SFS 2011:1267 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

111267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i tullförordningen (2000:1306) ska införas

två nya paragrafer, 3 a och 46 §§, av följande lydelse.

3 a §

I ärenden och mål som avses i 1 kap. 8 § tullagen (2000:1281) gäller

bestämmelserna om bevissäkring och betalningssäkring i 11 kap., 16 kap. 1
och 2 §§ samt 17 kap. 7 och 8 §§ skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs om Skatteverket i

stället gälla Tullverket.

46 §

1

Tullverket får fatta sådana beslut som avses i 5 kap. 13 § fjärde

stycket och 19 § tullagen (2000:1281).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 46 § upphävd genom 2011:783.

SFS 2011:1267

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011