SFS 2011:1227 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

111227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 7 och 11 §§ förordningen (2010:185) med

instruktion för Trafikverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvalta-

re för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, fram-

komlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,

4. utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska

analyser inom transportområdet,

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört

att någon har avlidit,

7. beställa, dokumentera, mäta och följa upp sådan forsknings-, innova-

tions- och demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras
av Trafikverkets uppgifter,

8. bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde

och verka för utveckling av internationella transportlösningar,

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om

inte något annat beslutats,

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation

och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som till-

varatar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de

regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utform-
ningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik,

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om

statligt bidrag till svensk sjöfart, och

1 Senaste lydelse 2011:1131.

SFS 2011:1227

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1227

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det

finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande
beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.

4 §

2

Trafikverket ska

1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls-

och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,

2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den

nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional
transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,

3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

4. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analys-

verktyg,

5. ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska systemet för

uppföljningar och ansökningar, TENtec, samt aktivt medverka i regeringens
arbete med ansökningar om bidrag inom det transeuropeiska nätverket för
transporter (TEN-T) enligt bestämmelserna för Europeiska unionens finan-
siella stöd på området för transeuropeiska nät och årligen redovisa ansök-
ningsprocessens resultat, och

6. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess

drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjö-
fartsstöd uppfyllts.

7 §

Trafikverket ska svara för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken i de

fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den verksamhet som
bedrivits av Vägverket och Banverket.

Trafikverket ska också svara för statens ansvar för historisk miljöskuld i

den utsträckning som följer av ramavtal av den 25 mars 2010 mellan svenska
staten, LFV Holding AB och Swedavia AB avseende bolagisering av flyg-
platsverksamheten vid Luftfartsverket.

11 §

Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och

de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov före-
slå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Trafikverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårds-

verket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:1836.