SFS 2011:1226 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

111226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 13 och 14 §§ förordningen (2008:1300) med

instruktion för Transportstyrelsen ska ha följande lydelse.

13 §

1

Transportstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla

underlag för tillämpningen av 5 kap. miljöbalken.

14 §

Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljö-

arbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Transportstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Natur-

vårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:182.

SFS 2011:1226

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011