SFS 2011:1238 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

111238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:825) med läns-

styrelseinstruktion

1

dels att 17�21 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

15 §

2

För en sådan miljöprövningsdelegation som avses i 16 §, vattenmyn-

dighet som avses i 22�30 §§, kampsportsdelegation som avses i 38�40 §§
och viltförvaltningsdelegation som avses i 40 a § ska det för organisationen
och verksamheten finnas en särskild arbetsordning eller ett särskilt beslut.

16 §

Inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, �stergötlands, Kalmar,

Skåne, Hallands, Västra Götalands, �rebro, Dalarnas, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län ska det finnas en miljöprövningsdele-
gation vars uppgifter framgår av förordningen (2011:1237) om miljöpröv-
ningsdelegationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
20 § 2010:962
21 § 2010:962.

2 Senaste lydelse 2009:1475.

SFS 2011:1238

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011