SFS 2011:1263 Socialavgiftsförordning

111263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Socialavgiftsförordning;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980),
2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och
3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap.

21 § socialavgiftslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1263

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011