SFS 2011:1266 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

111266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 och 4 §§, 4 kap. 2 § samt 5 kap. 1 §

fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Bestämmelserna i 19

kap. 6 § skatteförfarandeförordningen

(2011:1261) gäller i tillämpliga delar i fråga om taxeringskontroll enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Handlingar som har tillhandahållits av en myndighet enligt första stycket

och som avses i 19 kap. 6 § tredje stycket skatteförfarandeförordningen får
granskas endast av tjänsteman som Skatteverket bestämmer.

4 §

Bestämmelserna i 20

kap. 5 § skatteförfarandeförordningen

(2011:1261) gäller i tillämpliga delar i fråga om uppgifter i fastighets-
deklarationer och andra handlingar, som enligt bestämmelserna i fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) har lämnats till ledning för fastighetstaxering el-
ler upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid taxe-
ringskontroll.

Bestämmelserna i 20 kap. 2 § första och tredje styckena skatteförfarande-

förordningen tillämpas på handlingar som avses i första stycket.

Handlingar som avses i första stycket ska förvaras på sådant sätt att obe-

höriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra hand-
lingar.

4 kap.

2 §

2

Underrättelse till fastighetens ägare ska innehålla upplysning om

Skatteverkets skyldighet att ompröva inkomstbeskattningen enligt 66 kap.
19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt om verkets skyldighet att om-
pröva senare års fastighetstaxeringar.

1 Senaste lydelse 2003:963.

2 Senaste lydelse 2003:963.

SFS 2011:1266

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1266

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

5 kap.

1 §

3

Förvaltningsdomstol ska sända kopior av beslut varigenom fastighets-

taxering har tillkommit eller ändrats till, förutom klaganden, den som äger
fastigheten och till Skatteverket.

Vid sändande av avskrifter av beslut ska underrättelse lämnas angående

omprövning av inkomstbeskattning samt senare års fastighetstaxeringar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2003:963.