SFS 2011:1246 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

111246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 4, 23, 24, 27, 29 och 30 §§

kupongskattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

1 §

2

Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för utdelning av

annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på
aktie i svenskt aktiebolag.

Vad i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i euro-

pabolag med säte i Sverige och andel i svensk investeringsfond.

I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatteförfaran-

delagen (2011:1244) om

1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

2. bevissäkring och betalningssäkring i 45 kap., 46 kap., 68 kap. 1 och

3 §§, 69 kap. och 71 kap. 1 §, samt

3. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och

68 kap. 1 och 3 §§.

4 §

3 Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk

person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller
utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av
näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldig-
het föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för
sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos
delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, komman-

ditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som
ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast
driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är be-
gränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar

aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse 2004:495.

3 Senaste lydelse 2011:279.

SFS 2011:1246

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1246

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2�4

inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främman-

de stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent
eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i
artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna
direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och
dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005
(90/435/EEG).

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i

2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt före-
tag som avses i 24 kap. 13 § 1�4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien
är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1
eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att ut-

delningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap.
17�22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska
bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 §
samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid ut-
delningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, euro-

peisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet del-
ägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skat-
tefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdel-
ningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri
ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta inne-
hav.

23 §

4

Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldig-

heten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning,
kan Skatteverket förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldig-
het. Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behö-
rig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.

24 §

5

För kontroll av kupongskatten kan Skatteverket meddela beslut om

revision hos aktiebolag. Då gäller bestämmelserna om revision i 41 kap. och
vitesföreläggande i 44 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.

27 §

6

Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för

någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med hö-
gre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning, har den utdelningsberättigade rätt till återbetalning av vad som
innehållits för mycket.

Rätt till återbetalning föreligger även

4 Senaste lydelse 2009:782.

5 Senaste lydelse 2003:647.

6 Senaste lydelse 2011:69.

background image

3

SFS 2011:1246

� om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget upplösts genom likvi-

dation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra
stycket 2 blivit tillgänglig för lyftning,

� vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i

samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indragning
av aktier, och

� vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom

ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga
ägare till aktier av ett visst slag.

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket be-

räknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till ak-
tieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna förvär-
vats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffningskost-
nad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för ak-
tierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får
anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast

vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ett intyg eller annan utredning

om att kupongskatt innehållits för sökanden liksom utredning som styrker att
sökanden inte är skattskyldig.

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet

för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket

först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen
meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsbe-
rättigad efterbeskattats för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras
hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller efter-
beskattningen skedde.

�r den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala

skatt enligt denna lag eller skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller 64 kap.
samt 71 kap. 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandelagen.

29 §

7

Beslut av Skatteverket enligt denna lag får hos förvaltningsrätten

överklagas av den som beslutet rör och av det allmänna ombudet hos Skatte-
verket. Ett överklagande av den som beslutet rör ska ha kommit in inom två
månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande av det
allmänna ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då be-
slutet meddelades.

Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket och beslut om revision en-

ligt 24 § får inte överklagas.

30 §

8

Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om

överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller i till-
lämpliga delar för mål enligt denna lag.

7 Senaste lydelse 2009:782.

8 Senaste lydelse 2009:782.

background image

4

SFS 2011:1246

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på utdelning

som lämnas efter utgången av 2011.

2. Den nya lydelsen av 1 § tredje stycket 1 tillämpas på kostnader i ären-

den och mål som inleds efter utgången av 2011.

3. De nya lydelserna av 4 § tredje stycket och 27 § sjunde stycket tilläm-

pas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. De nya lydel-
serna tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången
av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas un-
der 2012.

4. De nya lydelserna av 23 § och 29 § andra stycket tillämpas på vitesföre-

lägganden som meddelas efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)