SFS 2011:1221 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

111221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 10 och 30 §§ vägmärkes-

förordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har
samma betydelse som i yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
eller lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

1 Senaste lydelse 2010:218.

Beteckning

Betydelse

Symbol

Bild som används i stället för en text.

Vägmärkesbild

Den information som lämnas på ett vägmärke genom
text och symboler. I vägmärkesbilden ingår bårder
och motsvarande.

Vägvisningsplan

En förteckning över geografiska mål som ska anges
med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de all-
männa vägarna.

SFS 2011:1221

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1221

2 kap.

8 §

2

Förbudsmärken är följande.

2 Senaste lydelse 2010:218.

Märke

Närmare föreskrifter

C8 Förbud mot trafik med traktor och
motorredskap klass II

Avser förbudet även trafik med
motorredskap klass I anges det på en
tilläggstavla.

C9 Förbud mot trafik med fordon las-
tat med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med
fordon med sådan last som omfattas
av krav på märkning med orange-
färgad skylt enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
(2006:263) om transport av farligt
gods.

Tillsammans med tilläggstavla

T23, tunnelkategori, anger märket
tunnelkategori.

C10 Förbud mot trafik med cykel och
moped klass II

Avser förbudet även trafik med
moped klass I anges det på en till-
läggstavla.

background image

3

SFS 2011:1221

10 §

3 Påbudsmärken är följande.

3 Senaste lydelse 2007:448.

Märke

Närmare föreskrifter

D11 Slut på påbjuden bana, körfält,
väg eller led

Märket anger att påbjuden bana,
körfält, väg eller led som märkts ut
med något av märkena D4�D10
upphör.

Märket behöver inte sättas upp

om det ändå tydligt framgår att på-
budet upphör.

Andra symboler för trafikant-

grupper eller fordonsslag kan vara
infogade i märket. Den symbol som
är infogad i märket är samma som
på det märke som använts för att
märka ut banan, körfältet, vägen
eller leden.

D12 Påbjuden körriktning för fordon
lastat med farligt gods

Märket anger påbjuden körriktning
för trafik med fordon med sådan last
som omfattas av krav på märkning
med orangefärgad skylt enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd
av lagen (2006:263) om transport av
farligt gods.

Bokstaven på märket anger att på-

budet endast avser sådana fordon
som inte får framföras i en vägtun-
nel som tillhör den tunnelkategori
som motsvarar bokstaven.

background image

4

SFS 2011:1221

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

30 §

4 Tilläggstavlor är följande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:448.

Tavla

Närmare föreskrifter

T22 Text

Tavlan ger kompletterande anvis-
ning som inte kan ges med någon
annan tilläggstavla eller kombina-
tioner av dessa.

T23 Tunnelkategori

Tavlan används under märke C9,
förbud mot trafik med fordon lastat
med farligt gods
. Bokstaven B, C, D
eller E anger tunnelns kategori.

Klockslag kan anges på tavlan

enligt de närmare föreskrifterna till
tilläggstavla T6, tidsangivelse.