SFS 2011:1230 Förordning om ändring i förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

111230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (2004:760) om EU:s
direktstöd för jordbrukare m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EU:s

direktstöd för jordbrukare m.m.

dels att rubriken närmast före 3 kap. 18 § ska utgå,
dels att 3 kap. 18�20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 19 § ska sättas närmast före 3 kap.

18 §.

3 kap.

18 §

1

Den andel av det nationella taket som ska utnyttjas enligt artikel 69 i

rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska vara 0,45 %.

19 §

2

Sådant särskilt stöd som avses i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr

73/2009 får beviljas för

1. deltagande i certifierade kvalitetssäkringssystem, eller
2. kostnader för information om och reklam för produkters kvalitet, egen-

skaper och produktionsmetoder.

Jordbruksverket får inom varje typ av särskilt stöd prioritera mellan

inkomna ansökningar enligt första stycket.

20 §

3

Stöd enligt 19 § får endast beviljas enligt villkoren i artikel 68 i

rådets förordning (EG) nr 73/2009.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1520.

2 Senaste lydelse 2009:1520.

3 Senaste lydelse 2005:421.

SFS 2011:1230

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011