SFS 2011:1224 Förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

111224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1577) om
driftbidrag till icke statliga flygplatser;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1577) om drift-

bidrag till icke statliga flygplatser

1

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget

⬝Driftbidrag till icke statliga flygplatser⬝ inom utgiftsområde 22.

Driftbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det

förekommer flygtrafik som upphandlats av staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 4 § 2010:155.

SFS 2011:1224

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011