SFS 2011:1257 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

111257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 5, 7, 10, 11, 21 och 24 §§, 3 kap. 12, 15�16 och

18 §§, 4 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 5 § ska ha följan-
de lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 8 och 11 §§ ska lyda ⬝Inkomster

för den som är godkänd för F-skatt⬝ och ⬝Ersättning till näringsidkare som
inte är godkänd för F-skatt⬝,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 10 a�10 d §§, av

följande lydelse.

1 kap.

5 §

I denna lag avses med

godkännande för F-skatt: sådant godkännande som innebär att innehava-

ren ska betala F-skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

näringsverksamhet:

näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen

(1999:1229),

inkomst av tjänst: inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskatte-

lagen.

Vad som sägs i denna lag om handelsbolag och om delägare i dem gäller

också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och
delägare i dem.

2 kap.

Mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skatt

5 §

Arbetsgivaravgifter ska inte betalas om den som tar emot ersättning för

arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den
betalas ut. En uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren får god-
tas om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget
och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och
mottagaren. Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för
F-skatt är oriktig, får den inte godtas.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

SFS 2011:1257

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1257

Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skat-

teförfarandelagen (2011:1244), gäller första stycket första meningen bara
om godkännandet åberopas skriftligen.

Första och andra styckena gäller inte ersättning från semesterkassa.

7 §

Bestämmelserna i 6 § gäller inte om den avgiftspliktiga ersättningen

utgör

1. en utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet, eller
2. sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses

i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller om utgivaren och mottagaren har

kommit överens om att arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningen. En
sådan överenskommelse gäller dock inte om mottagaren är godkänd för
F-skatt utan sådant villkor som avses i 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

10 §

2

Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är av-

giftspliktiga. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal
om arbete, dock inte pension.

10 a §

Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen

(1999:1229) med följande undantag:

1. värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är semesterbostad eller

bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas enligt vär-
detabeller, och

2. värdet av drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 § inkomstskattela-

gen ska beräknas till marknadsvärdet.

De tabeller som avses i första stycket 1 ska ange förmånsvärdet av en bo-

stad till den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter bostadsyta inom ett
område där boendekostnaderna är i huvudsak enhetliga. Förmånsvärdet för
en bostad som ligger utanför tätort och dess närområde ska dock bestämmas
till 90 procent av den lägsta genomsnittskostnaden.

10 b §

Bestämmelserna om justering av värdet av bilförmån eller kostför-

mån i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229) får tilläm-
pas bara om Skatteverket på begäran av utgivaren har beslutat om en juste-
ring.

10 c §

Om värdet av bostadsförmån enligt 10 a § första stycket 1 avviker

med mer än 10 procent från det värde som följer av 61 kap. 2 eller 20 § in-
komstskattelagen (1999:1229), får Skatteverket på begäran av utgivaren be-
stämma värdet av förmånen.

10 d §

Om Skatteverket har bestämt ett förmånsvärde enligt 10 b eller

10 c §, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet.

2 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2011:1257

11 §

3

Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. kostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra

stycket 9 och 10 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersätt-
ning för arbete,

2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket la-

gen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till
den person som sjuklönen avser,

4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomener-

gigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk
person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person, och

5. ersättning från semesterkassa.

21 §

Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersättning-

en till den delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan beräknas
uppgå till minst 10 procent av ersättningen från utgivaren under samma år.

Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grun-

dad på de genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp.

Om det inte finns någon sådan schablon som avses i tredje stycket, ska

Skatteverket på begäran av den som ger ut ersättning för utgifterna bestäm-
ma hur utgifterna ska beräknas.

Om utgifterna har beräknats enligt tredje eller fjärde stycket, ska utgivaren

underrätta mottagaren om beslutet.

24 §

Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget) är

summan av de avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett
under en kalendermånad.

Ersättning som avses i 1 § andra stycket ska räknas in i underlaget för den

kalendermånad under vilken utgivaren fick kännedom om att rättigheten har
utnyttjats eller överlåtits.

Ersättningar som avses i 2 och 3 §§ ska räknas in i underlaget för den ka-

lendermånad under vilken den avgiftsskyldige fick kännedom om ersättning-
en.

I avgiftsunderlaget ska också ingå tidigare under året utgiven avgiftsfri er-

sättning som sammanräknad med en ersättning som utgetts under kalender-
månaden blir avgiftspliktig.

3 kap.

12 §

Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är sum-

man av de avgiftspliktiga nettoinkomsterna enligt beslut om slutlig skatt för
den avgiftsskyldige.

Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en an-

nan näringsverksamhet.

Avgiftsunderlag ska inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under

beskattningsåret.

3 Senaste lydelse 2011:294.

background image

4

SFS 2011:1257

15 §

Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 65 år ska bara be-

tala ålderspensionsavgiften.

15 a §

4

Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 26 år ska

betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egen-
avgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två
decimaler så att övriga decimaler faller bort.

16 §

5

Den som har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkrings-

balken hela beskattningsåret ska bara betala ålderspensionsavgiften. Det-
samma gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitets-
ersättning enligt samma balk någon del av beskattningsåret.

18 §

6

Vid beräkning av egenavgifter ska, efter begäran i inkomstdekla-

rationen, avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med
10 000 kronor per år.

Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av nä-

ringsverksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst

av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor,

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt

26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §,
och

4. om avdraget uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse

enligt

� kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse,

� kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre bety-
delse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning nr 1860/2004, eller

� kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december

2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter.

4 kap.

1 §

Föreskrifter om förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns

i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bestämmelserna om omprövning och överklagande i 66 och 67 kap.

skatteförfarandelagen gäller för beslut enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ samt
2 kap. 21 § fjärde stycket. Besluten ska vid tillämpningen av bestämmelser-
na i skatteförfarandelagen anses som beslut om arbetsgivaravgifter.

4 Senaste lydelse 2008:1266.

5 Senaste lydelse 2010:1282.

6 Senaste lydelse 2010:436.

background image

5

SFS 2011:1257

2 §

7

I fråga om avgift som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs om

skatt i skattebrottslagen (1971:69).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. De nya bestämmelserna om arbetsgivaravgifter i 2 kap. 5, 7, 10�11,

21 och 24 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på ersättning som betalas ut
efter den 31 december 2011.

3. De nya bestämmelserna om egenavgifter i 3 kap. 12, 15�16 och 18 §§

samt 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 janu-
ari 2012, dock inte om beskattningsåret har börjat före den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2003:551.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011