SFS 2011:1218 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

111218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:607) med
instruktion för Konsumentverket;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:607) med instruk-

tion för Konsumentverket

dels att 2, 3, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande

lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska i sin löpande verksamhet

1. integrera frågor om hållbar utveckling samt verka för att generations-

målet och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling, och

2. integrera ett funktionshindersperspektiv och utifrån detta stödja och

driva på övriga berörda parter.

3 §

Myndigheten ska därutöver

1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt

vid behov vidta eller föreslå åtgärder,

2. med utbildning och information stödja kommunernas konsument-

verksamhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning,

3. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsument-
relaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

4. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslag-
stiftningen

2, och

5. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma för-

ordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har till-
syn över.

1 Senaste lydelse 2011:397.

2 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

SFS 2011:1218

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1218

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

5 §

Konsumentombudsmannen får

1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden enligt

förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamations-
nämnden,

2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång i

tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller
andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när
ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt, och

3. besluta att biträda konsumenter enligt lagen (2011:1211) om Konsu-

mentombudsmannens medverkan i vissa tvister.

5 a §

Om Konsumentombudsmannen beslutar att biträda en konsument

enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa
tvister, ska Konsumentombudsmannen kontrollera om konsumenten har
rättshjälp. Om så är fallet ska Konsumentombudsmannen underrätta den
myndighet som beslutar i rättshjälpsfrågan om sitt beslut att biträda konsu-
menten. Har konsumentens rättshjälp upphört när talan väcks vid allmän
domstol, ska Konsumentombudsmannen upplysa domstolen om att konsu-
menten har haft rättshjälp i den rättsliga angelägenheten.

7 §

3

Myndigheten ska

1. i sin redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredo-

visning och budgetunderlag redogöra för de grunder som ligger bakom myn-
dighetens prioritering vid val mellan olika insatser; redovisningen av verk-
samheten ska göras i förhållande till de uppgifter som framgår av 1�5 §§,

2. i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 1 rapportera till Naturvårdsverket

och samråda med verket om vilken rapportering som behövs,

3. i en rapport till regeringen senast den 30 november varje år redovisa

resultatet av bevakningsarbetet enligt 3 § 1, och

4. om det inte finns särskilda skäl mot det, redovisa sin statistik, sina upp-

följningar och sina analyser med kön som övergripande indelningsgrund och
uppdelade på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:397.