SFS 2011:1248 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

111248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen

(1979:1152)

2

dels att 18 kap. 13 och 16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 17 kap. 3 §, 18 kap. 46 §, 22 kap. 3 § och 26 kap. 3 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 17 kap. 3 a�3 g och

7 §§, samt närmast före 17 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

17 kap.

3 §

3

Vid varje skattekontor finns en skattenämnd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att

en skattenämnd ska bestå av flera avdelningar. Bestämmelserna om skatte-
nämnd gäller även avdelning.

3 a §

I en skattenämnd finns ordförande, vice ordförande och övriga leda-

möter. Om nämnden består av flera avdelningar, ska det finnas en ordföran-
de för varje avdelning. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer fastställer antalet vice ordförande vid varje skattekontor.

3 b §

Ordföranden och vice ordföranden i skattenämnden ska vara anställ-

da vid Skatteverket. De förordnas av verket för högst fyra år i taget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer det

antal övriga ledamöter i skattenämnden som ska finnas vid varje skattekon-
tor. Sådana ledamöter väljs för högst fyra år. För val av dessa ledamöter gäl-
ler bestämmelserna i 3 d�3 f §§.

3 c §

Skattenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden

och tre övriga ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför med tre
ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, om de är ense om
utgången i ärendet. Fler än ordföranden eller vice ordföranden och fem övri-
ga ledamöter får inte delta i behandlingen av ett ärende.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse av
18 kap. 13 § 1990:379
18 kap. 16 § 2001:1229.

3 Senaste lydelse 1993:1193.

SFS 2011:1248

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1248

3 d §

Val av ledamot i skattenämnd vid skattekontor förrättas av lands-

tingsfullmäktige i det landsting där skattekontoret är beläget. Val av ledamot
i skattenämnd vid skattekontor i Gotlands län förrättas av kommunfullmäkti-
ge i Gotlands kommun.

Om skattekontorets beslutande arbetsenheter är belägna inom flera lands-

ting eller inom ett eller flera landsting och Gotlands kommun, ska ledamöter
väljas av landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige i proportion
till folkmängden i de kommuner där skattekontorets beslutande arbets-
enheter är belägna.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter

som motsvarar den kvot som erhålls om antalet närvarande ledamöter delas
med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal,
ska den avrundas till närmast högre hela tal. I lagen (1992:339) om propor-
tionellt valsätt finns särskilda föreskrifter om förfarandet.

Vid val av ledamöter ska eftersträvas att lekmannakåren får en allsidig

sammansättning med hänsyn till ledamöternas ålder, kön och yrke.

3 e §

Valbar till ledamot i skattenämnd är den som har rösträtt vid val av

kommunfullmäktige och inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-
ken.

Den som är anställd vid Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol

eller nämndeman i allmän förvaltningsdomstol får inte väljas till ledamot i
skattenämnd.

Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte skyldig att ta

emot uppdrag som ledamot.

Skatteverket ska pröva den valdes behörighet.

3 f §

Den som har fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdrag att vara leda-

mot. Skatteverket får entlediga en ledamot som visar giltigt hinder. Om en
ledamot inte längre är valbar, upphör uppdraget.

När ett uppdrag blir ledigt, utses en ny ledamot för den tid som återstår.

Om antalet valda ledamöter ändras, får en nytillträdande ledamot utses för
kortare tid än fyra år.

3 g §

Landstingsfullmäktige får besluta att använda landstingets medel till

att betala landstingsvalda skattenämndsledamöters arvoden, reseersättning-
ar, traktamenten och andra ekonomiska förmåner enligt de grunder som
anges i 4 kap. 14 § kommunallagen (1991:900). Kommunfullmäktige har
motsvarande rätt i fråga om de kommunvalda ledamöterna.

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

7 §

4

I ärenden och mål om fastighetstaxering och förseningsavgift enligt

denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, bi-
träde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

4 Tidigare 17 kap. 7 § upphävd genom 1993:1193.

background image

3

SFS 2011:1248

18 kap.

46 §

5

Bestämmelserna i denna lag om omprövning och överklagande av

beslut om fastighetstaxering gäller i tillämpliga delar för beslut om förse-
ningsavgift.

I fråga om förseningsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna om be-

talning och återbetalning i 61�65 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

22 kap.

3 §

6

Bestämmelserna i 67 kap. 11 och 28�37 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag.

26 kap.

3 §

7

Bestämmelserna i 18 kap. 2�9, 12, 14 och 22�40 §§ ska, om inte annat

är föreskrivet i detta kapitel, gälla vid särskild fastighetstaxering. I föreläg-
gande att lämna fastighetsdeklaration ska vidare lämnas uppgift om den
grund på vilken föreläggandet sker.

Föreläggande får inte förenas med vite i fall som sägs i 2 §. Förnyat före-

läggande att lämna särskild fastighetsdeklaration får däremot förenas med
vite.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Den nya bestämmelsen i 17 kap. 7 § tillämpas på kostnader i ärenden

och mål som inleds efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:230.

6 Senaste lydelse 2003:650.

7 Senaste lydelse 1996:668.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011