SFS 2011:1208 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

111208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 20 § lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

En ansökan om rättslig hjälp i Sverige enligt denna lag ska ges in till

Justitiedepartementet, som lämnar ansökan till �&klagarmyndigheten eller till
behörig domstol om inte ansökan ska prövas av regeringen. Justitiedeparte-
mentet kan efter samråd med �&klagarmyndigheten lämna ansökan direkt till
behörig åklagare.

En ansökan från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från

Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein får göras direkt hos behörig åkla-
gare eller domstol. Detsamma gäller om det i en internationell överens-
kommelse som är bindande för Sverige har avtalats om att ansökan får
skickas direkt.

4 kap.

20 §

3

�ven om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott

enligt svensk lag, får husrannsakan enligt 16 § göras och egendomen tas i
beslag och överlämnas till den ansökande staten om ansökan har gjorts av en
stat som är medlem i Europeiska unionen eller av Island, Norge, Schweiz
eller Liechtenstein och det för gärningen kan dömas till fängelse i den ansö-
kande staten.

I ett sådant ärende om rättslig hjälp som avses i 1 kap. 5 § första stycket 1

får husrannsakan göras samt egendom tas i beslag och överlämnas till den
ansökande staten om den gärning ansökan avser motsvarar ett brott för vilket
enligt svensk lag eller enligt den ansökande statens lag är föreskrivet fängel-
se i sex månader eller mer. Vad som sagts nu gäller inte om första stycket är
tillämpligt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43.

2 Senaste lydelse 2006:904.

3 Senaste lydelse 2006:904.

SFS 2011:1208

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1208

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)