SFS 2011:1242 Förordning om ändring i förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

111242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:989) om översyn
av vissa miljöfarliga verksamheter;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:989) om över-

syn av vissa miljöfarliga verksamheter ska ha följande lydelse.

Bilaga

1


Förteckning över verksamheter som omfattas av förordningen

� Anläggning för förbränning med en installerad tillförd effekt av mer än
50 MW
� Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas
� Anläggning för tillverkning av koks
� Anläggning för överföring av kol till gas- eller vätskeform
� Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm
� Anläggning för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smält-
ning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, för en produktion av
mer än 15 000 ton per år
� Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom

a) varmvalsning för produktion av mer än 120 000 ton råstål per år,
b) hammarsmide, där slagenergin per hammare överstiger 50 kJ och den

använda värmeeffekten överstiger 20 MW,

c) anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning

som överstiger 12 000 ton råstål per år
� Anläggning för gjutning av järn eller stål för en produktion av mer än
5 000 ton per år
� Anläggning för produktion av icke-järnmetaller utifrån malmer, slig eller
sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska
processer
� Anläggning för smältning av icke-järnmetaller eller återvinningsprodukter,
inklusive framställning av legeringsmetaller, för en produktion av mer än
1 000 ton bly eller kadmium eller 5 000 ton övriga metaller per år
� Anläggning för ytbehandling av metaller eller plaster som använder en
elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbaden har en sammanlagd
volym som överstiger 30 kubikmeter

1 Senaste lydelse 2005:678.

SFS 2011:1242

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1242

� Anläggning för tillverkning av cement i roterugn för en produktion av mer
än 125 000 ton per år eller i andra typer av ugnar för en produktion av mer
än 12 500 ton per år
� Anläggning för tillverkning av kalk i ugn för en produktion av mer än
12 500 ton per år
� Anläggning för produktion av asbest eller asbestbaserade produkter
� Anläggning för produktion av glas eller glasfibrer för en produktion av
mer än 5 000 ton per år
� Anläggning för smältning av mineraler, inklusive sådana för tillverkning
av mineralull, för smältning av mer än 5 000 ton per år
� Anläggning för tillverkning av keramiska produkter genom bränning för
en produktion av mer än 18 500 ton per år eller med en ugnskapacitet som
överstiger 4 kubikmeter och en satsningsdensitet på mer än 300 kg per
kubikmeter
� Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska reaktioner
av organiska eller oorganiska ämnen, inklusive bekämpningsmedel, läkeme-
del, sprängämnen samt fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade gödselmedel
� Anläggning för återvinning eller bortskaffande av sådant farligt avfall som
avses i avfallsförordningen (2011:927) med en tillförd mängd av mer än
2 500 ton per år
� Anläggning för förbränning av annat avfall än farligt avfall för förbränning
av mer än 18 000 ton per år
� Anläggning för biologisk eller fysikalisk-kemisk behandling, före bort-
skaffande, av annat avfall än farligt avfall för behandling av mer än 12 500
ton per år
� Anläggning för deponering av annat avfall än inert avfall som tar emot mer
än 2 500 ton per år eller som har tillstånd att totalt ta emot mer än 25 000 ton
� Industriell anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra
fibrösa material
� Anläggning för framställning av papper eller papp för en produktion av
mer än 7 000 ton per år
� Anläggning för förbehandling eller färgning av fibrer eller textilier för en
produktion av mer än 2 500 ton per år
� Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt
pälsskinn per år
� Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per år
� Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton
per år
� Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling
av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 300 ton per dygn som
kvartalsmedelvärde
� Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning
av mer än 200 ton per dygn som kvartalsmedelvärde
� Anläggning för bortskaffande eller återvinning av animaliskt avfall för en
produktion baserad på mer än 2 500 ton råvara per år
� Anläggning för djurhållning med

a) mer än 40 000 platser för fjäderfän,
b) mer än 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produk-

tion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),

background image

3

SFS 2011:1242

c) mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor),

eller

d) färre antal platser än enligt a, b eller c men med så många platser sam-

manlagt för fjäderfän, slaktsvin eller suggor som behövs för 200 djurenheter
definierade som i avdelning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
� Anläggning som är avsedd för ytbehandling av material, föremål eller
produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel som överstiger
150 kg per timme eller 200 ton per år
� Anläggning för tillverkning av kol (hårt kol) eller grafitelektroder genom
bränning eller grafitisering

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011