SFS 2011:1222 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

111222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 26 § förordningen (1994:1716) om

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

4 kap.

26 §

1

Stöd till förmån för insjöfiske får lämnas till fiskare med yrkesfiske-

licens och ägare till fiskeföretag, om fartyget uteslutande nyttjas i inlands-
vatten och är registrerat som fiskefartyg i fartygsregistret hos Transportsty-
relsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:128.

SFS 2011:1222

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011