SFS 2011:1236 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

111236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges
författarfond;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveri-

ges författarfond

1 ska ha följande lydelse.

4 §

2

Till fonden överförs av statsmedel

� 1 krona och 35 öre för varje hemlån från bibliotek av ett litterärt verk i

original,

� 5 kronor och 40 öre för varje referensexemplar av ett sådant verk,
� 67,5 öre för varje hemlån av ett litterärt verk i översättning till eller från

svenska språket, och

� 2 kronor och 70 öre för varje referensexemplar av en sådan översättning.
�verföringen görs varje år och beräknas på antalet hemlån och referens-

exemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovs-

mannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin van-
liga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

6 §

3

Författarpenning lämnas med 81 öre för varje hemlån och 3 kronor

och 24 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättnings-
berättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika
mellan dem. När det gäller litterära verk som till en väsentlig del består av
teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk får dock styrelsen
bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan för-
fattare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

�versättarpenning lämnas med 40,5 öre för varje hemlån och 1 krona och

62 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberätti-
gade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan
dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och

referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

1 Förordningen omtryckt 1979:394.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2 Senaste lydelse 2011:848.

3 Senaste lydelse 2011:848.

SFS 2011:1236

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1236

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sam-

manlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 623 kronor, ska ersätt-
ningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 162 000 kronor, ska
den minskas med 80 procent till den del den överstiger 162 000 kronor men
inte 194 400 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 194 400
kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt

tillkommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas

med högre belopp än vad som följer av första�femte styckena.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)