SFS 2011:1202 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

111202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 kap. 10 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

31 kap.

10 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av elcertifikatsregist-

ret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat för uppgift som lämnar eller
bidrar till upplysning om ställningen på ett certifikatkonto, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.

SFS 2011:1202

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011