SFS 2011:1217 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

111217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 4 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

33 kap.

4 §

Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen

(2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

1. för uppgift som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rätts-

tvist enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som part i
tvisten försämras om uppgiften röjs, och

2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 2 i

högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där hand-

lingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

SFS 2011:1217

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011