SFS 2011:1231 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

111231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 11 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om

statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

11 §

Schablonersättningen ska vara

� 82 200 kronor för en person under 20 år,
� 82 200 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
� 51 400 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgång-

en av månaden innan ersättningen betalas ut.

34 §

1

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5 § som har genomförts inom tolv månader från
den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om
utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon
först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smitt-
skyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablo-

nersättning med 2 060 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i sam-
band med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 11 och 34 §§ i deras nya lydelse ska dock tillämpas

för tid från och med den 1 januari 2012.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader för hälsoun-

dersökning som en kommun eller ett landsting haft före den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1441.

SFS 2011:1231

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011