SFS 2011:1237 Förordning om miljöprövningsdelegationer;

111237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om miljöprövningsdelegationer;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-

formen.

Uppgifter

2 §

Av 16 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion framgår

att det inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, �stergötlands, Kalmar,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, �rebro, Dalarnas, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en miljöprövningsdelegation.

3 §

En miljöprövningsdelegation är ett särskilt organ för länsstyrelsens

prövning av ärenden om

1. tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken eller

föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och förbud mot fort-

satt verksamhet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken,

3. omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring eller

upphävande av villkor eller andra bestämmelser i ett sådant tillstånd eller
meddelande av nya villkor eller andra bestämmelser enligt 24 kap. 5 § miljö-
balken,

4. upphävande eller ändring av bestämmelser eller villkor i en tillstånds-

dom eller ett tillståndsbeslut enligt 24 kap. 8 § miljöbalken, och

5. tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, om ärendet har samband med

ett ärende som miljöprövningsdelegationen prövar enligt 1, 2, 3 eller 4 och
ärendena har samma sökande.

4 §

Miljöprövningsdelegationens prövning ska ske självständigt från läns-

styrelsens roll som tillsynsmyndighet och företrädare av miljöintressen och
andra allmänna intressen.

Prövningsområden

5 §

�renden som avses i 3 § prövas av den miljöprövningsdelegation inom

vars prövningsområde verksamheten i huvudsak bedrivs eller avses att
bedrivas.

SFS 2011:1237

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1237

6 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen

i Stockholms län omfattar Stockholms och Gotlands län.

7 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen

i Uppsala län omfattar Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län.

8 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen

i �stergötlands län omfattar �stergötlands och Jönköpings län.

9 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen

i Kalmar län omfattar Kalmar och Kronobergs län.

10 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i Skåne län omfattar Skåne och Blekinge län.

11 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i Hallands län omfattar Hallands län.

12 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i Västra Götalands län omfattar Västra Götalands län.

13 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i �rebro län omfattar �rebro och Värmlands län.

14 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i Dalarnas län omfattar Dalarnas och Gävleborgs län.

15 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i Västernorrlands län omfattar Västernorrlands och Jämtlands län.

16 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i Västerbottens län omfattar Västerbottens län.

17 §

Prövningsområdet för Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrel-

sen i Norrbottens län omfattar Norrbottens län.

Miljöprövningsdelegationens sammansättning

18 §

När miljöprövningsdelegationen prövar ett ärende ska den bestå av en

ordförande och en miljösakkunnig.

Ordföranden ska vara lagfaren och ha särskild erfarenhet av miljöfrågor

och andra frågor som behandlas i miljöbalken.

Den miljösakkunnige ska ha en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning

och särskild erfarenhet av frågor om skydd för människors hälsa och miljön.

19 §

Miljöprövningsdelegationen ska bestå av det antal ordförande och

miljösakkunniga som behövs för verksamheten.

20 §

Ordförandena och de miljösakkunniga utses av regeringen för en

bestämd tid efter anmälan av landshövdingen.

background image

3

SFS 2011:1237

Beredningen av de ärenden som delegationen ska pröva

21 §

Miljöprövningsdelegationen ansvarar för att de ärenden som delega-

tionen ska pröva blir tillräckligt beredda.

22 §

Länsstyrelsen i det län där det finns en miljöprövningsdelegation ska

se till att beredningen av de ärenden som delegationen ska pröva utförs av
någon som är anställd av länsstyrelsen eller som länsstyrelsen enligt 45 §
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har anlitat efter över-
enskommelse med en annan länsstyrelse. Beredningen av ärenden vid miljö-
prövningsdelegationen sker i samråd med ordföranden.

23 §

Vid tjänstgöring utanför miljöprövningsdelegationen får en ordför-

ande inte besluta i eller delta i handläggningen av ärenden som avser

1. yttranden till en mark- och miljödomstol i mål om miljöfarliga verk-

samheter som domstolen prövar i första instans,

2. tillsyn över miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken,

3. yttranden i ärenden enligt 17 kap. miljöbalken,
4. verksamheter som kan komma att prövas av miljöprövningsdelegatio-

nen, och

5. talan enligt 22 kap. 6 § miljöbalken.

24 §

En miljösakkunnig som har deltagit i ett beslut av miljöprövnings-

delegationen får vid tjänstgöring utanför miljöprövningsdelegationen inte

1. delta i handläggningen av ett ärende som avser tillsyn över att beslutet

följs, eller

2. företräda länsstyrelsen inför en mark- och miljödomstol som den

enskildes motpart.

25 §

Innan miljöprövningsdelegationen beslutar i ett ärende som avses i

3 § ska delegationen ge länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller
avses att bedrivas tillfälle att yttra sig.

Länsstyrelsens yttrande ska kommuniceras i enlighet med det som följer

av 19 kap. 4 § 4 miljöbalken.

Beslutsfattande

26 §

En ordförande får ensam vidta förberedande åtgärder och besluta om

avskrivning i ärenden som handläggs av miljöprövningsdelegationen. Beslut
i övriga frågor fattas av ordföranden och den miljösakkunnige gemensamt.
Om de inte kan enas, gäller den mening som företräds av ordföranden.

Andra än ordföranden eller den miljösakkunnige har inte rätt att delta i

miljöprövningsdelegationens beslut.

�verklagande

27 §

I 19 kap. 5 § och 22 kap. 6 § miljöbalken finns det bestämmelser om

att en länsstyrelse får föra talan för att ta till vara miljöintressen och andra
allmänna intressen.

background image

4

SFS 2011:1237

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Samverkan och samråd

28 §

Miljöprövningsdelegationerna ska samverka och samråda med var-

andra i frågor om handläggning som är gemensamma för deras verksam-
heter.

�vriga bestämmelser

29 § Ytterligare bestämmelser om handläggningen av ärenden finns i
19 kap. miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)