SFS 2011:1205 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

111205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 3�5, 10, 11, 18, 20, 22 och 32 §§ förordning-

en (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

1 §

1

För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns

medel, stöd lämnas enligt denna förordning.

Stöd till kommersiell service ska bidra till att uppfylla målet för den regio-

nala tillväxtpolitiken.

3 §

2

I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om

att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som av-
ses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i

vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda lands-
tinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samver-
kansorganet.

4 §

Stöd får lämnas till

1. kommuner,
2. näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel,
3. näringsidkare med försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det

finns särskilda skäl, och

4. näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i områ-

det, om det finns särskilda skäl.

5 §

3

Stöd får lämnas i områden där servicen är gles.

Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd

får lämnas.

1 Senaste lydelse 2005:530.

2 Senaste lydelse 2010:1752.

3 Senaste lydelse 2009:156. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2011:1205

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1205

10 §

4

Stöd till kommersiell service får lämnas som investeringsbidrag och

investeringslån för

1. anskaffning eller ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av

lokaler som behövs för verksamheten och för inredning eller annan utrust-
ning av sådana lokaler,

2. anskaffning eller ombyggnad eller större reparation av utrustning som

behövs för sådan försäljning och leverans som avses i 4 § 4,

3. kompetenshöjande insatser för näringsidkare och anställda inom dag-

ligvaruhandeln och drivmedelsbranschen, och

4. kostnader för utarbetande av åtgärdsprogram som syftar till att förbättra

företagets lönsamhet.

11 §

5

Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvarar högst

50 procent av de utgifter som har godkänts för investering som avses i 10 §
1�3.

Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvarar högst 85 pro-

cent av godkända utgifter för

1. investeringar som avses i 10 § 4,
2. större investeringar som avses i 10 § 1 och som gäller ett försäljnings-

ställe för dagligvaror eller drivmedel med ett väl utbyggt utbud av grundläg-
gande servicefunktioner eller som görs för att komplettera ett försäljnings-
ställe för dagligvaror eller drivmedel med grundläggande servicefunktioner,

3. kostnader för samlokalisering av försäljningsställen som avses i 4 § 2

och 3 inbördes eller med annat detaljhandels- eller tjänsteföretag,

4. investeringar som genomförs för att uppfylla krav som har ålagts verk-

samheten genom föreskrifter i lag eller förordning, och

5. andra investeringar som avses i 10 § 1�3, om det finns särskilda skäl.
Tillväxtverket får meddela föreskrifter om sådana investeringar som avses

i andra stycket 4.

18 §

Bidrag får lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma motta-

gare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av
grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl
bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per
år. Frågan om bidrag kan lämnas ska prövas särskilt för varje år.

Bidrag får lämnas för sammanlagt högst tre år. Om det finns synnerliga

skäl får bidrag lämnas under en längre tid.

20 §

6

Hemsändningsbidrag enligt 19 § första stycket får lämnas med ett

belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hem-
sändningen. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och
hemsändningstillfälle.

Hemsändningsbidrag enligt 19 § tredje stycket får lämnas med ett belopp

som motsvarar högst 50 procent av kommunens direkta kostnader för att
anordna inköpsturer. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll
och inköpstillfälle.

4 Senaste lydelse 2005:530.

5 Senaste lydelse 2009:156.

6 Senaste lydelse 2010:1709.

background image

3

SFS 2011:1205

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna upp-

går till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken.

22 §

Ansökan om stöd till kommersiell service ges in till och prövas av

länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas.

Tillväxtverket prövar dock frågor om stöd om en kommun i något av de

län som anges i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
eller i Kalmar län är stödmottagare eller har ansökt om stöd. Tillväxtverket
ska i sådana fall även svara för uppföljning och tillsyn samt i övrigt företräda
staten i stället för landstinget eller samverkansorganet.

Landstinget eller samverkansorganet ska, om det tillstyrker en ansökan

enligt andra stycket, med eget yttrande lämna över ansökan till Tillväxtver-
ket för prövning. Tillväxtverket får bevilja stöd endast om landstinget eller
samverkansorganet har tillstyrkt ansökan.

32 §

7

Innan länsstyrelsen beslutar om stöd till kommersiell service ska

myndigheten höra berörda kommuner. Länsstyrelsen ska också höra berörda
lokala organisationer i den omfattning som behövs. Om ärendet gäller en
fråga av principiell vikt, ska länsstyrelsen höra Tillväxtverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:156.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011