SFS 2011:1214 Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

111214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av
Konsumentombudsmannen i vissa tvister;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende med-
verkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller till utgången av

december månad 2011.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

SFS 2011:1214

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011