SFS 2011:1255 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

111255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter

2

dels att 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 § samt 4 kap. 2, 5, 6�8 a och 9 a §§ ska ha

följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 6 § ska sättas närmast före 4 kap. 5 §,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 5 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

13 §

3

Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig

vara enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alko-
holskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska Tullverket besluta
om skatten på varan om

1. skattskyldighet har inträtt, och
2. varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.
Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i la-

gen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av

ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades
innan varorna omhändertogs.

Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 4 § tullagen

(2000:1281).

3 kap.

5 §

4

Om skattskyldighet har inträtt enligt lagen (1994:1564) om alkohol-

skatt eller lagen (1994:1563) om tobaksskatt för en enligt 4 § omhändertagen
alkohol- eller tobaksvara, ska Tullverket besluta om skatten på varan. Skatt
ska tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2002:426.

4 Senaste lydelse 2003:812.

SFS 2011:1255

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1255

Beslut enligt första stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av

ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som fattades
innan varorna omhändertogs.

�r den skattskyldige inte känd, eller har han inte betalat skatten trots an-

maning därom, ska mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhän-
dertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

4 kap.

2 §

5

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1 eller tredje

stycket ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer in med före-
skrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 § andra stycket ska undan-

röjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skatteförfaran-
delagen (2011:1244), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564)
om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi konstateras att
den som påförts tillägget inte är skattskyldig.

5 §

6

I ärenden och mål om skatt eller transporttillägg enligt denna lag gäl-

ler bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt

2. betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap. 13�18 §§ och 71 kap.

1 §.

När Tullverket tillämpar bestämmelserna i första stycket ska vad som sägs

i skatteförfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Tullverket.

5 a §

Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som är

behörig enligt 46 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller den för-
valtningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av ett beslut om skatt
eller det transporttillägg som betalningssäkringen gäller.

6 §

7

Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska be-

talas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller bestämmelserna

om kostnadsränta i 65 kap. 13 och 15 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

I 9 a § andra stycket finns särskilda bestämmelser om betalning av trans-

porttillägg som Skatteverket beslutat om.

7 §

8

En skattskyldig kan av Tullverket få anstånd med att betala skatten el-

ler transporttillägget om

1. ett beslut om skatt eller transporttillägg överklagats,
2. det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked en-

ligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, eller

3. det i andra fall kan antas att skatten eller transporttillägget kommer att

sättas ned.

5 Senaste lydelse 2008:1321.

6 Senaste lydelse 2002:426.

7 Senaste lydelse 2008:1321.

8 Senaste lydelse 2003:722.

background image

3

SFS 2011:1255

Om anstånd medges, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap.

4 § första stycket och 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

8 §

9

Om skatt eller transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag

ska återbetalas, ska ränta beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap.
4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Ränta beräknas från
den dag då skattebeloppet eller transporttillägget har betalats till och med
den dag då det återbetalas.

8 a §

10

I fråga om skatt och transporttillägg tillämpas bestämmelserna om

ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 13, 14, 16, 17, 21, 26 och
27 §§, verkställighet i 68 kap. 1 § samt indrivning i 70 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

9 a §

11

Skatteverket beslutar om transporttillägg avseende den som är

skattskyldig för bränsle till följd av bestämmelsen i 4 kap. 1 a § andra
stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Om Skatteverket beslutar om transporttillägg, gäller bestämmelserna i

skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. betalning och återbetalning av avgift i 61�65 kap.,
2. omprövning och överklagande av beslut om skattetillägg i 66 och

67 kap.,

3. verkställighet i 68 kap. 1 §, och
4. indrivning i 70 kap.
Vid tillämpningen av andra stycket 2 avses med beskattningsår det kalen-

derår då den omständighet som utgör grund för att ta ut transporttillägg in-
träffade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde

eller utredning i 4 kap. 5 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som in-
leds efter utgången av 2011.

4. Bestämmelserna om ränta i 4 kap. 6 § andra stycket, 7 § andra stycket

och 8 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari
2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna
om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

9 Senaste lydelse 2002:426.

10 Senaste lydelse 2009:1507.

11 Senaste lydelse 2008:1321.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011