SFS 2011:1260 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

111260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 8 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 8 §

samt 7 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande
lydelse.

1 kap.

8 §

I ärenden och mål om vägtrafikskatt gäller i tillämpliga delar bestäm-

melserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. föreläggande i 37 kap. 6, 7, 9 och 10 §§,
2. dokumentationsskyldighet i 39 kap. 3 §,
3. Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera i 40 kap. 1�3 §§,
4. revision i 41 kap.,
5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

6. vitesföreläggande i 44 kap. och sådant besluts verkställbarhet i 68 kap.

1 §,

7. bevissäkring och betalningssäkring i 45, 46 kap., 68 kap. 1 och 3 §§

samt 69 och 71 kap., samt

8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och

68 kap. 1 och 3 §§.

4 kap.

9 §

Skatteverkets beslut om efterbeskattning ska, om inte något annat föl-

jer av andra eller tredje stycket, meddelas senast under sjätte året efter ut-
gången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått
ut.

Beslut om efterbeskattning på grund av en oriktig uppgift i ett ompröv-

ningsärende eller i ett mål om betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt
får meddelas efter den tid som anges i första stycket, men senast ett år från
utgången av den månad då Skatteverkets eller domstolens beslut i ärendet el-
ler målet fått laga kraft.

Vid efterbeskattning gäller i övrigt bestämmelserna i 66 kap. 29 och

32�34 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Om den skattskyldige har avli-
dit, ska efterbeskattningen påföras dödsboet.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

SFS 2011:1260

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1260

5 kap.

8 §

Skatteverket får bevilja anstånd med betalning av vägtrafikskatt om

1. den skattskyldige har begärt omprövning av eller har överklagat ett be-

skattningsbeslut och det är tveksamt om betalningsskyldighet kommer att
gälla, eller

2. det i andra fall kan antas att den skattskyldige kommer att bli helt eller

delvis befriad från skatten.

Bestämmelserna i 65 kap. 4 § första stycket och 7 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) om kostnadsränta vid anstånd ska då tillämpas.

Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den dag då be-

slut fattades med anledning av begäran om befrielse eller omprövning eller
med anledning av överklagandet.

7 kap.

1 §

2

Beslut enligt denna lag får, utom i de fall som avses i andra stycket,

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det
allmänna ombudet hos Skatteverket om inte något annat följer av andra före-
skrifter. Transportstyrelsens beslut om vägtrafikskatt genom automatiserad
behandling med stöd av 4 kap. 1 § får dock överklagas av den skattskyldige
först när beslutet har omprövats av Skatteverket enligt 4 kap. 2 §. En skatt-
skyldigs överklagande av ett sådant beslut innan beslutet har omprövats ska
anses som en begäran om omprövning.

Beslut om revision får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 §

3

Om det är den skattskyldige som överklagar, ska Skatteverket vara

den skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till för-
valtningsrätten. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, till-
lämpas dock bestämmelserna i 67 kap. 11 § andra stycket skatteförfarandela-
gen (2011:1244).

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Om-

budet har då samma behörighet som den skattskyldige.

4 §

4

Vid en begäran om omprövning av Transportstyrelsens automatise-

rade beslut enligt 4 kap. 1 § gäller 67 kap. 19�21 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Vid överklagande av Skatteverkets omprövningsbeslut enligt 4 kap. 2 §

gäller 67 kap. 19�22 §§ skatteförfarandelagen.

6 §

5

Vid överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut

gäller 67 kap. 26 § 1, 29 och 30 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

2 Senaste lydelse 2008:1384.

3 Senaste lydelse 2009:846.

4 Senaste lydelse 2008:1384.

5 Senaste lydelse 2009:846.

background image

3

SFS 2011:1260

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde

eller utredning i 1 kap. 8 § 5 tillämpas på kostnader i ärenden och mål som
inleds efter utgången av 2011.

3. Bestämmelserna om ränta i 5 kap. 8 § andra stycket tillämpas på ränta

som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför
sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetal-
ningslagen (1997:483).

4. Den nya lydelsen av 7 kap. 1 § tillämpas på vitesförlägganden som

meddelas efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011