SFS 2011:1235 Förordning om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys

111235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:124) med
instruktion för Myndigheten för kulturanalys;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:124) med instruktion

för Myndigheten för kulturanalys ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. bedriva omvärldsbevakning inom kulturområdet och andra relevanta

samhällsområden, såväl nationellt som internationellt,

2. analysera kulturområdets samlade finansiering,
3. bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidragen

inom kulturpolitiken,

4. följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internatio-

nellt,

5. bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jäm-

ställdhet inom kulturområdet,

6. löpande utvärdera den modell för samverkan som följer av förordning-

en (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverk-
samhet och analysera modellens långsiktiga effekter, och

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2011:1235

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011