SFS 2011:1262 Förordning om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

111262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om redovisning, betalning och kontroll av
mervärdesskatt för elektroniska tjänster;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om re-

dovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om redovisning, be-
talning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

3 §

En ansökan enligt 4 § 1 lagen (2011:1245) om redovisning, betalning

och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster ska innehålla följan-
de uppgifter:

1. namn,
2. postadress,
3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och
4. nationellt skattenummer.
Ansökan ska också innehålla
1. en försäkran om att sökanden inte är registrerad för mervärdesskatt i ett

EU-land, och

2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas.
Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

4 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifie-

ringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och
kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

5 §

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta den sökande om ett

identifieringsbeslut enligt 4 § lagen (2011:1245) om redovisning, betalning
och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster och om identifie-
ringsnummer som getts enligt 7 § den lagen.

6 §

Om de tillhandahållna tjänsterna har fakturerats i en annan valuta än

euro, ska beloppet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den
växelkurs som offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista
dagen i redovisningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts
för den dagen, enligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.

SFS 2011:1262

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1262

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7 §

Den som för det särskilda konto för skattebetalningar som avses i 16 §

andra stycket lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av
mervärdesskatt för elektroniska tjänster ska redovisa inbetald skatt till Skat-
teverket.

8 §

Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring

av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan
mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om re-
dovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
eller motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land finns i rådets förordning
(EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och
kampen mot mervärdesskattebedrägeri

1.

9 §

I ärenden och mål om redovisning, betalning och kontroll av mervär-

desskatt enligt lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av
mervärdesskatt för elektroniska tjänster eller enligt motsvarande bestämmel-
ser i ett annat EU-land tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 1 § och 2 § första
och andra styckena skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

10 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten

av lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdes-
skatt för elektroniska tjänster samt föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på redo-

visningsperioder som börjar efter utgången av 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1 EUT L 268, 12.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0904).