SFS 2011:1243 Förordning om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

111243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1273) om
producentansvar för förpackningar;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1273) om produ-

centansvar för förpackningar

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 2 a�2 f §§, av

följande lydelse.

2 §

Med förpackning avses i denna förordning en produkt som har fram-

ställts för att

1. innehålla, skydda eller presentera varor eller för att användas för att

leverera eller på annat sätt hantera varor, från råmaterial till slutlig produkt
och från producent till användare, om produkten enligt bilaga 2 är en konsu-
mentförpackning, gruppförpackning eller transportförpackning, eller

2. som engångsartikel användas i ett sådant syfte som anges i 1.

2 a §

Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt till-

verkar, säljer eller till Sverige för in en förpackning eller en vara som är
innesluten i en förpackning.

2 b §

I denna förordning avses med

förpackningsavfall: förpackningar eller förpackningsmaterial som är av-

fall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken, och

hantering av förpackningsavfall: sådan hantering som avses i 15 kap. 3 §

miljöbalken och som avser förpackningsavfall.

2 c §

Med återanvändning, återvinning och bortskaffande avses i denna

förordning detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).

2 d §

Med biologisk behandling avses i denna förordning en aerob (syre-

krävande) eller anaerob (icke syrekrävande) behandling av de biologiskt
nedbrytbara delarna av ett förpackningsavfall, om behandlingen

1. sker under kontrollerade förhållanden och med användning av mikro-

organismer, och

2. innebär att stabiliserade organiska restprodukter eller metan produceras.
Vid tillämpningen av denna förordning ska deponering av avfallet inte an-

ses vara en biologisk behandling.

SFS 2011:1243

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1243

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2 e §

Med energiutvinning avses i denna förordning en användning av

brännbart förpackningsavfall för att generera energi genom direkt förbrän-
ning, med eller utan annat avfall, men med utnyttjande av värmen.

2 f §

Med materialutnyttjande avses i denna förordning en upparbetning i

en produktionsprocess av ett avfallsmaterial till materialets ursprungliga
ändamål eller till andra ändamål. En sådan upparbetning med biologisk
behandling ska vid tillämpningen av förordningen anses vara ett material-
utnyttjande.

Vid tillämpningen av denna förordning ska energiutvinning inte anses

vara ett materialutnyttjande.

3 §

Denna förordning ska med undantag för 1 § 4 och 11 § inte tillämpas

på sådana förpackningar för konsumtionsfärdig dryck tillverkade av
huvudsakligen polymera material eller metall som omfattas av förordningen
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar.

Bestämmelserna i 5�10 §§ om insamling, sortering och borttransport ska

inte tillämpas på förpackningar som på grund av sitt tidigare eller resterande
innehåll utgör farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). Bestäm-
melser om sådant avfall finns i avfallsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)