SFS 2011:1256 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

111256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 1 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 12 § ska utgå,
dels att 1 kap. 5, 7 och 13�16 §§, 2 kap. 1 och 27 §§, 7 kap. 11 §, 8 kap.

7 och 8 §§, 9 kap. 8 och 11 §§, 10 kap. 14 §, 15 kap. 6 §, 16 kap. 16 §,
19 kap. 3 §, 21 kap. 24, 33 och 38 §§, 25 kap. 12 §, 25 a kap. 11 §, 30 kap. 3,
6 a, 7, 13 och 15 §§, 31 kap. 19 och 26 §§, 32 kap. 6, 10 och 11 §§, 33 kap. 3
och 10 §§, 35 kap. 3 §, 35 a kap. 5 §, 38 kap. 15 §, 38 a kap. 15 §, 39 kap.
22 §, 39 a kap. 11 och 13 §§, 48 kap. 26 §, 49 a kap. 13 §, 51 kap. 6 §,
58 kap. 16 a, 18 a och 19 b §§, 61 kap. 5 §, 63 kap. 3 och 3 a §§, 65 kap. 1, 3
och 5 §§, 66 kap. 11, 12 och 14 §§ samt 67 kap. 11, 12 och 16�19 §§ ska ha
följande lydelse.

1 kap.

5 §

Fysiska personers skatt på förvärvsinkomster ska beräknas på den be-

skattningsbara förvärvsinkomsten. Denna ska beräknas på följande sätt.

Summan av överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet mins-

kas med allmänna avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt
hundratal kronor och är den fastställda förvärvsinkomsten.

Från den fastställda förvärvsinkomsten dras grundavdrag och sjöinkomst-

avdrag. Avdragen ska göras i nu nämnd ordning. Det återstående beloppet är
den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

7 §

Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkom-

sten. Denna ska beräknas på följande sätt.

�verskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna av-

drag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor och är
den fastställda och den beskattningsbara inkomsten.

För sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller

kraven i 7 kap. 7 § första stycket minskas den fastställda inkomsten med
grundavdrag. Det belopp som återstår är den beskattningsbara inkomsten.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2011:1256

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1256

13 §

Beskattningsåret är för fysiska personer ett kalenderår.

Om en enskild näringsidkare som är bokföringsskyldig enligt bokfö-

ringslagen (1999:1078) har ett räkenskapsår som inte sammanfaller med ka-
lenderåret och har följt bestämmelserna i 3 kap. bokföringslagen, är beskatt-
ningsåret för näringsverksamheten i stället räkenskapsåret.

Om en enskild näringsidkare för över hela eller en del av näringsverksam-

heten till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag, avslutas beskatt-
ningsåret för näringsverksamheten tidigast vid den tidpunkt när den överför-
da näringsverksamheten enligt god redovisningssed ska tas upp i det överta-
gande företagets räkenskaper.

14 §

Inkomster i ett svenskt handelsbolag ska tas upp det beskattningsår

som går ut samtidigt som handelsbolagets räkenskapsår. Om handelsbola-
gets räkenskapsår inte överensstämmer med delägarens beskattningsår, ska
inkomsterna i stället tas upp det beskattningsår som går ut närmast efter han-
delsbolagets räkenskapsår. För delägare som är fysiska personer gäller detta
dock bara sådana inkomster som inte ska tas upp i inkomstslaget kapital.

15 §

Beskattningsåret är för juridiska personer räkenskapsåret. För nä-

ringsverksamhet som bokföringslagen (1999:1078) inte tillämpas på är dock
kalenderåret alltid beskattningsår.

I 37 kap. 19 § finns bestämmelser om beskattningsåret vid kvalificerade

fusioner och fissioner.

16 §

3

Bestämmelser om

�

förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen

(2011:1244), och

�

förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete finns i lagen

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

2 kap.

1 §

4

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck

samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan an-
givna paragrafer:

� � � � � � � � � � � � � � � � � �
handelsbolag i 5 kap., se också 3 §
hemortskommun i 65 kap. 3 § andra och tredje styckena
hyreshusenhet i 15 §
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
taxeringsvärde i 15 §
termin i 44 kap. 11 §
� � � � � � � � � � � � � � � � � �

3 Senaste lydelse 2009:197.

4 Senaste lydelse 2009:1060.

background image

3

SFS 2011:1256

27 §

5

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken som gällde för det kalenderår då beskattningsåret
gick ut.

7 kap.

11 §

Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet i 10 § för en

förening som avser att förvärva en fastighet eller annan anläggning som är
avsedd för den ideella verksamheten. Detsamma gäller om en förening avser
att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten
på en fastighet som används av föreningen.

Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med

villkor att föreningen ska ställa säkerhet eller liknande för den inkomstskatt
som föreningen kan bli skyldig att betala på grund av omprövning av beslu-
ten om slutlig skatt för de år som beslutet avser, om det upphör att gälla en-
ligt 12 §.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 kap.

7 §

Räntor på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser

är skattefria:

� 40 och 42 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyn-

digheter,

� 5 kap. 21 § tullagen (2000:1281), och
� 65 kap. 2 §, 4 § tredje stycket samt 16, 17 och 20 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244).

8 §

Räntor som enligt bestämmelserna i 17 kap. 4 § 1 och 2 skatteförfaran-

delagen (2011:1244) inte anges i kontrolluppgifter är skattefria om de för
den skattskyldige under beskattningsåret sammanlagt inte uppgår till
500 kronor.

9 kap.

8 §

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte

dras av:

� 5 kap. 8 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228)

med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

� 5 kap. 14�18 §§ tullagen (2000:1281), och
� 65 kap. 2 §, 4 § första stycket, 5�13 och 19 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Dröjsmålsavgifter beräknade enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

får inte dras av.

11 §

Belopp som en utbetalare är skyldig att betala enligt 59 kap. 2 § skat-

teförfarandelagen (2011:1244) får inte dras av.

5 Senaste lydelse 2010:1277.

background image

4

SFS 2011:1256

10 kap.

14 §

Sådan särskild skatt eller avgift som ingår i slutlig skatt enligt skatte-

förfarandelagen (2011:1244) ska dras av som kostnad det beskattningsår då
skatten debiteras.

15 kap.

6 §

Vad som motsvarar utgående skatt enligt mervärdesskattelagen

(1994:200) ska inte tas upp. I 16 kap. 16 § finns bestämmelser om avdrag för
det fall att skatten ändå har tagits upp samt för det fall denna sätts ned.

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av

mervärdesskatt har dragit av ingående skatt enligt 9 kap. 8 § mervärdesskat-
telagen, ska beloppet tas upp till den del de utgifter som avdraget avser har
dragits av omedelbart vid beskattningen.

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av

mervärdesskatt har dragit av ingående skatt på grund av jämkning enligt
8 a kap. eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen, ska summan av jämk-
ningsbeloppen för den återstående korrigeringstiden tas upp till den del
jämkningen avser mervärdesskatt på sådana utgifter som har dragits av ome-
delbart vid beskattningen.

16 kap.

16 §

Sådan ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som

medför rätt till avdrag enligt 8 kap. eller återbetalning enligt 10 kap. nämnda
lag får inte dras av.

Om den skattskyldige eller ett svenskt handelsbolag vid redovisningen av

mervärdesskatt har återfört ingående skatt på grund av jämkning enligt
8 a kap. eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen, ska summan av jämk-
ningsbeloppen för den återstående korrigeringstiden dras av till den del
jämkningen avser mervärdesskatt på sådana utgifter som har dragits av ome-
delbart vid beskattningen.

Mervärdesskatt ska dras av om skatten avser utgående skatt som i strid

med 15 kap. 6 § första stycket har tagits upp som intäkt och som har betalats
in till staten. Om denna mervärdesskatt sätts ned ska motsvarande del av av-
draget återföras.

19 kap.

3 §

En delägare i ett andelshus får inte dra av utgifter för reparation och

underhåll av andelshuset omedelbart till den del hans andel av utgifterna
överstiger hans andel av tio procent av fastighetens taxeringsvärde vid ut-
gången av beskattningsåret.

Av 13 § framgår att utgifter som enligt första stycket inte får dras av ome-

delbart ska räknas in i anskaffningsvärdet.

21 kap.

24 §

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får inte göras om den skatt-

skyldige samma beskattningsår gör avdrag för insättning på skogskonto.

background image

5

SFS 2011:1256

Om avdrag för insättning på skogsskadekonto har vägrats därför att förut-

sättningarna enligt 23 § inte varit uppfyllda, får den skattskyldige begära av-
drag för insättning på skogskonto. En sådan begäran ska ha kommit in till
Skatteverket inom sex månader efter det att det beslut meddelades som inne-
bär att den skattskyldige inte har rätt till avdrag för insättning på skogsskade-
konto, om inte längre tid följer av bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

33 §

Avdrag får göras bara om medlen sätts in på ett skogskonto eller

skogsskadekonto senast den dag som den skattskyldige enligt skatteförfaran-
delagen (2011:1244) ska lämna inkomstdeklaration.

38 §

6 Medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto får föras över till ett

annat kreditinstitut utan att beskattning sker enligt 37 § om hela det innestå-
ende beloppet direkt förs över till ett motsvarande konto i det mottagande
kreditinstitutet. En sådan överföring får även göras när lantbruksenheten och
kontomedel tas över enligt 41 §.

När kontomedel förs över ska det överförande kreditinstitutet lämna det

mottagande kreditinstitutet de uppgifter som behövs för att det mottagande
kreditinstitutet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och
skatteförfarandelagen (2011:1244).

25 kap.

12 §

Om ett företag som enligt 24 kap. 13 § kan inneha en näringsbetingad

andel har gjort en kapitalförlust på en fastighet, får denna dras av bara mot
kapitalvinster på fastigheter. Om en del av en förlust inte kan dras av, får den
dras av mot en annan juridisk persons kapitalvinster på fastigheter om var
och en av de juridiska personerna

1. begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller som skulle ha haft det om inte
någon av de juridiska personernas bokföringsskyldighet upphör, och

2. med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till den andra juridiska per-

sonen.

Till den del en förlust inte kan dras av behandlas den det följande beskatt-

ningsåret som en ny kapitalförlust på fastigheter hos den juridiska person
som haft förlusten.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte om fastigheten under de tre

senaste åren i betydande omfattning har använts för produktions- eller kon-
torsändamål eller liknande hos det avyttrande företaget eller hos ett företag i
intressegemenskap. Om det föreligger särskilda omständigheter tillämpas
inte första stycket trots att fastigheten har använts i mindre omfattning på an-
givet sätt.

Första stycket första meningen, andra och tredje styckena tillämpas på

motsvarande sätt om företaget beskattas för näringsverksamhet i ett handels-
bolag eller i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Om skattskyldig-
heten för en andel i ett sådant bolag eller sådan utländsk juridisk person
övergår till någon annan, gäller i stället bestämmelserna denne. Om skatt-

6 Senaste lydelse 2008:1066.

background image

6

SFS 2011:1256

skyldigheten för en andel i ett svenskt handelsbolag övergår till en fysisk
person tillämpas dock bestämmelsen i 45 kap. 32 a §.

25 a kap.

11 §

7

Skalbolagsbeskattning enligt 9 eller 9 a § ska inte ske om

1. det företag som den avyttrade delägarrätten hänför sig till eller, i fråga

om ett svenskt handelsbolag, säljaren tar upp företagets överskott eller un-
derskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses i 27 kap. skatteförfaran-
delagen (2011:1244),

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1,

och

3. säkerhet ställs om Skatteverket med stöd av 58 kap. skatteförfarandela-

gen har beslutat om att sådan ska ställas.

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår avslutats vid

tidpunkten för avyttringen eller, i fråga om svenskt handelsbolag, vid avytt-
ringen eller tillträdet. Avsättningar till periodiseringsfond och ersättnings-
fond ska anses ha återförts.

Första och andra styckena gäller även företag i sådan intressegemenskap

som avses i 2 § 1 med företaget som den avyttrade delägarrätten är hänförlig
till. Vid tillämpning av första och andra styckena likställs en i utlandet del-
ägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet med ett svenskt handelsbolag.

30 kap.

3 §

8

Juridiska personer som är skyldiga att upprätta årsredovisning eller

årsbokslut enligt bokföringslagen (1999:1078) får göra avdrag bara om mot-
svarande avsättning görs i räkenskaperna.

6 a §

9

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en perio-

diseringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 72 pro-
cent av statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före
det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med sum-
man av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som
den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska schablon-

intäkten justeras i motsvarande mån.

7 §

10

Avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska återföras senast

det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avdraget gjordes.

När återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond sker, ska

det tidigast gjorda avdraget återföras först.

I 8�10 §§ finns bestämmelser om att avdragen för avsättningarna i vissa

fall ska återföras tidigare och i 11�14 §§ om att periodiseringsfonderna i

7 Senaste lydelse 2009:1413.

8 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

9 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

10 Senaste lydelse 2008:1064.

background image

7

SFS 2011:1256

vissa fall får föras över till annan näringsverksamhet i stället för att avdragen
återförs.

13 §

Om en fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag till-

skiftas realtillgångar vid bolagets upplösning och överföringen inte föranle-
der uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap., får avsättningarna till
periodiseringsfonder och de motsvarande avdrag som han gjort för andelen
anses ha gjorts i enskild näringsverksamhet för de beskattningsår som avdra-
gen hänför sig till.

Vad som är realtillgångar framgår av 34 kap. 23 §.

15 §

Om en periodiseringsfond tas över, anses den som tar över fonden

själv ha gjort avsättningen och avdraget för denna för det beskattningsår som
avdraget faktiskt hänför sig till.

31 kap.

19 §

Om en ersättningsfond inte tas i anspråk senast under det tredje be-

skattningsåret efter det beskattningsår då avdraget gjordes, ska avdraget åter-
föras detta år.

Skatteverket får, om det finns särskilda skäl, medge att fonden behålls un-

der en viss tid därefter. Som längst får den behållas till och med det sjätte be-
skattningsåret efter det beskattningsår då avdraget gjordes.

26 §

Om en ersättningsfond tas över, anses den som tar över fonden själv

ha gjort avsättningen och avdraget för denna det beskattningsår som avdra-
get faktiskt hänför sig till.

32 kap.

6 §

Avdrag får göras bara om medlen sätts in på ett upphovsmannakonto

senast den dag som den skattskyldige enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska lämna inkomstdeklaration.

10 §

Medel på ett upphovsmannakonto får föras över till ett annat kreditin-

stitut utan att beskattning sker enligt 9 § under förutsättning att hela det inne-
stående beloppet direkt förs över till ett motsvarande konto i det mottagande
kreditinstitutet.

När kontomedel förs över ska det överförande kreditinstitutet lämna det

mottagande kreditinstitutet de uppgifter som behövs för att det mottagande
kreditinstitutet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och
skatteförfarandelagen (2011:1244).

11 §

Medel på ett upphovsmannakonto ska tas upp som intäkt i inkomst-

slaget näringsverksamhet om

1. avtal träffas om överlåtelse eller pantsättning av medlen,
2. medlen övergår till den skattskyldiges make genom bodelning, eller
3. den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte längre är obegränsat

skattskyldig.

background image

8

SFS 2011:1256

Om den skattskyldige dör, ska medel på ett upphovsmannakonto tas upp

som intäkt senast det beskattningsår då dödsboet skiftas helt eller delvis,
dock inte i något fall senare än det andra beskattningsåret efter det år döds-
fallet inträffade.

33 kap.

3 §

Ett positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt kapital-

underlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid utgången
av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret
går ut ökad med fem procentenheter.

Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapitalun-

derlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma tid-
punkt ökad med en procentenhet.

Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska

fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.

Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8�20 §§.

10 §

11

Som tillgångar eller skulder i näringsverksamheten räknas inte ford-

ringar eller skulder som avser

� statlig inkomstskatt,
� kommunal inkomstskatt,
� egenavgifter,
� avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel,

� särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pen-

sionskostnader,

� statlig fastighetsskatt,
� kommunal fastighetsavgift,
� avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
� skattetillägg på skatter och avgifter enligt 56 kap. 3 § 1�4 och 6 skatte-

förfarandelagen (2011:1244), och

� förseningsavgift enligt skatteförfarandelagen för den som inte lämnar

inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter i rätt tid.

35 kap.

3 §

12

Ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett helägt dotterföretag el-

ler från ett helägt dotterföretag till ett moderföretag ska dras av under förut-
sättning att

1. varken givaren eller mottagaren är ett privatbostadsföretag eller invest-

mentföretag,

2. både givaren och mottagaren redovisar bidraget öppet i inkomstdekla-

rationen för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) eller som skulle ha haft det om inte giva-
rens eller mottagarens bokföringsskyldighet upphör,

11 Senaste lydelse 2011:68.

12 Senaste lydelse 2008:1064.

background image

9

SFS 2011:1256

3. dotterföretaget har varit helägt under givarens och mottagarens hela be-

skattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva verksamhet av något
slag,

4. mottagaren inte enligt ett skatteavtal ska anses ha hemvist i en utländsk

stat utom i fall som avses i 2 a § andra meningen,

5. näringsverksamheten som koncernbidraget hänför sig till inte är undan-

tagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal, och

6. om bidraget lämnas från dotterföretaget till moderföretaget, utdelning

under beskattningsåret från dotterföretaget inte ska tas upp hos moderföreta-
get.

35 a kap.

5 §

13

Ett svenskt moderföretag får göra koncernavdrag för en slutlig förlust

hos ett helägt utländskt dotterföretag om

1. dotterföretaget har försatts i likvidation och denna har avslutats,
2. dotterföretaget har varit helägt under hela moderföretagets och dotter-

företagets beskattningsår till dess likvidationen har avslutats eller dotterföre-
taget har varit helägt sedan det började driva verksamhet av något slag till
dess likvidationen har avslutats,

3. avdraget görs vid beskattningen för det beskattningsår då likvidationen

har avslutats,

4. moderföretaget redovisar avdraget öppet i inkomstdeklarationen, och
5. det inte finns företag i intressegemenskap med moderföretaget som vid

likvidationens avslutande bedriver rörelse i den stat där dotterföretaget hör
hemma.

38 kap.

15 §

Periodiseringsfonder och ersättningsfonder hos det säljande företaget

ska tas över av det köpande företaget, om företagen begär det. Det köpande
företaget ska i så fall anses ha gjort avsättningarna till fonderna och fått av-
dragen för avsättningarna för de beskattningsår avdragen faktiskt hänför sig
till.

Om avyttringen inte omfattar samtliga tillgångar i det säljande företaget,

får högst en så stor andel av periodiseringsfonder och ersättningsfonder tas
över som motsvarar förhållandet mellan de skattemässiga värdena på de av-
yttrade tillgångarna och motsvarande värden på samtliga tillgångar i det säl-
jande företaget vid tidpunkten för verksamhetsavyttringen.

38 a kap.

15 §

Periodiseringsfonder och ersättningsfonder hos det överlåtande före-

taget ska tas över av det övertagande företaget, om företagen begär det. Det
övertagande företaget ska i så fall anses ha gjort avsättningarna till fonderna
och fått avdragen för avsättningarna för de beskattningsår avdragen faktiskt
hänför sig till.

13 Senaste lydelse 2010:353.

background image

10

SFS 2011:1256

Högst en så stor andel av periodiseringsfonder och ersättningsfonder får

tas över som motsvarar förhållandet mellan de skattemässiga värdena på de
överlåtna tillgångarna och motsvarande värden på samtliga tillgångar i det
överlåtande företaget vid tidpunkten för den partiella fissionen.

39 kap.

22 §

Utdelning som en kooperativ förening lämnar av vinsten av den koo-

perativa verksamheten i form av rabatt eller pristillägg i förhållande till
gjorda köp eller försäljningar ska dras av.

Om föreningen har medlemmar som får sådan utdelning som enligt

42 kap. 14 § inte ska tas upp hos dem och det inte är fråga om bara enstaka
sådana medlemmar, får utdelningen dras av med högst ett belopp som mot-
svarar 80 procent av statslåneräntan vid utgången av november året närmast
före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerat med
summan av medlemmarnas omsättning med föreningen. Vid beräkningen av
medlemmarnas omsättning med föreningen medräknas även medlemmarna i
en medlemsfrämjande förening som har andelar i den utdelande föreningen.

39 a kap.

11 §

Inkomstberäkningen ska ske med utgångspunkt i resultat- och balans-

räkningar för den utländska juridiska personen. Resultat- och balansräkning-
arna ska

1. vara upprättade enligt 6 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078),
2. innehålla de tilläggsupplysningar som anges i 6 kap. 5 § andra stycket

1 och 2 samt 8 § bokföringslagen, och

3. vara upprättade i den juridiska personens redovisningsvaluta.
Om resultat- och balansräkningarna har upprättats i utländsk valuta, ska

de räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska principerna i 5�7 §§
lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som
har sin redovisning i euro, m.m. tillämpas på motsvarande sätt. Om princi-
perna i den lagen inte kan tillämpas, ska omräkningen göras på något annat
lämpligt sätt.

Inkomstberäkningen får ske med utgångspunkt i resultat- och balansräk-

ningar som har upprättats enligt andra regler än de som avses i första stycket
1 och 2, om den upprättade redovisningen innehåller tillförlitliga uppgifter
som är tillräckliga för beskattningen.

13 §

En delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkom-

ster är skattskyldig för en så stor andel av överskottet av dessa beräknat med
tillämpning av 10�12 §§ som svarar mot delägarens enligt 2 och 4 §§ beräk-
nade andel av kapitalet i personen. Till den del överskottet tas upp till be-
skattning av en begränsat skattskyldig delägare ska det inte tas upp av en
obegränsat skattskyldig delägare.

En delägare får vid beräkning av sin andel av överskottet bara dra av så-

dant underskott som dragits av vid beräkningen av beskattningsårets nettoin-
komst hos den utländska juridiska personen enligt 6 §. Om periodiserings-
fonder helt eller delvis inte återförts på grund av bestämmelserna i 30 kap.
10 a § ska underskottet minskas med motsvarande belopp.

background image

11

SFS 2011:1256

�verskottet i en utländsk juridisk person ska tas upp det beskattningsår

som går ut samtidigt som den utländska juridiska personens beskattningsår.
Om den utländska juridiska personen och delägaren inte har samma beskatt-
ningsår, ska överskottet i stället tas upp det beskattningsår som går ut när-
mast efter den utländska juridiska personens beskattningsår.

48 kap.

26 §

Juridiska personers kapitalförluster på delägarrätter för vilka avdrag

ska göras får dras av bara mot kapitalvinster på delägarrätter. Om en del av
en sådan förlust inte kan dras av, får den dras av mot en annan juridisk per-
sons kapitalvinster på delägarrätter om var och en av de juridiska personerna

1. begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller som skulle ha haft det om inte
någon av de juridiska personernas bokföringsskyldighet upphör, och

2. med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till den andra juridiska per-

sonen.

Till den del en förlust inte kan dras av enligt första stycket behandlas den

det följande beskattningsåret som en ny kapitalförlust på delägarrätter hos
den juridiska person som haft förlusten.

49 a kap.

13 §

14 Bestämmelserna i 11 § ska inte tillämpas om

1. det avyttrade företaget eller, i fråga om handelsbolag, säljaren tar upp

företagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som
avses i 27 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1,

och

3. säkerhet ställs om Skatteverket med stöd av 58 kap. skatteförfarandela-

gen har beslutat om att sådan ska ställas.

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår avslutats vid

tidpunkten för avyttringen eller, i fråga om handelsbolag, vid avyttringen el-
ler tillträdet. Företagets avsättningar till periodiseringsfond och ersättnings-
fond ska anses ha återförts. Om det är en andel i ett handelsbolag som har
avyttrats, ska säljaren ta upp så stor del av handelsbolagets överskott eller
underskott samt kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av handels-
bolagets näringsfastigheter och näringsbostadsrätter som belöper sig på den
avyttrade andelen.

Första och andra styckena gäller även företag i intressegemenskap.

51 kap.

6 §

Bestämmelserna i 3�5 §§ ska inte tillämpas, om

1. överlåtaren enligt en överenskommelse med förvärvaren tar upp över-

skott eller drar av underskott i handelsbolaget som avser tiden före avytt-
ringen eller tiden före tillträdesdagen samt tar upp kapitalvinster och drar av

14 Senaste lydelse 2008:1064.

background image

12

SFS 2011:1256

kapitalförluster vid avyttringar av handelsbolagets näringsfastigheter och nä-
ringsbostadsrätter före samma tidpunkt, och

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1.
Bokslutet enligt första stycket 2 ska upprättas som om handelsbolaget

hade ett beskattningsår som avslutats vid den sluttidpunkt för inkomst-
beräkningen som överlåtaren valt enligt första stycket 1. Bokslutet och såda-
na uppgifter till ledning för beskattning som avses i 31 kap. 2 och 3 §§ skat-
teförfarandelagen (2011:1244) ska ha godkänts skriftligen av förvärvaren.

Med förvärvare avses vid inlösen de kvarvarande delägarna i handelsbola-

get.

58 kap.

16 a §

Ett pensionsförsäkringsavtal ska också innehålla villkor om att för-

säkringsgivaren ska lämna sådana kontrolluppgifter som enligt 15, 22 och
23 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämnas om pensionsför-
säkring.

För att villkoret i första stycket ska vara uppfyllt gäller för en försäkrings-

givare som meddelar försäkring från ett fast driftställe beläget i en utländsk
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) dessutom att för-
säkringsgivaren för varje försäkringsavtal ska ha kommit in med ett skriftligt
åtagande till Skatteverket enligt 23 kap. 6 § och 38 kap. 1 § skatteförfaran-
delagen.

Andra stycket tillämpas också när en försäkringsgivare som är etablerad i

en utländsk stat inom EES eller när en del av en försäkringsgivares verksam-
het som är etablerad i en sådan stat övertar försäkringen efter en överlåtelse
eller överföring av försäkringsavtalet.

18 a §

15

En försäkringsgivare som bedriver verksamhet från ett fast drift-

ställe i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
som gett in ett sådant åtagande som avses i 16 a § andra stycket, får avtala
med försäkringens innehavare om att för dennes räkning betala den avkast-
ningsskatt som enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsme-
del är hänförlig till försäkringen. Ett sådant avtal om betalning av avkast-
ningsskatt ska vara skriftligt och får avse flera år.

Betalningen ska inte anses strida mot bestämmelserna i detta kapitel och

inte heller anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 4, om

� beloppet betalats ut sedan underlaget för avkastningsskatt fastställts i

beslut om slutlig skatt, och

� det belopp som betalats ut inte överstiger avkastningsskattens storlek

enligt beslut om slutlig skatt med tillägg för bankavgifter och andra sedvan-
liga kostnader som har direkt samband med överföringen av beloppet.

Om skatt som försäkringsgivaren betalat till följd av avtalet återbetalas,

anses beloppet som pension om det inte, tillsammans med intäktsränta enligt
65 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244), tillgodoförs försäkringen
inom 14 dagar. Har försäkringen avslutats, ska beloppet i stället tillgodoföras
den försäkring till vilken värdet i den avslutade försäkringen har överförts.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på tjänstepensionsavtal

som är jämförbara med pensionsförsäkring och uppfyller villkoren i 1 a §.

15 Senaste lydelse 2010:1277.

background image

13

SFS 2011:1256

19 b §

Om försäkringsgivaren för ett enstaka år inte inom den tid som fö-

reskrivs i skatteförfarandelagen (2011:1244) lämnar sådana kontrolluppgif-
ter som avses i 16 a § och som ska lämnas senast den 31 januari året efter be-
skattningsåret, ska avskattning enligt 19 a § inte ske om försäkringstagaren
eller den försäkrade själv lämnar uppgifter från försäkringsgivaren om för-
säkringen senast den 31 maj under det år kontrolluppgiften skulle ha läm-
nats.

Om avskattning inte ska ske på grund av bestämmelsen i första stycket,

och försäkringstagaren under det år då kontrolluppgiften skulle ha lämnats
för över pensionsförsäkringens värde till en annan försäkring hos en annan
försäkringsgivare på det sätt som avses i 18 § tredje stycket ska avskattning
inte ske även om kontrolluppgift om överföringen enligt 22 kap. 9 § skatte-
förfarandelagen inte lämnas.

61 kap.

5 §

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår beräk-

nas till summan av

� 0,317 prisbasbelopp,
� ett ränterelaterat belopp, och
� ett prisrelaterat belopp.
Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till 75 procent av statslånerän-

tan vid utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut multiplicerat med bilmodellens nybilspris.

Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 9 procent av bilmodellens ny-

bilspris, om detta uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp. Om bilmodellens ny-
bilspris är högre, ska det prisrelaterade beloppet beräknas till summan av
9 procent av 7,5 prisbasbelopp och 20 procent av den del av nybilspriset som
överstiger 7,5 prisbasbelopp.

63 kap.

3 §

För dem som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret

eller begränsat skattskyldiga uppgår grundavdraget till följande belopp.

Fastställd förvärvsinkomst

Grundavdrag

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

0,423 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 2,72 pris-
basbelopp

0,423 prisbasbelopp ökat med
20 procent av det belopp med vilket
den fastställda förvärvsinkomsten
överstiger 0,99 prisbasbelopp

överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp

0,77 prisbasbelopp

överstiger 3,11 men inte 7,88 pris-
basbelopp

0,77 prisbasbelopp minskat med
10 procent av det belopp med vilket
den fastställda förvärvsinkomsten
överstiger 3,11 prisbasbelopp

överstiger 7,88 prisbasbelopp

0,293 prisbasbelopp

background image

14

SFS 2011:1256

3 a §

16

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grund-

avdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

65 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om beräkning av statlig och kommu-

nal inkomstskatt.

3 §

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga under någon del

av beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten summan av de skatte-
satser för kommunalskatt och landstingsskatt som gäller i hemorts-
kommunen för beskattningsåret multiplicerad med den beskattningsbara för-
värvsinkomsten.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var

folkbokförd den 1 november året före beskattningsåret. För den som var bo-
satt eller stadigvarande vistades i Sverige under någon del av beskattnings-
året, men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år, avses

16 Senaste lydelse 2010:1826.

Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,98 prisbasbelopp

0,557 prisbasbelopp

överstiger 0,98 men inte 0,99 pris-
basbelopp

0,459 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 0,99 men inte 2,72 pris-
basbelopp

0,657 prisbasbelopp minskat med
10 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp

0,112 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte 3,85 pris-
basbelopp

20 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten minskat med
0,199 prisbasbelopp

överstiger 3,85 men inte 4,8 prisbas-
belopp

0,186 prisbasbelopp ökat med
10 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 4,8 men inte 7,88 prisbas-
belopp

0,619 prisbasbelopp ökat med 1 pro-
cent av den fastställda förvärvsin-
komsten

överstiger 7,88 men inte 12,21 pris-
basbelopp

1,407 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

överstiger 12,21 prisbasbelopp

0,307 prisbasbelopp

background image

15

SFS 2011:1256

med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt
eller stadigvarande vistades. För den som på grund av väsentlig anknytning
till Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första stycket 3, avses
med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast till under
året före beskattningsåret.

Med hemortskommun för ett dödsbo avses den dödes hemortskommun för

dödsåret. Om den döde hade bytt folkbokföringsort efter den 1 november
året före dödsåret, ska dock hemortskommunen för dödsboet från och med
beskattningsåret efter dödsåret anses vara den kommun där den döde hade
sin senaste rätta folkbokföringsort.

För en enskild näringsidkare som enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett

beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, avses med beskatt-
ningsår enligt första�tredje styckena det kalenderår under vilket beskatt-
ningsåret går ut.

5 §

17

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattnings-

bara förvärvsinkomster

� 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

� 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

367 600 kronor för beskattningsåret 2009 och en övre skiktgräns på
526 200 kronor för beskattningsåret 2009.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skikt-

gränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jämfö-
relsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna pris-
läget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före
beskattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av rege-
ringen före utgången av året före beskattningsåret och avrundas nedåt till
helt hundratal kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett be-

skattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

66 kap.

11 §

Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten räknas fram

med utgångspunkt i summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för
beskattningsåret, minskad med nettobeloppen av de ackumulerade inkom-
sterna, och de beskattningsbara förvärvsinkomsterna för så många av de när-
mast föregående beskattningsåren att det sammanlagda antalet år motsvarar
antalet årsbelopp.

12 §

18 I fråga om beskattningsår då den skattskyldige har varit begränsat

skattskyldig, ska den beskattningsbara förvärvsinkomsten tas upp till noll.

17 Senaste lydelse 2008:1327.

18 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

16

SFS 2011:1256

14 §

Om en ackumulerad inkomst hänför sig enbart till beskattningsåret

och tid dessförinnan, ska den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsin-
komsten ökas med ett belopp som motsvarar den nedre skiktgränsens för-
ändring mellan

1. det närmast föregående beskattningsåret och det aktuella beskattnings-

året, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till tre eller fyra beskatt-
ningsår,

2. det andra beskattningsåret före beskattningsåret och det aktuella be-

skattningsåret, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till fem eller sex
beskattningsår,

3. det tredje beskattningsåret före beskattningsåret och det aktuella be-

skattningsåret, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till sju eller åtta
beskattningsår, eller

4. det fjärde beskattningsåret före beskattningsåret och det aktuella be-

skattningsåret, om den ackumulerade inkomsten hänför sig till nio eller tio
beskattningsår.

67 kap.

11 §

19 Rätt till skattereduktion enligt 12�19 §§ har efter begäran de som

1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och
3. har haft utgifter för utfört hushållsarbete, fått förmån av hushållsarbete

som ska tas upp i inkomstslaget tjänst eller har redovisat ersättning för utfört
hushållsarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration.

Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat

skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

�ven dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för hushållsarbete

som har utförts före dödsfallet.

Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det debiterade beloppet för arbetet

inklusive mervärdesskatt.

12 §

20

En begäran om skattereduktion för hushållsarbete ska göras i in-

komstdeklarationen för det beskattningsår då

1. utgifter för utfört hushållsarbete har betalats,
2. förmån av hushållsarbete har tillhandahållits, eller
3. ersättning för hushållsarbete har redovisats i en förenklad arbetsgivar-

deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

16 §

21

För rätt till skattereduktion krävs beträffande den som utför hus-

hållsarbete (utföraren) att denne uppfyller förutsättningarna i någon av
1 eller 2 eller i 17 §.

1. Utföraren ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas

eller när ersättningen betalas ut.

19 Senaste lydelse 2009:1060.

20 Senaste lydelse 2009:197.

21 Senaste lydelse 2009:197.

background image

17

SFS 2011:1256

2. Redovisning av arbetsgivaravgifter på ersättning för arbetet har skett i

en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Utföraren får då inte ha varit skattskyldig enligt mervärdes-
skattelagen (1994:200) i fråga om verksamhet som omfattar hushållsarbetet.

17 §

22

Om hushållsarbetet har utförts utomlands och utföraren inte har be-

drivit någon näringsverksamhet i Sverige, ska utföraren när avtalet om arbe-
tet träffas eller när ersättningen betalas ut ha ett intyg eller någon annan
handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland
genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt.

18 §

23

Underlag för skattereduktion består av

1. belopp som har legat till grund för preliminär skattereduktion som har

tillgodoräknats för beskattningsåret enligt 17 § första stycket 1 lagen
(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

2. värdet av förmån av hushållsarbete som tillhandahållits den skattskyl-

dige under beskattningsåret, och

3. sådan ersättning för hushållsarbete och arbetsgivaravgifter för denna er-

sättning som har redovisats för beskattningsåret i en förenklad arbetsgivar-
deklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

I underlaget räknas inte utgifter för material, utrustning och resor in.

19 §

24

Skattereduktionen uppgår till

1. belopp motsvarande den preliminära skattereduktion som avses i 18 §

första stycket 1,

2. 50 procent av underlaget enligt 18 § första stycket 2, och
3. belopp motsvarande de arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning

för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration
enligt 18 § första stycket 3.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor

för ett beskattningsår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

2. När de nya bestämmelserna i 1 kap. 14 § tillämpas första gången ska in-

komsterna från handelsbolaget inte tas upp av delägaren om de redan har ta-
gits upp enligt äldre bestämmelser.

3. När de nya bestämmelserna i 39 a kap. 13 § tredje stycket tillämpas för-

sta gången ska överskottet från den juridiska personen inte tas upp av del-
ägaren om det redan har tagits upp enligt äldre bestämmelser.

4. De nya bestämmelserna i 25 kap. 12 §, 35 kap. 3 § och 48 kap. 26 § ska

tillämpas när en av de personer som avses i dessa bestämmelser har ett för-
längt räkenskapsår som avslutas efter den 31 december 2012 eller ett förkor-
tat räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

5. De nya bestämmelserna i 58 kap. 16 a § tillämpas första gången på pen-

sionsförsäkringsavtal som har ingåtts efter utgången av 2012. Ett pensions-

22 Senaste lydelse 2009:197.

23 Senaste lydelse 2009:197.

24 Senaste lydelse 2009:197.

background image

18

SFS 2011:1256

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

försäkringsavtal som har ingåtts före utgången av 2012 och som enligt
58 kap. 16 a § första stycket innehåller villkor om att försäkringsgivaren ska
lämna kontrolluppgifter enligt 6, 11 och 12 kap. lagen (2001:1227) om själv-
deklarationer och kontrolluppgifter, ska vid ingången av 2013 även anses
innehålla villkor om att lämna kontrolluppgifter enligt 15, 22 och 23 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Den som före utgången av 2012 enligt 58 kap. 16 a § andra och tredje

styckena har gett in ett åtagande enligt 13 kap. 2 och 3 §§ lagen om självde-
klarationer och kontrolluppgifter ska vid ingången av 2013 även anses ha
gett in ett åtagande enligt 23 kap. 6 § och 38 kap. 1 § skatteförfarandelagen.

6. Vad som ovan anges i övergångsbestämmelserna beträffande pensions-

försäkringsavtal gäller i tillämpliga delar också för avtal om tjänstepension.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)