SFS 2011:1234 Förordning om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd;

111234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1186) med
instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1186) med instruk-

tion för Statens kulturråd

1

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

2

Myndigheten ska särskilt

1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna och ge-

nom detta främja utvecklingen av kulturverksamheten,

2. följa utvecklingen på kulturområdet och svara för uppföljning av de

statliga insatserna, och

3. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder

och initiativ på området.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 8 § 2009:748.

2 Senaste lydelse 2011:123.

SFS 2011:1234

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011