SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning;

111261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Skatteförfarandeförordning;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.
1 kap. � Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck
2 kap. � Registrering
3 kap. � Preliminär skatt
4 kap. � Särskild inkomstskatt
5 kap. � Kontrolluppgifter
6 kap. � Deklarationer
7 kap. � �vriga uppgifter
8 kap. � Föreläggande
9 kap. � Dokumentation
10 kap. � Utredning och kontroll
11 kap. � Betalningssäkring
12 kap. � Undantag från kontroll
13 kap. � Beslut om skatter och avgifter
14 kap. � Betalning och återbetalning av skatter och avgifter
15 kap. � Omprövning och överklagande
16 kap. � Verkställighet
17 kap. � Underrättelse om beslut m.m.
18 kap. � Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting, myndig-

heter och andra menigheter

19 kap. � Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket
20 kap. � Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra myndigheter
21 kap. � Avgifter
22 kap. � �vrigt.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1261

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1261

2 kap. Registrering

1 §

En anmälan för registrering enligt 7 kap. 2 eller 3 § skatteförfarande-

lagen (2011:1244) ska göras enligt ett fastställt formulär.

2 §

Den som registreras för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § första stycket

3, 4, 5, 6, 7 eller 8 eller andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska
tilldelas ett registreringsnummer för mervärdesskatt.

Skatteverket får meddela föreskrifter om registreringsnumrens utform-

ning.

3 §

Skatteverket ska utfärda en särskild handling om beslutad registrering

enligt ett fastställt formulär. Om grunden för registreringen är en förenklad
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
ska en handling utfärdas bara om den registrerade begär det.

3 kap. Preliminär skatt

Godkännande för F-skatt

1 §

En ansökan om godkännande för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) ska göras enligt ett fastställt formulär.

Skatteavdrag för preliminär skatt

Mottagare som är godkänd för F-skatt

2 §

En sådan handling som avses i 10 kap. 12 § första stycket skatteför-

farandelagen (2011:1244) ska innehålla följande identifikationsuppgifter för
utbetalaren och mottagaren:

1. namn,
2. postadress.
Handlingen ska även innehålla uppgift om mottagarens personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer.

Utländsk valuta

3 §

Om ersättning för arbete betalas ut i utländsk valuta och skatteavdraget

har beräknats på ersättning som har räknats om enligt en annan valutakurs än
kursen vid utbetalningstillfället, ska uppgift om skatteavdragets belopp som
ska lämnas till mottagaren enligt 10 kap. 19 § första stycket skatteför-
farandelagen (2011:1244) anges i den utländska valutan.

4 § Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 3 § har lämnats i utländsk
valuta, ska skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen
vid utbetalningstillfället.

Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

Värdering av förmåner

5 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om värdering av bilförmån vid

underlag för beräkning av skatteavdrag.

background image

3

SFS 2011:1261

Skattetabeller

6 §

Skatteverket ska fastställa sådana allmänna och särskilda skattetabeller

som avses i 12 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

7 §

Skattetabellerna ska ange skatteavdraget med utgångspunkt från att

kommunal inkomstskatt, begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144) och avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registre-
rat trossamfund beräknas efter en sammanlagd skatte- och avgiftssats i hela
krontal.

4 kap. Särskild inkomstskatt

1 §

Om ersättning som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. betalas ut i utländsk
valuta, ska uppgift om skatteavdragets belopp som ska lämnas till mottaga-
ren till följd av 13

kap. 5 § första stycket 2 skatteförfarandelagen

(2011:1244) anges i den utländska valutan.

2 §

Om uppgift om skatteavdragets belopp enligt 1 § har lämnats i utländsk

valuta, ska skatteavdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen
vid utbetalningstillfället.

5 kap. Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

1 §

I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

om intäkt i inkomstslaget tjänst ska följande uppgifter lämnas:

1. bruttolönen,
2. det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån, och
3. förmån av fri parkering.

2 §

I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska följande uppgifter om bilförmån lämnas:

1. bilmodell,
2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, på grund av

att mottagaren har utgett ersättning för förmånen,

3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning enligt 2,
4. värdet av förmån av drivmedel enligt 61 kap. 10 § inkomstskattelagen

(1999:1229), och

5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för kostnader för driv-

medel för resa i tjänsten med förmånsbil avser.

3 §

I en kontrolluppgift enligt 15 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska uppgift lämnas om huruvida bostadsförmån i Sverige avser en bostad
som är belägen på en småhusenhet. Det gäller dock inte om det är fråga om
förmån av semesterbostad.

background image

4

SFS 2011:1261

Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget närings-
verksamhet

4 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska läm-

nas i en kontrolluppgift enligt 16

kap. 3 § 3 skatteförfarandelagen

(2011:1244) om sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i
29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift om tomträttsavgäld

5 §

I en kontrolluppgift enligt 18 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

om tomträttsavgäld ska uppgift lämnas om fastighetens beteckning.

Kontrolluppgift om avyttring av andelar i investeringsfonder och
fondföretag

6 §

I en kontrolluppgift enligt 20 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

om avyttring av andelar i en investeringsfond eller i ett fondföretag ska upp-
gift lämnas om fondens eller fondföretagets namn.

ISIN-nummer

7 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om att en kontrolluppgift enligt

17�21 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla uppgift om
fordringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security
Identification Number).

Kontrolluppgift om utländska förhållanden

Begränsat skattskyldiga

8 §

I en kontrolluppgift för någon som är begränsat skattskyldig ska upp-

gift lämnas om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande för
den som kontrolluppgiften avser. Om kontrolluppgiften avser intäkt i
inkomstslaget tjänst, ska den även innehålla uppgift om medborgarskap.

Om kontrolluppgiften lämnas för en fysisk person, behöver uppgift om

skatteregistreringsnummer bara lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare,

eller

2. transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare, om det

saknas avtalsförbindelser.

�&tagande att lämna kontrolluppgift

9 §

Ett åtagande enligt 23 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om

att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkring eller sådana avtal om
tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring ska innehålla
följande identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller tjänstepen-
sionsinstitutet, försäkringstagaren och den försäkrade:

background image

5

SFS 2011:1261

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.
�&tagandet ska även innehålla identifikationsuppgifter för avtalet om pen-

sionsförsäkring eller tjänstepension i form av försäkringsnummer eller mot-
svarande.

10 §

Ett åtagande enligt 23 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om

att lämna kontrolluppgifter om gåva ska innehålla följande identifikations-
uppgifter för gåvomottagaren:

1. namn,
2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och mot-

svarande utländska nummer, samt

3. postadress.

�vriga bestämmelser om kontrolluppgifter

Identifikationsuppgifter som kontrolluppgifter ska innehålla

11 §

En kontrolluppgift ska innehålla följande identifikationsuppgifter för

den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som kon-

trolluppgift ska lämnas för enligt 17 eller 18 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgift om födelse-
datum och födelseort.

12 §

En kontrolluppgift enligt 22

kap. 9�11 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska i stället för vad som anges i 11 § innehålla följande identifi-
kationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den som kontrolluppgiften lämnas
för, försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgiva-
ren eller det mottagande tjänstepensionsinstitutet:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.

13 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta

att en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift om
verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensions-
grundande inkomst.

Sammandrag av kontrolluppgifter

14 §

Den som lämnar kontrolluppgifter på papper ska även lämna ett sam-

mandrag av kontrolluppgifterna.

background image

6

SFS 2011:1261

15 §

Ett sammandrag av kontrolluppgifter ska innehålla följande identifi-

kationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt

3. postadress.
Sammandraget ska även innehålla uppgift om antalet lämnade kontroll-

uppgifter.

16 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten

att lämna sammandrag av kontrolluppgifterna och om innehållet i dem.

Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

17 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av bestäm-

melserna i 25 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om undantag från
skyldigheten att lämna kontrolluppgifter.

6 kap. Deklarationer

Skattedeklaration

1 §

En skattedeklaration enligt 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
En förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarande-

lagen ska även innehålla motsvarande identifikationsuppgifter för betal-
ningsmottagaren.

En mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen

ska även innehålla uppgift om registreringsnummer för mervärdesskatt.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter en för-

enklad arbetsgivardeklaration ska innehålla.

2 §

Om en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteför-

farandelagen (2011:1244) avser en betalningsmottagare som är begränsat
skattskyldig, ska deklarationen även innehålla uppgift om mottagarens

1. utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande, och
2. medborgarskap.
Första stycket gäller inte om uppgiften saknar betydelse för
1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar

som anges i 14 kap. 1 § 1 skatteförfarandelagen,

2. bestämmande av underlag för att ta ut egenavgifter enligt 3 kap. social-

avgiftslagen (2000:980),

3. registrering av skatteavdrag,
4. bestämmande av skattereduktion,
5. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. socialför-

säkringsbalken,

background image

7

SFS 2011:1261

6. beskattning enligt
a) lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, och
b) lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl., och

7. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.
Skatteverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av andra stycket.

3 §

Den som i en arbetsgivardeklaration ska redovisa skatteavdrag för skatt

enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl. ska i en bilaga till deklarationen lämna följande identifikations-
uppgifter för betalningsmottagaren:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
3. postadress,
4. hemvistland, och
5. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 §.
Bilagan ska även innehålla uppgift om
1. skattepliktig ersättning som har betalats ut till varje mottagare,
2. tid och plats för den verksamhet som skattepliktig ersättning har beta-

lats ut för samt verksamhetens art,

3. tidpunkt för när ersättningen betalades ut, och
4. skatteavdrag för varje betalningsmottagare.
Första och andra styckena gäller även inkomst som är undantagen från

skatteplikt på grund av skatteavtal enligt 8 § första stycket 4 lagen om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

4 §

En sådan särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 9 § skatteför-

farandelagen (2011:1244) och som avser skatt enligt lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska även innehålla
uppgift om tid och plats för de tillställningar som redovisningen lämnas för.

5 §

I en mervärdesskattedeklaration ska utgående skatt som avser sådana

unionsinterna förvärv som anges i 1 kap. 1 § första stycket 2 mervärdes-
skattelagen (1994:200) redovisas särskilt.

Inkomstdeklaration

Underrättelse till fysiska personer och dödsbon

6 §

En underrättelse enligt 31 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

ska innehålla

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 7 §,
2. uppgifter om intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader

i inkomstslaget kapital,

3. uppgifter om avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetal-

ning på pensionssparkonto,

4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

5. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete

och gåva enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och

background image

8

SFS 2011:1261

6. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen

(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Underrättelsen ska ske genom att uppgifterna anges i det fastställda

formuläret för inkomstdeklarationen.

Identifikationsuppgifter

7 §

En inkomstdeklaration ska innehålla följande identifikationsuppgifter

för den deklarationsskyldige:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer, och

3. postadress.
En inkomstdeklaration som avser en utländsk juridisk person ska även

innehålla uppgift om det land där styrelsen hade sitt säte eller, om sådant
saknas, förvaltningen utövades vid beskattningsårets utgång.

Begränsat skattskyldiga

8 §

Den som har varit begränsat skattskyldig under mindre än hela beskatt-

ningsåret ska lämna uppgift om den tid han eller hon har varit obegränsat
skattskyldig.

Inkomstslaget näringsverksamhet

9 §

Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om närings-

verksamhet ska för varje näringsverksamhet lämna följande uppgifter från
bokföringen:

1. intäkter och kostnader,
2. bokslutsdispositioner,
3. skatter och skattemässiga avsättningar,
4. tillgångar och skulder,
5. avsättningar och obeskattade reserver, samt
6. eget kapital.

10 §

Den som i sin inkomstdeklaration ska lämna uppgifter om närings-

verksamhet ska även för varje näringsverksamhet lämna uppgifter om

1. arten och omfattningen av verksamheten,
2. hur värdesättningen på lager och fordringar har skett,
3. hur det bokföringsmässiga resultatet har justerats för att stämma över-

ens med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229),

4. hur avdrag för värdeminskning har beräknats,
5. den deklarationsskyldiges tillskott till eller uttag ur näringsverksam-

heten och andra förmåner som den deklarationsskyldige har fått av verksam-
heten,

6. ändrade redovisningsprinciper, samt
7. värdet av inventarier som har anskaffats och avyttrats under året.

11 §

Fysiska personer och dödsbon som i sin inkomstdeklaration ska läm-

na uppgifter om näringsverksamhet ska även lämna uppgift om kapital-

background image

9

SFS 2011:1261

underlaget för räntefördelning enligt 33 kap. 8 § inkomstskattelagen
(1999:1229). Uppgiften ska avse kapitalunderlagets belopp vid utgången av
närmast föregående beskattningsår och motsvarande belopp vid beskatt-
ningsårets utgång.

12 §

Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovis-
ning i försäkringsföretag ska, i stället för att lämna sådana uppgifter som
anges i 9 och 10 §§, tillsammans med inkomstdeklarationen ge in sin års-
redovisning.

Ett svenskt skadeförsäkringsföretag ska tillsammans med inkomstdeklara-

tionen ge in en bestyrkt kopia av protokoll eller annan handling, som visar
hur resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret slutligt har
fastställts samt hur vinsten för samma år har disponerats.

13 §

Ett utländskt försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsverk-

samhet i Sverige ska, i stället för vad som anges i 9�12 §§, tillsammans med
inkomstdeklarationen ge in sitt årsbokslut.

14 §

I inkomstdeklarationen ska uppgifter om sådana pensionsutfästelser

som är tryggade med avdragsrätt lämnas av den som

1. har intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet, och
2. för beskattningsåret enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m. redovisar pensionsutfästelse i sin balansräkning under rubri-
ken Avsatt till pensioner eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag.

Uppgifterna ska avse förhållandena både vid beskattningsårets ingång och

utgång.

Den som enligt 16 kap. 14 § eller 28 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229) har gjort avdrag för medel som har avsatts till personalstiftelse
eller pensionsstiftelse ska lämna uppgift om namn och organisationsnummer
för stiftelsen.

Sammansatta poster

15 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om att den som ska lämna upp-

gifter från bokföringen i särskilda fall får lämna sådana uppgifter som avses
i 9 § 1�3 i sammansatta poster om verket ändå kan fatta riktiga beslut om
slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.

Betalning till utlandet

16 §

En uppgift om utgift enligt 31 kap. 31 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska avse ersättningarnas sammanlagda belopp för varje land.

Bemyndigande

17 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter

som ska lämnas i inkomstdeklarationen för att verket ska kunna fatta riktiga
beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.

background image

10

SFS 2011:1261

Anstånd med att lämna inkomstdeklaration

18 §

Om anstånd med att lämna inkomstdeklarationer för fysiska personer

och dödsbon har beviljats enligt 36 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas av
Skatteverket.

7 kap. �vriga uppgifter

Särskilda uppgifter

Redare

1 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka särskilda uppgifter som

en redare ska lämna enligt 33 kap. 8 § 3 skatteförfarandelagen (2011:1244)
för att verket ska kunna bestämma vilka fartområden fartygen avses gå i.

Nedsättning av utländsk skatt

2 §

Den som ska lämna särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk

skatt enligt 33 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillsammans
med de särskilda uppgifterna ge in beslutet om nedsättningen av den utländ-
ska skatten i original eller i bestyrkt kopia.

Informationsuppgifter

3 §

Identifikationsuppgifter enligt 5 kap. 11 eller 12 § måste alltid lämnas i

sådan informationsuppgift som avses i 34 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244). Detta gäller även om Skatteverket enligt 5 kap. 13 § har med-
delat föreskrifter om eller i enskilda fall beslutat att en viss identifikations-
uppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift.

4 §

Den som enligt 34 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska

lämna uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige om en betalning till eller
från utlandet ska lämna följande uppgifter:

1. betalningens belopp i använd valuta,
2. betalningsdatum,
3. valutakod, och
4. vilket land betalningen går till eller kommer från.
Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge vad betal-

ningen avser och betalningsmottagarens namn.

Periodiska sammanställningar

5 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska läm-

nas i en periodisk sammanställning. Sådana föreskrifter får innehålla bestäm-
melser om att en periodisk sammanställning ska lämnas även för varuöver-
föringar för vilka det inte finns någon redovisningsskyldighet.

background image

11

SFS 2011:1261

8 kap. Föreläggande

1 §

Den som föreläggs enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska få

minst fem dagar på sig att följa föreläggandet. Detta gäller dock inte den
som föreläggs enligt 44 kap. 1 eller 2 § skatteförfarandelagen.

2 §

Om Skatteverket avser att utfärda ett föreläggande enligt skatteför-

farandelagen (2011:1244), ska en enhet inom Skatteverket som medverkar
vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns
uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite.

9 kap. Dokumentation

Generell dokumentationsskyldighet

1 §

Sådant underlag som avses i 39 kap. 3 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår som
underlaget avser.

Underlag för att kunna fullgöra skyldigheten att jämka enligt 8 a kap. mer-

värdesskattelagen (1994:200) ska dock bevaras under sju år efter utgången
av det kalenderår då korrigeringstiden löpte ut.

Kassaregister

2 §

Ett kassaregister som enligt 39 kap. 8 § andra stycket skatteförfarande-

lagen (2011:1244) ska vara certifierat, ska certifieras av ett organ som är
ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande
av förordning (EEG) nr 339/93

1 och lagen (2011:791) om ackreditering och

teknisk kontroll.

Certifiering får även utföras av ett organ från ett annat land inom Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett land utanför EES
som Europeiska unionen har träffat avtal med om ömsesidigt erkännande.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om certifiering.

3 §

Skatteverket får i fråga om sådana kassaregister som avses i skatteför-

farandelagen (2011:1244) meddela ytterligare föreskrifter om

1. krav på kassaregister,
2. teknisk kontroll av kassaregister,
3. användning av kassaregister, och
4. undantag från skyldigheter som gäller kassaregister.

4 §

Sådana uppgifter på kontrollremsa, i journalminne eller på tömnings-

kvitto som avses i 42

kap.

7 § första stycket skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska bevaras under två månader efter utgången av den kalender-
månad då uppgifterna registrerades i kassaregistret. Det gäller dock inte om
uppgifterna utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen
(1999:1078).

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

background image

12

SFS 2011:1261

Personalliggare

5 §

En personalliggare enligt 39

kap.

11 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer eller

organisationsnummer,

2. namn och personnummer eller samordningsnummer för personer som

är verksamma i näringsverksamheten, samt

3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.
Uppgifterna i första stycket 2 och 3 ska avse varje verksamhetsdag och

ska dokumenteras i omedelbar anslutning till att arbetspasset påbörjas och
avslutas.

Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då

det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

6 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en personalliggare ska

vara utformad och om hur den ska föras.

Torg- och marknadshandel

7 §

Sådan dokumentation om upplåtelse av en plats för torg- och mark-

nadshandel som avses i 39 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska
innehålla följande identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till
och för dennes företrädare:

1. namn eller, om det är fråga om en juridisk person, firma,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
3. postadress, och
4. telefonnummer.
Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till

platsupplåtaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första
stycket för den som godkännandet gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då

upplåtelsen av platsen för torg- och marknadshandel skedde.

Omsättning av investeringsguld

8 §

Sådan dokumentation om omsättning av investeringsguld som avses i

39 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande upp-
gifter:

1. vad transaktionen avser,
2. köparens namn eller, om det är fråga om en juridisk person, firma,
3. köparens personnummer, samordningsnummer eller organisations-

nummer,

4. köparens postadress, och
5. köparens telefonnummer.
Om en kopia av ett beslut om godkännande för F-skatt har överlämnats till

säljaren, behöver denne inte dokumentera uppgifter enligt första stycket för
den som godkännandet gäller.

Uppgifterna ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår då

uppgifterna dokumenterades.

background image

13

SFS 2011:1261

Internprissättning

9 §

Sådan dokumentation om internprissättning som avses i 39 kap. 16 §

skatteförfarandelagen (2011:1244) ska innehålla

1. en beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten,
2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,
3. en funktionsanalys,
4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och
5. en jämförbarhetsanalys.
Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

ingå i dokumentationen.

10 kap. Utredning och kontroll

Kontroll av skatte- och avgiftsredovisning

1 §

Skatteverket ska snarast efter det att verket har underrättats om ett kon-

kursbeslut enligt 12 § konkursförordningen (1987:916) kontrollera skatte-
och avgiftsredovisningen för den som beslutet gäller.

2 §

Om det kan antas att den som enligt 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska vara registrerad är på obestånd eller har försummat att be-
tala skatt eller avgift, ska Skatteverket så snart som möjligt kontrollera den
personens skatte- och avgiftsredovisning.

Revision

3 §

Den som ska utföra, biträda vid eller leda en revision ska innan han

eller hon för första gången utför ett sådant arbete upplysas om gällande
bestämmelser om sekretess. Detsamma gäller den som har förordnats enligt
4 § att delta vid en revision. Den som har tagit emot en sådan upplysning ska
skriftligen bekräfta detta.

4 §

Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom skatte- och

avgiftsområdet att delta vid en revision, om utbytesprogrammet sker inom
ramen för samarbete i Europeiska unionen eller Nordiska ministerrådet eller
annars följer av en överenskommelse som Sverige har ingått med en annan
stat.

5 §

Räkenskapsmaterial och andra handlingar som har överlämnats för

revision får inte hållas tillgängliga för någon annan än

1. revisorn,
2. den som biträder revisorn,
3. den tjänsteman som leder revisionsarbetet,
4. granskningsledaren, och
5. den som har förordnats enligt 4 §.

6 §

Anmälningsskyldigheten i 36 § första stycket personuppgiftslagen

(1998:204) gäller inte för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos
den reviderade.

background image

14

SFS 2011:1261

11 kap. Betalningssäkring

Skyldighet för myndighet att hålla sig underrättad

1 §

Förvaltningsrätten ska hålla sig underrättad om den betalnings-

skyldighet som ett beslut om betalningssäkring avser till dess att det belopp
som betalningssäkringen gäller får drivas in.

2 §

Skatteverket ska hålla sig underrättat om den betalningsskyldighet som

ett beslut om betalningssäkring avser så länge beslutet gäller och till dess att
det belopp som betalningssäkringen gäller får drivas in. Om beslutet bör
upphävas helt eller delvis, ska Skatteverket begära det hos förvaltnings-
rätten.

Om Kronofogdemyndigheten enligt 46 kap. 17 § eller 69 kap. 16 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) har tagit emot säkerhet för en betalningsskyl-
dighet som inte är fastställd, ska Skatteverket hålla sig underrättat om betal-
ningsskyldigheten till dess att det belopp som betalningssäkringen gäller får
drivas in och upplysa Kronofogdemyndigheten om förhållanden som är av
betydelse för säkerheten.

Säkerhet

3 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i

46 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Beslut om att ta egendom i förvar

4 §

Kronofogdemyndigheten ska på begäran av granskningsledaren biträda

denne när egendom ska tas i förvar enligt 46 kap. 16 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

5 §

Den som ett beslut enligt 46 kap. 16 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) gäller ska få ett bevis när egendom har tagits i förvar. Beviset
ska utfärdas av granskningsledaren och innehålla följande uppgifter:

1. vad som har tagits i förvar, och
2. vilken betalningsskyldighet förvaret avser.
Beviset ska omedelbart lämnas till den som beslutet gäller eller, om det

inte kan ske, skickas till denne.

6 §

Kontanta medel som har tagits i förvar ska snarast placeras enligt

3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

7 §

Om egendom inte längre ska vara kvar i förvar, ska granskningsledaren

omedelbart lämna tillbaka egendomen.

12 kap. Undantag från kontroll

1 §

Om ett mål om undantag av uppgifter eller handlingar från kontroll

avser uppgifter i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 9 § skatteförfaran-
delagen (2011:1244), bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på
vilket sätt upptagningen ska tillhandahållas i målet.

background image

15

SFS 2011:1261

13 kap. Beslut om skatter och avgifter

Beslut om särskild inkomstskatt

1 §

Den som enligt 54 kap. 3 eller 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

skriftligen ansöker om att få tillgodoräknas särskild inkomstskatt ska till-
sammans med ansökan ge in en utredning som visar att särskild inkomstskatt
har betalats respektive den utländska skatt som har betalats.

Beslut om preliminär skatt

2 §

Om den preliminära skatten ska sättas ned för den som har meddelats

både ett beslut om debitering av preliminär skatt enligt 55 kap. 2 § skatteför-
farandelagen (2011:1244) och ett beslut om preliminär A-skatt enligt 55 kap.
6 eller 7 § skatteförfarandelagen, ska i första hand beslutet om debitering av
preliminär skatt ändras. I andra hand ska beslutet om preliminär A-skatt änd-
ras.

Om även beslutet om preliminär A-skatt behöver ändras, ska ändringen

avse skatteavdrag i följande ordning:

1. skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras enligt skattetabell

enligt 11 kap. 17, 18, 19 eller 21 § skatteförfarandelagen,

2. skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras med 30 procent

enligt 11 kap. 20 eller 24 § skatteförfarandelagen,

3. skatteavdrag som ska göras från ränta, utdelning och annan avkastning

enligt 11 kap. 25 eller 26 § skatteförfarandelagen.

3 §

Om den preliminära skatten ska höjas för den som har meddelats både

ett beslut om debitering av preliminär skatt enligt 55 kap. 2 § skatteför-
farandelagen (2011:1244) och ett beslut om preliminär A-skatt enligt 55 kap.
6 eller 7 § skatteförfarandelagen, ska i första hand beslutet om preliminär
A-skatt ändras i den del det avser skatteavdrag från ersättning för arbete som
ska göras enligt skattetabell enligt 11 kap. 17, 18, 19 eller 21 § skatteförfaran-
delagen. Det gäller dock inte om det finns särskilda skäl för något annat. I an-
dra hand ska beslutet om debitering av preliminär skatt ändras.

4 §

Ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 § skatteför-

farandelagen (2011:1244) för den som inte har meddelats något beslut om
debitering av preliminär skatt, ska i första hand avse skatteavdrag från den
skatt- eller avgiftsskyldiges huvudinkomst. I andra hand ska beslutet avse
skatteavdrag från ersättning för arbete som ska göras med 30 procent enligt
11 kap. 20 eller 24 § skatteförfarandelagen.

5 §

Om det ingår öretal i summan av de skatte- och avgiftssatser som

enligt 55 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller för den skatt-
och avgiftsskyldige, tillämpas följande skattetabell. �r öretalet över femtio
tillämpas skattetabellen med närmaste högre hela krontal. I annat fall tilläm-
pas skattetabellen med närmaste lägre hela krontal.

background image

16

SFS 2011:1261

Beslut och besked om slutlig skatt

6 §

Ett besked om slutlig skatt enligt 56 kap. 10 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst,
2. inkomst av kapital,
3. storleken på de skatter och avgifter som anges i 56 kap. 6 § skatteför-

farandelagen,

4. summan av gjorda skattereduktioner enligt 56 kap. 7 § skatteför-

farandelagen, samt

5. pensionsgrundande inkomst.
I beskedet för fysiska personer och dödsbon ska även skattesatserna för

kommunal inkomstskatt anges.

7 §

Den som bara har haft intäkt av kapital och som inte är skyldig att läm-

na en inkomstdeklaration ska underrättas om beslutet om slutlig skatt i
beskedet om slutlig skatt, om

1. skatteavdrag har gjorts från intäkten enligt 10 kap. 15 § skatteför-

farandelagen (2011:1244), eller

2. det är fråga om schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om

enligt 22 kap. 16 § eller 17�21 §§ skatteförfarandelagen.

Beskedet om slutlig skatt ska då även innehålla uppgift om
1. intäkt av kapital,
2. varje utbetalares namn, utbetalt belopp och belopp för preliminär skatt i

varje kontrolluppgift som har lämnats enligt 17 eller 19 kap. skatteför-
farandelagen, samt

3. namnet på den som har lämnat kontrolluppgift om schablonintäkt och

uträknad schablonintäkt för varje kontrolluppgift.

Skatteverket får meddela föreskrifter om att ytterligare uppgifter ska läm-

nas i beskedet.

8 §

Om Skatteverket i ett beslut om slutlig skatt har avvikit från godkända

eller lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration, får den som beslutet gäller
underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt om avvikelsen leder till
lägre beskattning och avser

1. uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i

inkomstdeklarationen, eller

2. uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som har uppburits i form av

pension enligt socialförsäkringsbalken för tid då den som beslutet gäller inte
har varit bosatt i Sverige.

Det gäller även om
1. avvikelsen föranleds av en kontrolluppgift som ska lämnas utan före-

läggande enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. avvikelsen innebär en rättelse av en uppgift som Skatteverket har angett

i det fastställda formuläret för inkomstdeklarationen, och

3. den som beslutet gäller har fått tillfälle att yttra sig över innehållet i

kontrolluppgiften och inte har haft något att invända mot uppgiften.

Om särskilda skäl talar emot det, ska dock den som beslutet om slutlig

skatt gäller inte underrättas om beslutet i beskedet om slutlig skatt.

background image

17

SFS 2011:1261

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om underrättelse av

beslut om slutlig skatt i beskedet om slutlig skatt.

Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

9 §

Om Skatteverket enligt 58 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

har beslutat att säkerhet ska ställas för slutlig skatt, ska verket underrätta den
som har lämnat skalbolagsdeklarationen om den tid inom vilken säkerheten
ska ställas för att undantag från skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 11 §
eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska tillämpas.

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i

58 kap. 1 § skatteförfarandelagen.

Ansvar för skatter och avgifter

10 §

Ett beslut enligt 59 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) om

ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag med
rätt belopp ska innehålla följande uppgifter för varje betalningsmottagare:

1. den skatt som ska betalas,
2. den redovisningsperiod då skatteavdraget skulle ha gjorts,
3. ersättningens storlek, och
4. namn eller firma och personnummer, samordningsnummer eller organi-

sationsnummer.

11 §

En överenskommelse om företrädaransvar enligt 59 kap. 19 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) ska innehålla följande uppgifter:

1. parternas namn eller firma och personnummer, samordningsnummer

eller organisationsnummer,

2. datum för överenskommelsen,
3. den skatteskuld eller avgiftsskuld som överenskommelsen avser,
4. det belopp som företrädaren ska betala, och
5. den tidpunkt eller de tidpunkter när betalning senast ska ske.

Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter,
mervärdesskatt och punktskatt

12 §

Skatteverket ska meddela beslut om befrielse från skatteavdrag,

arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt enligt 60 kap. 1 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

14 kap. Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

Kontoutdrag

1 §

När Skatteverket har gjort en avstämning av ett skattekonto enligt

61 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ett kontoutdrag skickas
till kontohavaren.

Skatteverket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och i vilken omfatt-

ning som kontoutdrag ska skickas.

background image

18

SFS 2011:1261

Betalning av skatter och avgifter

2 §

Den som inte använder ett fastställt formulär vid betalning av skatt

eller avgift ska vid betalningen lämna följande identifikationsuppgifter om
den som betalningen avser:

1. namn,
2. personnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
Skatteverket får meddela föreskrifter om att den som gör betalningen

i stället ska lämna andra identifikationsuppgifter.

3 §

Den som för det särskilda konto för skattebetalningar som avses i

62 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska redovisa inbetald skatt
eller avgift till Skatteverket.

Anstånd med betalning av skatter och avgifter

4 §

Om Skatteverket har beslutat om säkerhet som villkor för anstånd

enligt 63 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244), ska verket underrätta
den som har ansökt om anstånd om den tid inom vilken säkerheten ska stäl-
las för att anstånd ska beviljas.

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i

63 kap. 8 § skatteförfarandelagen.

�&terbetalning av skatter och avgifter

5 §

�&terbetalning av skatter och avgifter enligt 64 kap. 2 eller 5 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) ska göras skyndsamt.

6 §

Om ett överskott på skattekontot ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 §

första stycket 2 a skatteförfarandelagen (2011:1244), ska beloppet betalas
tillbaka senast den dag som besked om slutlig skatt ska skickas till kontoha-
varen.

7 §

Om överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punkt-

skatt ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § första stycket 2 b eller c skatteför-
farandelagen (2011:1244), ska beloppet betalas tillbaka senast vid utgången
av kalendermånaden efter den kalendermånad då skattedeklaration senast
ska lämnas för aktuell redovisningsperiod. Om skattedeklarationen lämnas
senare, ska återbetalningen göras senast vid utgången av kalendermånaden
efter den då deklarationen lämnades.

Om skattedeklarationen behöver kontrolleras, får Skatteverket besluta att

återbetalningen ska skjutas upp. Ett sådant beslut får inte meddelas efter ut-
gången av den tid för återbetalning som anges i första stycket.

Ett beslut om att skjuta upp en återbetalning för kontroll förfaller om Skat-

teverket inte beslutar om föreläggande eller revision inom en månad från
dagen för beslutet om att skjuta upp återbetalningen.

8 §

Belopp som ska betalas tillbaka ska sättas in på betalningsmottagarens

bank- eller kreditmarknadsföretagskonto. Uppgift om sådant konto inhämtas

background image

19

SFS 2011:1261

från betalningsmottagaren eller, med mottagarens tillstånd, från bank eller
kreditmarknadsföretag. Skatteverket får besluta om återbetalning på annat
sätt om särskilda förhållanden föranleder det.

Beslut om sättet för återbetalning får inte överklagas.

9 §

Skatteverket får meddela beslut om överföring av skatt till en annan

stat enligt 64 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ränta

10 §

Basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska

fastställas av Skatteverket. Basräntan ska räknas fram genom att säljräntan
på sexmånaders statsskuldväxlar avläses varje bankdag. Räntenoteringarna
från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter vägs
samman till en genomsnittlig räntesats.

Om det uppkommer decimaler vid beräkningen av den genomsnittliga

räntesatsen, ska den avrundas till närmaste hela procenttal. Om den ligger
mitt emellan två hela procenttal, ska den avrundas nedåt.

15 kap. Omprövning och överklagande

1 §

Om en omprövning av ett beslut om debitering av preliminär skatt

innebär att den skatt som ska betalas för beskattningsåret sätts ned, ska ned-
sättningen i första hand avse den del av skatten som ännu inte ska ha beta-
lats.

2 §

Det allmänna ombudet hos Skatteverket får uppdra åt en tjänsteman

vid Skatteverket att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol och
Skatterättsnämnden.

16 kap. Verkställighet

Bevissäkring

1 §

Den som ett beslut om bevissäkring gäller och den som i övrigt berörs

av verkställigheten ska få ett bevis över verkställigheten. Beviset ska utfär-
das av den som har verkställt bevissäkringen och innehålla följande upp-
gifter:

1. när och var beslutet verkställdes,
2. vilka som var närvarande,
3. annat av betydelse som har förekommit vid verkställigheten, och
4. en förteckning över det som har tagits om hand.

Betalningssäkring

2 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om sådan säkerhet som avses i

69 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

background image

20

SFS 2011:1261

Indrivning

3 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om när en sådan fordran som

avses i 70 kap. 1 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska läm-
nas för indrivning.

17 kap. Underrättelse om beslut m.m.

Underrättelse om beslut

1 §

Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslut enligt

skatteförfarandelagen (2011:1244) eller denna förordning, om det inte är
uppenbart obehövligt.

Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får omprövas

eller överklagas, ska underrättelsen innehålla en upplysning om hur man
begär omprövning eller överklagar.

2 §

Om det behövs, ska även andra än den som ett beslut gäller underrättas

om beslutet.

3 §

En underrättelse om ett beslut ska innehålla uppgift om vem som har

fattat beslutet och i förekommande fall vem som har varit föredragande i de
fall underrättelsen avser ett

1. beslut om slutlig skatt där Skatteverket har avvikit från godkända eller

lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration i annat fall än som avses i 13 kap.
8 §,

2. skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration inte har

lämnats,

3. omprövningsbeslut,
4. beslut om särskilda avgifter, eller
5. beslut om ansvar för skatt.

Delgivning

4 §

Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 §

skatteförfarandelagen (2011:1244), ska den som föreläggandet gäller delges
detta.

5 §

Ett beslut som har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter

utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut ska delges den
som beslutet gäller, om

1. beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller

delvis, eller

2. Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den

som beslutet gäller.

6 §

Delgivning ska även användas i andra fall där det behövs bevis om att

någon har fått del av en underrättelse.

7 §

Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om

background image

21

SFS 2011:1261

1. underrättelse av beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 16 § andra

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske först i samband med att
beslutet verkställs, och

2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska användas.
Om granskningsledaren enligt 69 kap. 3 § skatteförfarandelagen ska verk-

ställa beslutet, får i stället Skatteverket anlitas för delgivningen.

8 §

Kronofogdemyndigheten ska anlitas för delgivning, om

1. underrättelse av beslut om betalningssäkring enligt 46 kap. 13 § andra

stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ske först i samband med att
beslutet verkställs, och

2. förvaltningsrätten har beslutat att delgivning ska användas.

Annat sätt än delgivning

9 §

Om delgivning inte ska användas, bestämmer Skatteverket på vilket

sätt en underrättelse ska ske.

18 kap. Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, landsting,
myndigheter och andra menigheter

Kommuner, landsting och andra menigheter

1 §

Skatteverket ska lämna redovisningsräkning till kommuner, landsting,

registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat
trossamfund och huvudmän för begravningsverksamhet enligt begrav-
ningslagen (1990:1144).

I redovisningsräkningen ska Skatteverket lämna uppgift om de medel som

tillkommer kommunen, landstinget, trossamfundet eller huvudmannen för
begravningsverksamheten.

En redovisningsräkning ska upprättas för kalenderår och lämnas i två

exemplar senast den 8 mars närmast följande kalenderår. Ett exemplar av
redovisningsräkningen, försett med intyg om att räkningen har tagits emot,
ska lämnas tillbaka till verket.

Försäkringskassan

2 §

Skatteverket ska lämna följande uppgifter till Försäkringskassan:

1. summan av de sjukförsäkringsavgifter som har beslutats,
2. ålderspensionsavgift som vid tillämpning av 62 kap. 17 § skatteför-

farandelagen (2011:1244) inte anses betald, och

3. sådan avgift som har betalats enligt 62 kap. 17 § tredje stycket skatte-

förfarandelagen.

Uppgifterna enligt första stycket 1 ska avse kalenderår och lämnas före

utgången av närmast följande kalenderår.

background image

22

SFS 2011:1261

Pensionsmyndigheten

3 §

Skatteverket ska lämna följande uppgifter till Pensionsmyndigheten:

1. allmän pensionsavgift som vid tillämpning av 62 kap. 17 § skatteför-

farandelagen (2011:1244) inte anses betald, och

2. sådan avgift som har betalats enligt 62 kap. 17 § tredje stycket skatte-

förfarandelagen.

Kronofogdemyndigheten

4 §

Skatteverket ska lämna Kronofogdemyndigheten uppgift om ett sådant

överskott på ett skattekonto som ska betalas tillbaka enligt 64 kap. 2 § första
stycket 2 a skatteförfarandelagen (2011:1244). Uppgift behöver bara lämnas
om kontohavaren har en skuld som ska drivas in av Kronofogdemyndigheten.

5 §

Om ett överskott på ett skattekonto ska betalas tillbaka i andra fall än

som avses i 4 §, ska Skatteverket undersöka om kontohavaren har en skuld
som ska drivas in av Kronofogdemyndigheten.

6 §

Om ett beslut om betalningssäkring som har överlämnats till Krono-

fogdemyndigheten för verkställighet upphävs helt eller delvis, ska Skattever-
ket underrätta Kronofogdemyndigheten om detta.

7 §

Skatteverket ska underrätta Kronofogdemyndigheten om verket eller

en allmän förvaltningsdomstol meddelar ett beslut som rör en fordran på
obetald skatt eller avgift som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för
indrivning.

�&klagare

8 §

Skatteverket ska, utöver vad som följer av 17 § skattebrottslagen

(1971:69), göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta
att någon har begått brott enligt 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen
(2005:551), 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-
utfästelse m.m. eller 11 kap. 5 § eller 17 kap. 7 § brottsbalken. En anmälan
ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra på-
följd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som ligger till

grund för misstanken om brott.

Anmälan enligt första stycket får, om det inte gäller brott enligt 17 kap.

7 § brottsbalken, i stället göras till en sådan särskild enhet inom verket som
ska medverka vid brottsutredning, om

1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan

påföljd än böter,

2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och
3. den misstänkte har fyllt tjugoett år.

background image

23

SFS 2011:1261

Statistiska centralbyrån

9 §

Skatteverket ska under kalenderåret efter beskattningsåret till Statis-

tiska centralbyrån lämna preliminära uppgifter om de beräknade samman-
lagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för beskattningsåret. Skatte-
verket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån vid vilka tid-
punkter uppgifterna ska lämnas.

Skatteverket ska senast den 15 december efter beskattningsårets utgång

lämna uppgifter till Statistiska centralbyrån om de sammanlagda beskatt-
ningsbara förvärvsinkomsterna som har fastställts i beskattningsårets beslut
om slutlig skatt enligt 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

19 kap. Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket

Kronofogdemyndigheten

1 §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om det finns

anledning att anta att ett godkännande för F-skatt ska återkallas.

2 §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om vilka åtgärder

som har vidtagits med anledning av en sådan uppgift om överskott på ett
skattekonto som avses i 18 kap. 4 §. Underrättelsen ska lämnas vid en tid-
punkt som Skatteverket bestämmer.

3 §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om resultatet av

verkställighet av beslut om betalningssäkring. Myndigheten ska även under-
rätta Skatteverket om när säkerhet har tagits emot enligt 46 kap. 17 § eller
69 kap. 16 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Försäkringskassan

4 §

Försäkringskassan ska lämna Skatteverket de uppgifter som verket be-

höver för att kunna bestämma storleken på egenavgifter enligt 3 kap. social-
avgiftslagen (2000:980).

Allmän förvaltningsdomstol

5 §

En allmän förvaltningsdomstol ska underrätta Skatteverket om beslut i

mål enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) även i de fall verket inte är
part i målet.

Utlämnande av uppgifter på Skatteverkets begäran

6 §

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll

eller beslut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska på Skatteverkets
begäran lämnas till verket.

Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäl-

ler till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av
dessa paragrafer.

background image

24

SFS 2011:1261

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offent-

lighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt
men för något enskilt eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig
bara om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska
lämnas ut.

20 kap. Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra
myndigheter

Förvaring och gallring

1 §

Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) samt uppgifter som har lämnats till
verket enligt 19 kap. 6 § ska förvaras hos verket på ett sådant sätt att obehö-
riga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra uppgif-
ter. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som
har tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämpning av skatte-
förfarandelagen.

2 §

Uppgifter och handlingar som avses i 1 § ska gallras sju år eller, i fråga

om uppgifter och handlingar som avser ett aktiebolag eller en ekonomisk
förening, elva år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har
gått ut.

Uppgifter och handlingar som avser revision enligt 41 kap. 2 § första

stycket 6 eller 7 skatteförfarandelagen (2011:1244) samt tillsyn eller
kontrollbesök enligt 42 kap. skatteförfarandelagen ska dock gallras tre år ef-
ter utgången av det kalenderår då beslutet om revision, tillsyn eller kontroll-
besök meddelades.

Uppgifter och handlingar ska dock inte gallras om de avser ett aktiebolag

eller en ekonomisk förening vars styrelse hade sitt säte eller, om sådant sak-
nas, vars förvaltning utövades i Göteborgs kommun eller en kommun som
ligger i �stergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län den 1 november
året före det år då beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarande-
lagen fattades.

3 §

Uppgifter och handlingar som avser revision enligt 41 kap. 2 § första

stycket 1�5 skatteförfarandelagen (2011:1244) får bevaras under längre tid
än vad som följer av 2 § om det behövs med hänsyn till omständigheterna.

Granskning av vissa tjänstemän

4 §

Uppgifter som en myndighet har lämnat ut till Skatteverket enligt

19 kap. 6 § tredje stycket får granskas bara av den tjänsteman som verket har
utsett. Verket ska se till att tjänstemannen är lämplig för uppdraget och upp-
lysa honom eller henne om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttas.

Uppgiftslämnande till myndigheter i andra stater

5 §

Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket

enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) samt uppgifter som har lämnats till

background image

25

SFS 2011:1261

verket enligt 19 kap. 6 § får lämnas ut till myndigheter i andra stater som
Sverige har träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden.
Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats eller som har
tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämpning av skatteför-
farandelagen.

Andra uppgifter än sådana som avses i första stycket som en myndighet

förfogar över och som behövs för kontroll av att bestämmelserna i skatteför-
farandelagen har följts får lämnas ut till myndigheter i andra stater som Sve-
rige har träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden.

21 kap. Avgifter

1 §

Avgift tas ut när Skatteverket på begäran lämnar

1. bevis om särskild förhandsuträkning av skatt eller avgift eller annat

dokument med motsvarande uppgifter om skatt eller avgift,

2. intyg om uppgifter i ett besked om slutlig skatt,
3. intyg om att skatt har betalats, eller
4. intyg om att en viss person inte har någon skatteskuld.
För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20�24 §§ avgifts-

förordningen (1992:191). Avgiftsklass A ska då tillämpas.

En avgift ska tas ut för varje år och person som intyg enligt första stycket

2 begärs för. Avgift ska dock inte tas ut om intyget behövs för ansökan om
särskild social förmån eller om det är en kommun som begär intyg.

22 kap. �vrigt

1 §

Belopp som avser skatt eller avgift enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

2 §

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244) och denna förordning ska, om inte annat föreskrivs, anges i
svenska kronor.

3 §

Skatteverket ska fastställa formulär enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244) och denna förordning.

Skatteverket ska tillhandahålla fastställda formulär kostnadsfritt.

4 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

skatteförfarandelagen (2011:1244) och föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Förordningen tilläm-
pas första gången enligt följande uppställning:

background image

26

SFS 2011:1261

När det gäller

tillämpas förordningen första
gången på

a) F-skatt, särskild A-skatt och slut-
lig skatt

skatt som avser beskattningsår som
börjar den 1 februari 2012

b) arbetsgivaravgifter

avgifter som avser redovisnings-
perioden januari 2012

c) skatteavdrag

skatt som ska dras av från ersätt-
ningar som betalas ut efter utgången
av 2011

d) mervärdesskatt och punktskatt:

� för redovisningsperioder

skatt som avser redovisnings-
perioder som börjar den 1 januari
2012 eller, om redovisningsperioden
är ett beskattningsår, den redovis-
ningsperiod som börjar den 1 febru-
ari 2012

� för förvärv och händelser som

medför skattskyldighet och som inte
ska hänföras till redovisningsperioder

skatt som avser förvärv och händel-
ser som genomförs respektive inträf-
far efter utgången av 2011

e) särskild inkomstskatt

inkomster som kommer den skatt-
skyldige till del efter utgången av
2011

f) kontrolluppgifter och informa-
tionsuppgifter

uppgifter som avser kalenderåret
2013

g) åtagande:

� enligt 5 kap. 9 §

pensionsförsäkringsavtal och avtal
om tjänstepension som har ingåtts
efter utgången av 2012

� enligt 5 kap. 10 §

åtaganden som lämnas efter utgång-
en av 2012

h) särskilda uppgifter:

� enligt 7 kap. 1 §

uppgifter som avser kalenderåret
2013

� enligt 7 kap. 2 §

uppgifter som avser beslut som med-
delas efter utgången av 2012

� övriga särskilda uppgifter

uppgifter som avser beskattningsår
som börjar den 1 februari 2012

i) periodiska sammanställningar

uppgifter som avser första kalender-
månaden 2012 eller första kalender-
kvartalet 2012

j) ersättning för kostnader för om-
bud, biträde eller utredning

kostnader i ärenden och mål som in-
leds efter utgången av 2011.

background image

27

SFS 2011:1261

2. Följande bestämmelser med bemyndiganden för Skatteverket att meddela
föreskrifter och beslut samt fastställa skattetabeller, basränta och formulär
ska tillämpas från och med ikraftträdandet:

a) 2 kap. 2 § andra stycket,
b) 3 kap. 5�7 §§,
c) 5 kap. 4, 7, 13, 16 och 17 §§,
d) 6 kap. 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket, 15 och 17 §§,
e) 7 kap. 1 och 5 §§,
f) 9 kap. 2 § tredje stycket, 3 och 6 §§ samt 9 § andra stycket,
g) 11 kap. 3 §,
h) 13 kap. 7 § tredje stycket, 8 § fjärde stycket, 9 § andra stycket och 12 §,
i) 14 kap. 1 §, 2 § andra stycket, 4 § andra stycket, 9 och 10 §§,
j) 16 kap. 2 och 3 §§, samt
k) 22 kap. 3 och 4 §§.

3. Bestämmelserna om betalning och återbetalning av skatter och avgifter i
14 kap. 4 § första stycket och 5�8 §§ samt om uppgiftsskyldighet om över-
skott på skattekonto enligt 18 kap. 5 § ska tillämpas från och med ikraftträ-
dandet.

4. Den som vid utgången av 2011 har en F-skattsedel ska vid ingången av
2012 anses vara godkänd för F-skatt vid tillämpningen av denna förordning.

Ett innehav av F-skattsedel före den 1 januari 2012 ska vid tillämpningen

av 19 kap. 1 § anses vara ett godkännande för F-skatt under samma tid.

5. Basränta som fastställs enligt 14 kap. 10 § ska tillämpas på ränta som hän-
för sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till
tid dessförinnan gäller 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750).

6. Förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och
avgifter ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förord-
ningen gäller dock fortfarande för betalningssäkring som avser beskattnings-
år, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har
påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då
skatteförfarandeförordningen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gång-
en. Den upphävda förordningen gäller också fortfarande för skatter, tullar,
avgifter, särskilda avgifter och ränta som inte ska tas ut enligt skatteförfaran-
delagen (2011:1244) och som avser beskattningsår, redovisningsperioder,
förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts
respektive inträffat före utgången av 2011.

7. Taxeringsförordningen (1990:1236) ska upphöra att gälla vid utgången av
2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för 2013 och tidi-
gare års taxeringar.

Bestämmelsen om undertecknande av underrättelse om beslut i 9 § taxe-

ringsförordningen gäller dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller
bestämmelsen om underrättelse om beslut i 17 kap. 3 §.

8. Skattebetalningsförordningen (1997:750) ska upphöra att gälla vid
utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande, om

background image

28

SFS 2011:1261

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

inte annat följer av punkten 3, för beskattningsår, redovisningsperioder, för-
värv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts
respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandeförordningen enligt
punkten 1 ska tillämpas för första gången.

9. Skattebetalningsförordningen (1997:750) ska fortfarande tillämpas i fråga
om skatt enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel som hänför sig till
tid före den 1 januari 2010.

10. Förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. Den upphävda förordningen gäl-
ler dock fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

11. Förordningen (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om
särskild skattekontroll i vissa branscher och förordningen (2007:597) om
kassaregister m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. De upphävda
förordningarna gäller dock fortfarande för kontroller som har inletts före
utgången av 2011.

12. Vid tillämpningen av punkterna 1, 7 och 10 ska det som sägs om beskatt-
ningsår och redovisningsperioder som är brutna räkenskapsår även gälla
beskattningsår och redovisningsperioder som består av ett räkenskapsår som
är längre eller kortare än tolv månader.

13. Skatteförfarandeförordningen ska tillämpas på förlängda räkenskapsår
som avslutas efter utgången av 2012. Detsamma gäller förkortade räken-
skapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)