SFS 2011:1232 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012

111232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för 2012

1;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrust-

ning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hem-
utrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,65 procent
för 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2010:1996.

SFS 2011:1232

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011