SFS 2011:1264 Förordning om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

111264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skogskontoförordningen (1954:144);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § skogskontoförordningen (1954:144)

1 ska

ha följande lydelse.

5 §

2

Om en kontrolluppgift som har lämnats enligt 16 kap. 4 § 1 a skatte-

förfarandelagen (2011:1244) inte har följts vid ett beslut om avdrag för in-
sättning på ett skogskonto eller skogsskadekonto, ska Skatteverket snarast
möjligt lämna ett meddelande till kreditinstitutet om beslutet. Ett sådant
meddelande ska också lämnas till kreditinstitutet om innestående medel har
tagits upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 21 kap.
39 eller 40 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om den skattskyldige har
överklagat beslutet, ska meddelandet lämnas först när beslutet har fått laga
kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1988:1521.

2 Senaste lydelse 2004:333.

SFS 2011:1264

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011