SFS 2011:1223 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

111223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

ska ha följande lydelse.

2 §

1

Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till part-

rederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svensk-
registrerade last- och passagerarfartyg under förutsättning att

� fartyget i sin näringsverksamhet utför transporter av gods eller passage-

rare,

� fartyget inte är registrerat i något annat register än det svenska,
� fartyget huvudsakligen används i utrikestrafik av betydelse för den

svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten,

� utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Trans-

portstyrelsens föreskrifter eller beslut i enskilda fall, och

� det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:902.

SFS 2011:1223

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011