SFS 2011:1265 Förordning om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49)

111265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om kupongskatteförordningen (1971:49)

1

dels att 7 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som begär registrering hos en central värdepappersförvarare av

värdepapper som avses berättiga till utdelning från utländsk juridisk person,
ska samtidigt lämna uppgift om namn och hemvist på den för vilkens räk-
ning utdelning eller räntan ska lyftas. Om namn eller hemvist ändras, ska
den som har lämnat uppgiften utan dröjsmål anmäla detta skriftligen till
värdepappersförvararen. Bank eller värdepappersinstitut som av en central
värdepappersförvarare medgetts rätt att registreras som förvaltare av aktier
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, är skyl-
dig att lämna sådan uppgift som rör ränta efter uppmaning från värde-
pappersförvararen. Sådan uppmaning får inte göras senare än fem år efter det
att räntan betalats ut.

10 §

3

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket jämka uppgiftsskyldig-

het enligt 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första

gången på uppgifter som avser kalenderåret 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 1993:506
7 § 2011:264
9 § 2001:1247.

2 Senaste lydelse 2001:1247.

3 Senaste lydelse 2003:912.

SFS 2011:1265

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011