SFS 2011:1229 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

111229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1426) med
instruktion för Livsmedelsverket;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1426) med instruktion

för Livsmedelsverket ska införas två nya paragrafer, 2 a och 5 a §§, av föl-
jande lydelse.

2 a §

Myndigheten ska vara ansvarig myndighet på nutritionsområdet och

verka för bra matvanor samt samordna statliga myndigheters information om
bra matvanor.

5 a §

Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i sam-

arbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för
global utveckling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:1229

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011