SFS 2011:1219 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

111219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefi-

nitioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att

användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:2036.

Beteckning

Betydelse

Trafikövningsplats

En plats för genomförande av obliga-
toriska moment vid övningskörning
som inte bör utföras på väg

Tunnelkategori

Indelning av vägtunnlar efter tillåtlig-
heten av färd med fordon som trans-
porterar farligt gods. Tunnelkatego-
rierna är A, B, C, D och E

Typintyg

Ett intyg som har utfärdats enligt
5 kap. 8 § i den upphävda fordonsför-
ordningen (2002:925) eller enligt
62 § i den upphävda fordonskungö-
relsen (1972:595)

SFS 2011:1219

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011