SFS 2011:1212 Lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

111212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring
av kristallglas;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1996:1118) om mark-

nadsföring av kristallglas ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter

av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bi-
laga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tull-
taxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

2 EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2011:1212

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011