SFS 2011:1210 Lag om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare

111210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:754) om transitering av
tredjelandsmedborgare;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 9 §§ lagen (2005:754) om

transitering av tredjelandsmedborgare ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om transitering i samband med att en

tredjelandsmedborgare, som har avvisats eller utvisats från en stat som är
medlem i Europeiska unionen eller från Island, Norge, Schweiz eller Liech-
tenstein, återsänds med flyg via Sverige.

Med tredjelandsmedborgare avses i lagen en person som inte är medbor-

gare i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller medborgare i Island,
Norge, Schweiz eller Liechtenstein.

9 §

3

En tredjelandsmedborgare som har avvisats eller utvisats från Sverige

och som transiteras via en annan medlemsstat eller Island, Norge, Schweiz
eller Liechtenstein, ska omedelbart återtas till Sverige på begäran av den
staten om

1. tillståndet att bevilja transitering har återkallats,
2. tredjelandsmedborgaren under transiteringen har rest in i den staten

utan tillstånd, eller

3. fortsatt transitering eller återsändande till destinationslandet inte går att

genomföra.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43.

2 Senaste lydelse 2006:945.

3 Senaste lydelse 2006:945.

SFS 2011:1210

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011