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen

verksamhet eller verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverk-

ning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det

används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk

kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. förädlingsvärde: skillnaden mellan

1 Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.

SFS 2011:1200

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1200

� den elintensiva industrins intäkter från försålda varor och utförda tjäns-

ter, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (netto-
omsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning,
övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och

� alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på till-

gångar, samt räntekostnader.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2.

3 §

Om flera produktionsenheter för vattenkraft eller vindkraft finns i

närheten av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, får de,
trots definitionen i 2 § första stycket 3, anses som separata anläggningar.

4 §

Regeringen utser tillsynsmyndighet och kontoföringsmyndighet enligt

denna lag.

Gemensamma elcertifikatsmarknader

5 §

Elcertifikat som har utfärdats för produktion av förnybar el i en annan

stat får användas för att uppfylla en kvotplikt enligt denna lag, om det
svenska elcertifikatssystemet har samordnats med elcertifikatssystemet i den
andra staten genom en internationell överenskommelse.

Om en gemensam elcertifikatsmarknad inrättas ska det elcertifikatsregis-

ter som avses i 3 kap. 1 § utformas så, att staternas elcertifikat kan överföras
och annulleras elektroniskt i registret. Den prisinformation som avses i
3 kap. 16 § ska då beräknas utifrån uppgifter för den gemensamma elcertifi-
katsmarknaden.

2 kap. Tilldelning av elcertifikat

Godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat

1 §

För att tilldelas elcertifikat ska innehavaren av en anläggning skriftli-

gen ansöka hos tillsynsmyndigheten om godkännande av anläggningen för
tilldelning av elcertifikat. Denna ordning gäller såväl för nya anläggningar
som vid produktionsökningar som avses i 8 § och ombyggnader som avses i
9 §.

Om förutsättningarna enligt detta kapitel är uppfyllda ska tillsynsmyndig-

heten besluta att godkänna anläggningen för tilldelning av elcertifikat.

Om myndigheten godkänner en anläggning för tilldelning av elcertifikat

ska den samtidigt fastställa den period inom vilken elcertifikat får tilldelas.

Förutsättningar för godkännande för tilldelning av elcertifikat

2 §

En anläggning ska kunna producera förnybar el och vara tagen i

drift för att tilldelas elcertifikat.

3 §

Elcertifikat får bara tilldelas för sådan förnybar el vars inmatade

mängd och fördelning över tiden har mätts och rapporterats till kontoförings-
myndigheten.

background image

3

SFS 2011:1200

Om inmatningen från anläggningen görs till ett elnät som används utan

stöd av nätkoncession, ska innehavaren av anläggningen svara för mätningen
och rapporteringen.

Innehavaren av en anläggning ska särskilt beräkna och rapportera elpro-

duktion om

1. endast en del av elproduktionen i anläggningen berättigar till elcertifi-

kat, eller

2. det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § 1.

Särskilda krav för el som produceras med flytande biobränsle

4 §

När el produceras med sådana flytande biobränslen som avses i lagen

(2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio-
bränslen, får elcertifikat tilldelas endast om biobränslena är att anse som
hållbara enligt samma lag.

Särskilda krav för el som produceras med vattenkraft

5 §

För el som produceras med vattenkraft får elcertifikat tilldelas endast

för produktion i en anläggning som

1. tagits i drift första gången efter utgången av 2002,
2. var i drift den 1 maj 2003 och då hade en installerad effekt som inte var

högre än 1 500 kilowatt, eller

3. tagits ur drift före den 1 juli 2001 och därefter tagits i drift efter utgång-

en av 2002 om det har gjorts sådana omfattande ombyggnader eller andra
investeringar att anläggningen ska anses som en ny anläggning.

Om en anläggning som avses i första stycket 1 har en installerad effekt

som är högre än 1 500 kilowatt och produktionen vid anläggningen ersätter
tidigare produktion, får elcertifikat tilldelas endast för produktionsökningar
enligt 8 § första stycket.

Tilldelning enligt första stycket 3 ska ske i enlighet med 9 § tredje stycket.

6 §

Elcertifikat får tilldelas för el som produceras med vattenkraft i en

anläggning som inte omfattas av 5 §, om ett myndighetsbeslut, eller före-
skrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten
ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och tillsynsmyndig-
heten finner att de nya kraven gör det omöjligt för innehavaren att bedriva en
långsiktigt lönsam produktion vid anläggningen om innehavaren inte till-
delas elcertifikat.

Elcertifikat får också tilldelas för el som produceras med vattenkraft i en

anläggning som inte omfattas av 5 §, om anläggningen har en installerad
effekt om högst 15 megawatt och innehavaren avser att göra omfattande
ombyggnader eller andra stora investeringar i anläggningen som, enligt till-
synsmyndighetens bedömning, inte kan leda till en långsiktigt lönsam
produktion utan att innehavaren tilldelas elcertifikat.

background image

4

SFS 2011:1200

Tilldelningsperioder

7 §

För produktion av el i en anläggning som för första gången har tagits i

drift efter den 30 april 2003 får elcertifikat tilldelas i högst femton år från
tillsynsmyndighetens godkännande för tilldelning av elcertifikat.

För en anläggning som för första gången har tagits i drift före den 1 maj

2003 får elcertifikat tilldelas

1. för produktion till och med den 31 december 2014, om elen produceras

med biobränsle, vattenkraft eller vindkraft och statligt bidrag till en investe-
ring eller ombyggnad i anläggningen har getts efter den 15 februari 1998
enligt ett program för vissa investeringar inom energiområdet, eller

2. i andra fall än de som avses i 1, för produktion till och med den

31 december 2012.

Tilldelning för produktionsökning

8 §

I anläggningar där el produceras med vattenkraft får elcertifikat till-

delas för varaktiga produktionsökningar som genomförs efter den 30 april
2003.

För annan elproduktion får elcertifikat tilldelas för varaktiga produktions-

ökningar som genomförs efter den 31 december 2006 om produktions-
ökningen har skett till följd av investeringar i anläggningen.

Elcertifikat för produktionsökningar får tilldelas i högst femton år från

den dag produktionen ökade.

Ny tilldelning efter ombyggnad

9 §

Elcertifikat får tilldelas för produktionen i en anläggning vars produk-

tion tidigare har tilldelats elcertifikat endast om det har gjorts sådana omfat-
tande ombyggnader eller andra investeringar i anläggningen att den ska
anses som en ny anläggning.

Om el har producerats med vattenkraft i en anläggning som har en instal-

lerad effekt som är högre än 1 500 kilowatt och produktionen i anläggningen
tidigare har tilldelats elcertifikat för endast en varaktig produktionsökning,
får elcertifikat tilldelas endast för produktionsökningar även om sådana
omfattande ombyggnader som avses i första stycket har gjorts.

Tillsynsmyndigheten prövar om en anläggning ska anses som ny och fast-

ställer i förekommande fall från vilket datum anläggningen är att anse som
ny. Elcertifikat får tilldelas i högst femton år från den dag anläggningen är
att anse som ny.

Förlängd tilldelningsperiod

10 §

Om det funnits hinder för tilldelning av elcertifikat under en period,

får tillsynsmyndigheten efter ansökan från innehavaren av anläggningen för-
länga tilldelningsperioden med motsvarande period, om det finns synnerliga
skäl.

background image

5

SFS 2011:1200

Bortre gräns för tilldelning

11 §

Elcertifikat får inte tilldelas för produktion av el efter utgången av år

2035.

Förhandsbesked

12 §

Efter skriftlig ansökan från innehavaren av anläggningen ska tillsyns-

myndigheten lämna förhandsbesked om möjligheten att få en anläggning
godkänd för

1. tilldelning för återupptagen drift efter ombyggnad enligt 5 § första

stycket 3,

2. tilldelning enligt 6 § andra stycket,
3. tilldelning för produktionsökning enligt 8 §, eller
4. ny tilldelning efter ombyggnad enligt 9 §.
Ett förhandsbesked får förenas med villkor och är bindande vid en senare

prövning av godkännande.

Bemyndigande

13 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om

1. mätning och rapportering enligt 3 §,
2. åtgärder och villkor för tilldelning av elcertifikat för produktions-

ökningar enligt 8 § eller för att en anläggning ska anses som ny enligt 5 §
första stycket 3 eller 9 §.

3 kap. Kontoföring av elcertifikat

Elcertifikatsregister

1 §

Kontoföringsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register över elcer-

tifikat.

Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton som kontoföringsmyn-

digheten ska lägga upp för elcertifikatsberättigade innehavare av anlägg-
ningar samt för kvotpliktiga och deklarationsskyldiga.

Efter skriftlig ansökan ska kontoföringsmyndigheten lägga upp certifikat-

konton för dem som inte omfattas av andra stycket.

Tilldelning av elcertifikat genom registrering

2 §

Kontoföringsmyndigheten tilldelar elcertifikat. Elcertifikat tilldelas

genom att certifikatet registreras på det certifikatkonto som tillhör den elcer-
tifikatsberättigade innehavaren av en anläggning. Varje elcertifikat ska
omfatta en megawattimme förnybar el och ha ett identifieringsnummer samt
en uppgift om vilken dag det tilldelas anläggningens innehavare.

Registrering enligt första stycket ska ske snarast efter det att en rapport

om den elcertifikatsberättigande elproduktionen har kommit in till konto-
föringsmyndigheten.

Om tillsynsmyndigheten har fattat ett sådant beslut om nedsättning av till-

delning som avses i 5 kap. 7 § ska tilldelningen göras enligt beslutet.

background image

6

SFS 2011:1200

�verlåtelse av elcertifikat

3 §

När ett elcertifikat har överlåtits ska kontoföringsmyndigheten efter

ansökan från överlåtaren snarast registrera överlåtelsen på förvärvarens cer-
tifikatkonto. Kontoföringsmyndigheten ska även registrera försäljningspriset
för elcertifikatet och ange tidpunkten för registreringen.

Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet ska registreras på

hans konto, ska en preliminär registrering av överlåtelsen göras på överlåta-
rens certifikatkonto, om registrering som avses i första stycket inte redan har
skett. Kontoföringsmyndigheten ska därefter förelägga överlåtaren att yttra
sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet.
Om överlåtaren inte invänder mot ansökan inom denna tid eller gör invänd-
ning som uppenbart saknar fog, ska de överlåtna certifikaten registreras på
förvärvarens konto.

Pantsättning av elcertifikat

4 §

Om panträtt har upplåtits i ett elcertifikat ska kontoföringsmyndigheten

efter ansökan från pantsättaren snarast registrera pantsättningen på pantsätta-
rens certifikatkonto. Tidpunkten för registreringen ska anges.

Har panthavaren ansökt om att en pantsättning ska registreras, ska en

preliminär registrering av pantsättningen göras på pantsättarens konto, om
registrering som avses i första stycket inte redan har skett. Kontoförings-
myndigheten ska därefter förelägga pantsättaren att yttra sig över ansökan
inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om pantsättaren
inte invänder mot ansökan inom denna tid eller gör invändning som uppen-
bart saknar fog, ska pantsättningen slutligt registreras på pantsättarens konto.

5 §

När en pantsättning av ett elcertifikat har upphört, ska kontoförings-

myndigheten efter ansökan från panthavaren snarast ta bort uppgiften om
pantsättning från pantsättarens certifikatkonto. Tidpunkten för registreringen
ska anges.

Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om pantsättningen

ska tas bort, ska en preliminär registrering om att pantsättningen har upphört
göras på pantsättarens konto, om registrering som avses i första stycket inte
redan har skett. Kontoföringsmyndigheten ska därefter förelägga panthava-
ren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del av
föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot ansökan inom denna tid
eller gör invändning som uppenbart saknar fog, ska registreringen om pant-
sättningen tas bort.

Förfarandet vid ansökan om registrering i elcertifikatsregistret

6 §

En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret ska göras skriftligen

på ett formulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten och inne-
hålla de uppgifter som anges på formuläret.

7 §

Om en ansökan om registrering i elcertifikatsregistret inte görs skriftli-

gen på ett formulär som avses i 6 §, ska kontoföringsmyndigheten avvisa
den.

background image

7

SFS 2011:1200

Om formuläret är ofullständigt ifyllt ska sökanden föreläggas att komplet-

tera ansökan.

Om kontoföringsmyndigheten har förelagt en sökande att komplettera en

sådan ansökan som avses i 3�5 §§, ska myndigheten göra en preliminär
registrering av uppgifter om överlåtelse eller pantsättning på certifikat-
kontot. Slutlig registrering ska göras när samtliga uppgifter har kommit in.

8 §

Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering i

elcertifikatsregistret om

1. en överlåtare, pantsättare eller panthavare gjort en invändning enligt 3 §

andra stycket, 4 § andra stycket eller 5 § andra stycket och det inte är uppen-
bart att invändningen saknar fog,

2. ett föreläggande enligt 7 § andra stycket inte följs,
3. ansökan avser överlåtelse av ett elcertifikat som pantsättning är regist-

rerad för, eller

4. den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig

registrering enligt 4 eller 9 §.

Registrering av underrättelse

9 §

Om kontoföringsmyndigheten har underrättats om att en innehavare av

ett certifikatkonto gått i konkurs, ska detta registreras på certifikatkontot.
Detsamma gäller om myndigheten har underrättats om att ett elcertifikat
eller en rättighet som är registrerad enligt denna lag har utmätts, belagts med
kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett konkursbeslut

upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i första
stycket har upphävts eller återgått, ska en sådan registrering som nämns i
första stycket tas bort.

Rättsverkan av en registrering

10 §

En innehavare av ett certifikatkonto får, med de begränsningar som

framgår av registreringar på kontot, förfoga över de elcertifikat som finns
registrerade på kontot.

11 §

Om samma elcertifikat har överlåtits till flera var för sig, har den

överlåtelse företräde som registrerades först. Registreringen ger dock inte en
överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse om förvärvaren kände
till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen, när överlåtelsen registre-
rades. Detta gäller även förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolags-
skifte eller liknande förvärvssätt, när det gäller företrädet mellan ett sådant
förvärv och en annan överlåtelse.

Vid tillämpningen av första stycket ska en preliminär registrering ha

samma rättsverkan som en slutlig registrering.

12 §

Har ett elcertifikat i annat fall än som avses i 11 § överlåtits av någon

som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig om certifikatet var registrerat på
överlåtarens certifikatkonto vid tidpunkten för överlåtelsen och överlåtelsen
har registrerats samt förvärvaren då varken kände till eller borde ha känt till

background image

8

SFS 2011:1200

att överlåtaren inte ägde certifikatet. Detta gäller även vid överlåtelse från
den som ägde elcertifikatet, om han inte hade rätt att förfoga över det genom
överlåtelse.

Vid tillämpningen av första stycket ska en preliminär registrering ha

samma rättsverkan som en slutlig registrering.

13 §

En pantsättning av ett elcertifikat behandlas på samma sätt som en

överlåtelse vid tillämpningen av 11 och 12 §§.

Underrättelse till kontohavaren

14 §

När kontoföringsmyndigheten gjort en registrering på ett certifikat-

konto, ska certifikatkontohavaren skriftligen underrättas om det.

Senast vid januari månads utgång varje år ska kontoföringsmyndigheten

underrätta kontohavaren om innehållet på dennes konto per den 31 december
föregående kalenderår.

Rättelse av uppgift på certifikatkonto

15 §

En uppgift på ett certifikatkonto ska rättas, om den innehåller någon

uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att
yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är
uppenbart obehövligt.

Offentliggörande av information

16 §

Kontoföringsmyndigheten ska fortlöpande offentliggöra information

om överlåtelser av elcertifikat. Informationen ska avse tidpunkten för över-
låtelsen, antalet överlåtna elcertifikat och priset för elcertifikaten. Myndig-
heten ska vidare fortlöpande offentliggöra dels det volymvägda medelvärdet
av priset på elcertifikaten under de närmast föregående tolv månaderna, dels
antalet elcertifikat som tilldelats elproducenter under samma period.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om framtagande och offentliggörande av information och om
beräkning av det volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikaten enligt
första stycket.

Behandling av personuppgifter

17 §

Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling
av personuppgifter när elcertifikat kontoförs i elcertifikatsregistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i elcertifikats-
registret.

18 §

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhanda-

hålla uppgifter för

background image

9

SFS 2011:1200

1. verksamhet för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag eller annan

författning och som

a) avser elcertifikat som registreras i elcertifikatsregistret,
b) för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om elcertifi-

kat, eller

c) avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av elcertifikat, och
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där information om elcertifikat utgör underlag för prövningar eller
beslut.

19 §

Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgifter i elcerti-

fikatsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha direktåt-
komst till elcertifikatsregistret.

4 kap. Kvotplikt

Kvotpliktiga aktörer

1 §

Kvotpliktiga är

1. elleverantörer,
2. elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden

använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har
producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än
50 kilowatt,

3. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har importerat

eller köpt på den nordiska elbörsen, och

4. elintensiva industrier som har registrerats.

Kvotplikten inträder när

1. en elleverantör börjar leverera el,
2. en elanvändare börjar använda el som avses i första stycket 2 eller 3, eller
3. en elintensiv industri har registrerats.

Kvotplikten upphör när

1. en elleverantör upphör att leverera el,
2. en elanvändare upphör att använda el som avses i första stycket 2 eller

3, eller

3. en elintensiv industri har avregistrerats.

Kvotpliktens innebörd

2 §

Den som har varit kvotpliktig under beräkningsåret ska den 1 april året

därefter inneha elcertifikat för annullering i förhållande till sin försäljning
respektive användning av el under beräkningsåret.

Deklarationsskyldighet

3 §

Den som har varit kvotpliktig under beräkningsåret ska senast den

1 mars året därefter skriftligen i en deklaration till tillsynsmyndigheten läm-
na uppgifter om den el som ska ligga till grund för beräkningen av kvotplik-
ten enligt 4 § och den el som inte ska beaktas enligt 5 § samt det antal elcer-
tifikat som ska annulleras.

background image

10

SFS 2011:1200

Kvotpliktens omfattning

4 §

Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av följande tabell.

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett heltal, ska

antalet avrundas till närmaste heltal.

Vid beräkningen av elleverantörens kvotplikt ska försäljningen av el anses

motsvara den mängd el som elleverantören har fakturerat elanvändare under
beräkningsåret.

Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt ska den del av användning-

en som består av el som köpts från en elleverantör anses motsvara den
mängd el som elanvändaren fakturerats för under beräkningsåret.

Beräkningsår
för kvotplikt

Antal elcertifikat
per såld eller använd MWh el

2003

0,074

2004

0,081

2005

0,104

2006

0,126

2007

0,151

2008

0,163

2009

0,170

2010

0,179

2011

0,179

2012

0,179

2013

0,135

2014

0,142

2015

0,143

2016

0,144

2017

0,152

2018

0,168

2019

0,181

2020

0,195

2021

0,190

2022

0,180

2023

0,170

2024

0,161

2025

0,149

2026

0,137

2027

0,124

2028

0,107

2029

0,092

2030

0,076

2031

0,061

2032

0,045

2033

0,028

2034

0,012

2035

0,008

background image

11

SFS 2011:1200

5 §

Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte el som

1. matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion

(förlustel),

2. en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlig-

het med ett avtal om intrångsersättning, om leveransen sker vid en lägre
effekt än 50 kilowatt (frikraft),

3. har använts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad

sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b,

4. får dras av enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på

energi, om elen har använts i en registrerad sådan elintensiv industri som
avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 c,

5. en elanvändare själv har producerat och använt, i en anläggning som

har en installerad effekt om högst 50 kilowatt,

6. har använts i produktionen av el (hjälpkraft), eller
7. en elanvändare själv har producerat och använt, om den använda mäng-

den el inte uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår.

Om kvotplikten för en elintensiv industri endast omfattar sådan el som

inte ska beaktas enligt första stycket 3 eller 4 och övrig el inte överstiger
60 megawattimmar per år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning
av kvotplikten.

Registrering av kvotplikt

6 §

Den som är kvotpliktig enligt 1 § första stycket 1, 2 eller 3 ska skrift-

ligen anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska ske senast två
veckor efter det att kvotplikten inträdde. Tillsynsmyndigheten ska registrera
den kvotpliktige.

Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta att någon är

kvotpliktig enligt 1 § första stycket 1, 2 eller 3 utan att ha gjort en anmälan
om det ska myndigheten registrera denne. Innan en sådan registrering sker,
ska den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om registrering gäller omedelbart.

7 §

Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan registrera en elintensiv

industri som kvotpliktig.

Avregistrering av kvotplikt

8 §

Den som inte längre är kvotpliktig enligt 1 § första stycket 1, 2 eller 3

ska skriftligen göra en anmälan om detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan
ska göras senast två veckor efter det att kvotplikten upphörde. Tillsynsmyn-
digheten ska avregistrera den som anmälan avser.

Om tillsynsmyndigheten har anledning att anta att någons kvotplikt har

upphört utan att den registrerade har gjort en anmälan som avses i första
stycket, ska myndigheten avregistrera denne. Innan avregistrering sker, ska
den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.

background image

12

SFS 2011:1200

9 §

Tillsynsmyndigheten ska avregistrera en industri som inte längre är en

elintensiv industri.

Tillsynsmyndigheten ska även avregistrera en elintensiv industri om

registreringen baserats på oriktiga eller vilseledande uppgifter eller om dess
företrädare begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart.

Annullering av elcertifikat

10 §

Tillsynsmyndigheten beslutar hur många elcertifikat som ska annul-

leras. Om tillsynsmyndigheten beslutar om annullering av fler elcertifikat än
den kvotpliktige uppgett i sin deklaration, ska det överskjutande antalet
elcertifikat registreras som låsta på certifikatkontot i avvaktan på lagakraft-
vunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras.

Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgift till kontoföringsmyndigheten om

det antal elcertifikat som ska annulleras eller registreras som låsta.

11 §

Kontoföringsmyndigheten ska den 1 april varje år annullera eller låsa

det antal elcertifikat som tillsynsmyndigheten lämnar uppgift om.

Annullering eller låsning får inte ske av elcertifikat som har
1. pantsatts enligt en preliminär eller slutlig registrering på kontot,
2. utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring,

eller

3. överlåtits enligt en preliminär registrering på kontot.
Kontoföringsmyndigheten ska, i förekommande fall, annullera elcertifikat

som är låsta när ett beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras har
vunnit laga kraft.

Bemyndigande

12 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om

1. undantag från deklarationsskyldighet som avses i 3 §,
2. registrering enligt 7 §, och
3. avregistrering enligt 9 §.

5 kap. Tillsyn

1 §

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och de föreskrif-

ter som meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsynen omfattar dock inte
kontoföringsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

2 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen.

3 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för

tillsynen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

background image

13

SFS 2011:1200

4 §

Tillsynsmyndigheten ska på begäran få tillträde till anläggningar samt

lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning som
behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

5 §

Om det finns anledning anta att den som omfattas av tillsynen har

begått brott, får han inte föreläggas vid vite att medverka i utredning av en
fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

�&terkallelse av godkännande och av förhandsbesked

6 §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av

elcertifikat om

1. anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande,

eller

2. ett godkännande har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande

uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa har haft betydelse för rätt-
ten att tilldelas elcertifikat.

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om
1. de förutsättningar som låg till grund för beskedet har ändrats, eller
2. förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande

uppgifter och dessa har haft betydelse för ärendets avgörande.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Nedsättning av tilldelning av elcertifikat

7 §

Om tillsynsmyndigheten finner att produktion av el som rapporteras

enligt 2 kap. 3 § tredje stycket inte berättigar till elcertifikat i den omfattning
som rapporterats, ska myndigheten besluta om nedsättning av tilldelning av
elcertifikat och underrätta kontoföringsmyndigheten.

Ett beslut om nedsättning gäller omedelbart.

Bevarande av underlag

8 §

Den som är eller har varit kvotpliktig ska genom räkenskaper, anteck-

ningar eller på annat sätt se till att det finns underlag för att styrka uppgifter
som lämnats om den el som ligger till grund för beräkningen av kvotplikt
enligt 4 kap. 4 § och den el som inte ska beaktas enligt 4 kap. 5 §.

Underlaget ska bevaras i sju år efter utgången av året efter beräkningsåret.

Vissa särskilda skyldigheter

9 §

Om den som är deklarationsskyldig enligt 4 kap. 3 § inte lämnar en de-

klaration i rätt tid, eller lämnar en deklaration som är ofullständig, får till-
synsmyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att lämna en deklara-
tion eller göra de kompletteringar som behövs. Tillsynsmyndigheten får ock-
så förelägga den deklarationsskyldige att lämna uppgifter och visa upp hand-
lingar i den utsträckning som behövs för kontroll av att deklarationen är
korrekt. Ett föreläggande får förenas med vite.

background image

14

SFS 2011:1200

10 §

En innehavare av nätkoncession är skyldig att på begäran av tillsyns-

myndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som skett till elanvän-
dare som avses i 4 kap. 1 § 2 eller 3.

Om begärda uppgifter inte lämnas får tillsynsmyndigheten förelägga den

uppgiftsskyldige att lämna uppgifterna. Ett föreläggande får förenas med
vite.

11 §

Innehavaren av en anläggning samt elleverantörer ska på tillsynsmyn-

dighetens begäran lämna de statistikuppgifter som myndigheten behöver.

Om begärda uppgifter inte lämnas får tillsynsmyndigheten förelägga den

uppgiftsskyldige att lämna uppgifterna. Ett föreläggande får förenas med
vite.

6 kap. Avgifter

Kvotpliktsavgift

1 §

Den som är kvotpliktig ska till staten betala en särskild avgift (kvot-

pliktsavgift), om

1. den kvotpliktige i sin deklaration enligt 4 kap. 3 § har angett ett mindre

antal elcertifikat än som omfattas av kvotplikten, eller

2. det antal elcertifikat som enligt tillsynsmyndighetens beslut omfattas av

kvotplikten inte har kunnat annulleras eller låsas på den kvotpliktiges certifi-
katkonto.

Kvotpliktsavgiften beräknas per elcertifikat som enligt första stycket inte

annullerats på den kvotpliktiges certifikatkonto och uppgår till 150 procent
av det volymvägda medelvärdet av elcertifikatspriset under perioden från
och med den 1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföljande år.

Kvotpliktsavgift får inte beslutas för elcertifikat som är registrerade som

låsta enligt 4 kap. 11 § första stycket.

2 §

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om kvotpliktsavgift. Myndigheten

ska besluta om kvotpliktsavgift senast den 1 september året efter beräknings-
året. Om myndigheten inte har fattat beslut inom den angivna tiden, faller
frågan om kvotpliktsavgift.

3 §

Om den kvotpliktige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter av

betydelse för kvotpliktens omfattning i en deklaration eller en ansökan om
registrering, får tillsynsmyndigheten efter den 1 september året efter beräk-
ningsåret ålägga denne kvotpliktsavgift eller ändra avgiftens storlek. Ett
sådant beslut får dock inte meddelas efter utgången av det femte året efter
det kalenderår då beslut skulle ha fattats enligt 2 §.

4 §

Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan av den kvotpliktige, sätta ned

kvotpliktsavgiften om det finns synnerliga skäl för det.

background image

15

SFS 2011:1200

Sanktionsavgift

5 §

En innehavare av en anläggning ska betala en sanktionsavgift till staten

för de elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren, om tilldelningen
gjorts på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter som lämnats

1. i en ansökan om godkännande enligt 2 kap. 1 §,
2. vid rapportering enligt 2 kap. 3 § andra och tredje styckena, eller
3. i en ansökan om förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §.
Tillsynsmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgift. Avgiften ska

beräknas enligt 1 § andra stycket. Perioden för beräkning av elcertifikats-
priset ska dock vara den tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet.
Ett beslut om sanktionsavgift får inte avse elcertifikat som har tilldelats
anläggningens innehavare mer än två år före tillsynsmyndighetens beslut.

Förseningsavgift

6 §

Om en deklaration som avses i 4 kap. 3 § inte lämnas i rätt tid, ska den

deklarationsskyldige betala en förseningsavgift med 1 000 kronor till staten.
Tillsynsmyndigheten prövar frågor om förseningsavgift.

Den deklarationsskyldige ska befrias från förseningsavgift, om det med

hänsyn till omständigheter som den deklarationsskyldige inte har kunnat
råda över framstår som ursäktligt att deklarationen inte lämnats i rätt tid eller
om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

Avgifter för ärendehandläggning

7 §

För kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat får kon-

toföringsmyndigheten ta ut avgifter. Någon avgift får dock inte tas ut för
registrering som sker när elcertifikat annulleras eller tilldelas en innehavare
av en anläggning.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för kontoföring och

registrering av överlåtelser av elcertifikat.

Indrivning

8 §

Om en kvotpliktsavgift, sanktionsavgift eller förseningsavgift inte har

betalats efter betalningsuppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Det-
samma gäller för en avgift för kontoföring eller för en avgift för registrering
av överlåtelser av elcertifikat. Vid indrivning får verkställighet enligt utsök-
ningsbalken ske.

7 kap. Straff och skadestånd

Straff

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 6 § första

stycket eller, när det gäller elanvändare, 4 kap. 8 § första stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 3 § lämnar en oriktig eller vilse-

ledande uppgift om mängden såld, använd eller producerad el.

background image

16

SFS 2011:1200

�r ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till

fängelse i högst två år. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

2 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en

oriktig uppgift till kontoföringsmyndigheten i en ansökan enligt 3 kap. 3 §
första stycket om det pris till vilket elcertifikat har överlåtits. I ringa fall ska
inte dömas till ansvar.

3 §

Ansvar enligt denna lag döms inte ut om gärningen är belagd med

straff enligt brottsbalken.

4 §

Den som inte har följt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt

denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Skadestånd

5 §

Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i elcertifikatsregistret

har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen ska sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den

skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta
bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på
något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

6 §

En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett

beslut om rättelse enligt 3 kap. 15 § har rätt till ersättning av staten. Ersätt-
ning lämnas dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller
andra omständigheter hade bort inse att det förekommit fel.

7 §

Utöver vad som föreskrivs om ersättning i 5 och 6 §§ gäller bestäm-

melserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behand-
ling av personuppgifter enligt denna lag.

8 §

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 5 och 6 §§ av den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

8 kap. �verklagande

1 §

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol:

1. godkännande enligt 2 kap. 1 § och förhandsbesked enligt 2 kap.12 §,
2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
3. registrering enligt 4 kap. 6 och 7 §§,
4. avregistrering enligt 4 kap. 8 och 9 §§,
5. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 10 §,
6. föreläggande som har förenats med vite enligt 5 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande och av förhandsbesked enligt 5 kap. 6 §,
8. nedsättning av tilldelning av elcertifikat enligt 5 kap. 7 §,
9. föreläggande som har förenats med vite enligt 5 kap. 9�11 §§,
10. kvotpliktsavgift enligt 6 kap. 1 § och nedsättning av kvotpliktsavgift

enligt 6 kap. 4 §,

background image

17

SFS 2011:1200

11. sanktionsavgift enligt 6 kap. 5 §, och
12. förseningsavgift enligt 6 kap. 6 §.

2 §

Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol:

1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 2 § första och andra styckena,
2. registrering enligt 3 kap. 3�5 §§,
3. avvisning enligt 3 kap. 7 §,
4. avslag enligt 3 kap. 8 §, och
5. rättelse enligt 3 kap. 15 §.

3 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

4 §

�vriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 då lagen (2003:113) om el-

certifikat ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om tilldelning av

elcertifikat för produktion av el med vattenkraft, om beslut om de tillstånd
som krävs för verksamheten enligt 11 kap. miljöbalken har vunnit laga kraft
vid ikraftträdandet.

3. Ett beslut att godkänna en anläggning som producerar el med vatten-

kraft, eller ett förhandsbesked om möjligheten att få en anläggning för sådan
produktion godkänd, som har meddelats före ikraftträdandet får inte återkal-
las enligt 5 kap. 6 § första stycket 1 och andra stycket 1 i den nya lagen på
grund av att anläggningen inte uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap. 5 §
första stycket 3 och andra stycket samt 9 § andra stycket i den nya lagen.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011