SFS 2011:1225 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

111225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 10 §§ förordningen (2007:1161) med

instruktion för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. tillhandahålla lotsning,
2. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,
4. svara för isbrytning,
5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön

minimeras,

6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsom-

råde (sjökartläggning),

7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för

skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
10. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

11. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom

sjöfarten,

12. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för

sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om sjö-
mäns välfärd till sjöss och i hamn,

13. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporte-

ringssystem (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS),

14. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga åtgär-

der vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges sjö-
trafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och
trafiksepareringssystem (TSS),

15. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea

Net Sweden) och se till att detta system svarar mot unionens system för
informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om
inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom

1 Senaste lydelse 2010:1366.

SFS 2011:1225

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1225

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, senast änd-
rat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den
23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett över-
vaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen,

16. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till

att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet för
maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter, och

17. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt utföra de upp-

gifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG.

3 §

Verksamheten ska bedrivas med inriktning huvudsakligen på handels-

sjöfarten. Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas.

10 §

Sjöfartsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet

och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov
föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårds-

verket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)