SFS 2011:1239 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

111239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 36, 42, 48, 74 och 77 §§ avfallsförordningen

(2011:927) ska ha följande lydelse.

36 §

Det krävs ett särskilt tillstånd för att

1. yrkesmässigt transportera avfall, eller
2. transportera avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet

om

a) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 10 ton av-

fall eller mer än 50 kubikmeter avfall,

b) transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kilo-

gram farligt avfall eller mer än 100 liter farligt avfall,

c) avfallet innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller

andra ljuskällor, eller

d) avfallet innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt.

42 §

Den som avser att transportera farligt avfall som har uppkommit i en

yrkesmässig verksamhet ska anmäla detta till länsstyrelsen.

Första stycket gäller inte transporter som kräver tillstånd enligt 36 § eller

som utförs av någon som har tillstånd enligt 36 §.

För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt enligt

första stycket är det tillräckligt att anmälan görs vart femte år.

48 §

Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som

omfattas av

1. ett tillstånd eller en anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd, eller

2. ett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning.

74 §

Kommunen får meddela föreskrifter om

1. hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall

ska vara beskaffade och skötas,

2. att vissa slag av avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat

avfall,

3. skyldighet att i fråga om förvaring och transport av avfall vidta andra

åtgärder som är nödvändiga av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller
av andra hälso- eller miljöskäl,

SFS 2011:1239

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1239

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4. att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som

ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om
arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning, och

5. hur en anmälan enligt 45 § ska göras.

77 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. vad den kommunala renhållningsordningens avfallsplan ska innehålla,

och

2. skyldighet för kommunerna att lämna information om hanteringen av

avfall och om innehållet i avfallsplanen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)