SFS 2011:1233 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

111233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-

ning för flyktingmottagande m.m.

1 ska ha följande lydelse.

10 §

2

Schablonersättningen ska vara

� 119 600 kronor för en person under 16 år,
� 194 700 kronor för en person som fyllt 16 men inte 65 år, och
� 71 900 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgång-

en av månaden innan ersättningen betalas ut.

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2012. Bestämmelserna i

10 § i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari
2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:734.

2 Senaste lydelse 2010:1141.

SFS 2011:1233

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011