SFS 2011:1240 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

111240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

�verträdelser av artskyddsbestämmelser

�verträdelser av bestämmelser om avfall

Avfallsförordningen

7.1.1

För en överträdelse av 45 § avfallsförordningen (2011:927) genom

att i egenskap av anmälningspliktig enligt den paragrafen i fråga om en fas-
tighet inom detaljplanelagt område gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall
på fastigheten innan anmälan har gjorts till kommunen är miljösank-
tionsavgiften 1 000 kronor.

7.1.2

För en överträdelse av 60 § avfallsförordningen (2011:927) genom

att i egenskap av lämnare eller mottagare inte se till att det finns ett trans-
portdokument med uppgift om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mot-
tagare är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningen om deponering av avfall

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:964.

SFS 2011:1240

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011