SFS 2011:1268 Lag om investeringssparkonto

111268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om investeringssparkonto;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs följande.

Innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om investeringssparkonto.

I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen

av den som innehar ett investeringssparkonto.

Definitioner m.m.

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något
annat anges eller framgår av sammanhanget.

De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländ-

ska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara
svenska företeelser avses. Termen handelsplattform omfattar inte företeelser
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §

Med investeringssparkonto avses ett konto som uppfyller villkoren i

denna lag.

4 §

Med kontoinnehavare avses den som innehar ett investeringsspar-

konto.

5 § Med investeringsföretag avses

1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första

stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finan-

sieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd att
tillhandahålla sidotjänster som avses i bilaga I, avsnitt B punkt 1 till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om mark-
nader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/
EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1268

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1268

samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG

2, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

3, eller

4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som

där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som av-
ses i artikel 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den
14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut

4, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

5.

6 §

Med investeringstillgångar avses

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,

2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller
3. andelar i en investeringsfond.

7 §

Finansiella instrument som har getts ut av ett företag är inte

investeringstillgångar om innehavaren av instrumenten, direkt eller indirekt,
äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst
10 procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget.

Vid bedömningen av hur stor andel av rösterna eller kapitalet i företaget

som innehavaren av de finansiella instrumenten har, ska innehavaren även
anses äga andelar i företaget som innehavarens närstående, direkt eller indi-
rekt, äger eller på liknande sätt innehar.

Kvalificerade andelar är inte investeringstillgångar.

8 §

Med kontofrämmande tillgångar avses finansiella instrument som inte

är investeringstillgångar.

Avtal om investeringssparkonto

9 §

Ett avtal om investeringssparkonto ska ingås mellan ett investerings-

företag och en fysisk person eller ett dödsbo. Avtalet får inte innehålla vill-
kor som är oförenliga med bestämmelserna i denna lag.

Ett investeringssparkonto får bara innehas av en enda fysisk person eller

ett enda dödsbo. Ett investeringssparkonto får bara föras av ett enda
investeringsföretag.

Ett investeringssparkonto får inte överlåtas.

Insättning och uttag av kontanta medel

10 §

Kontanta medel får sättas in på och tas ut från ett investeringsspar-

konto.

2 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

4 EUT L 177, 30.6.2006, s. 21 (Celex 32006L0048).

5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

background image

3

SFS 2011:1268

�verföring av finansiella instrument till eller från ett
investeringssparkonto

11 §

Vid bedömning av om finansiella instrument får överföras till eller

från ett investeringssparkonto är det de finansiella instrumentens klassifi-
cering enligt 6�8 §§ när överföringen inleds som avgör vilka bestämmelser
om överföring enligt denna lag som ska tillämpas.

�verföring av finansiella instrument till ett
investeringssparkonto

12 §

En kontoinnehavare får bara överföra investeringstillgångar som

kontoinnehavaren själv äger till ett eget investeringssparkonto. En kontoin-
nehavare får inte överföra kontofrämmande tillgångar till ett eget
investeringssparkonto.

13 §

Investeringstillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från

någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i
samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvärvet
har skett

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,

2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats om förvärvet avser andelar i en

investeringsfond,

3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på till-

gångar som vid förvärvet förvarades på kontot,

4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringsspar-

kontot,

5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna

vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,

6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andels-

byte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot,

7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid förvärvet förva-

rades på dennes investeringssparkonto, eller

8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på invester-

ingssparkontot.

Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande

tillgångar som avses i 7 § eller kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras till kontot.

14 §

Kontofrämmande tillgångar får överföras till ett investeringsspar-

konto från någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs
till kontot i samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om
förvärvet har skett

1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna senast den tret-

tionde dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,

background image

4

SFS 2011:1268

2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg tecknings-

rätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument och om
förvärvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,

3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna

vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,

4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andels-

byte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot, eller

5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på invester-

ingssparkontot.

Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § får inte överföras till invester-

ingssparkontot med tillämpning av första stycket 1. Inte heller konto-
främmande tillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande till-
gångar som avses i 7 § eller på grund av kontofrämmande tillgångar som
förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får överföras till kon-
tot.

15 §

Förvärv av finansiella instrument som ska överföras till ett

investeringssparkonto enligt 13 eller 14 § ska betalas med tillgångar som
förvaras på kontot.

Förvaring av tillgångar

16 §

På ett investeringssparkonto får bara investeringstillgångar och kon-

tanta medel förvaras om inte något annat anges i 17�19 §§. Kontofrämman-
de tillgångar som avses i 7 § får bara förvaras på ett investeringssparkonto
under de förutsättningar som framgår av 19 §.

17 §

Kontofrämmande tillgångar som var investeringstillgångar när de

överfördes till ett investeringssparkonto eller som har överförts till kontot
med stöd av 14 § första stycket 2�5 får förvaras på investeringssparkontot
till och med den sextionde dagen efter utgången av det kvartal då tillgångar-
na blev kontofrämmande respektive blev förtecknade på kontot. Till-
gångarna ska avföras från kontot senast denna dag.

Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar, får de förvaras

på investeringssparkontot enligt 16 §.

18 §

Kontofrämmande tillgångar som har överförts till ett investerings-

sparkonto med stöd av 14 § första stycket 1 får förvaras på investeringsspar-
kontot till och med den sextionde dagen efter den dag då de emitterades.
Tillgångarna ska avföras från kontot senast denna dag.

Om tillgångarna övergår till att vara investeringstillgångar inom den an-

givna tidsfristen, får de förvaras på investeringssparkontot enligt 16 §.

19 §

Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § och som inte var sådana

tillgångar när de överfördes till ett investeringssparkonto eller som har över-
förts till kontot med stöd av 14 § första stycket 2�5 får förvaras på invester-
ingssparkontot till och med den trettionde dagen efter den dag då tillgångar-
na först klassificerades som sådana tillgångar eller blev förtecknade på kon-

background image

5

SFS 2011:1268

tot. Tillgångarna ska, även om de under tidsfristen övergår till att klassifice-
ras som andra tillgångar, avföras från kontot senast denna dag.

�verföring av finansiella instrument från ett
investeringssparkonto

20 §

En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett

investeringssparkonto till ett annat eget konto under de förutsättningar som
framgår av 21 §.

En kontoinnehavare får bara överföra finansiella instrument från ett inve-

steringssparkonto till någon annan under de förutsättningar som framgår av
22, 24 eller 25 §.

21 §

En kontoinnehavare får överföra

1. investeringstillgångar som kontoinnehavaren själv äger till ett annat

eget investeringssparkonto, eller

2. kontofrämmande tillgångar till ett annat eget konto som inte är ett

investeringssparkonto.

22 §

Finansiella instrument får överföras till någon annan än kontoinne-

havaren om kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna genom försäljning,
byte eller liknande överlåtelse av tillgångarna

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform,

2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser an-

delar i en investeringsfond,

3. till den som har emitterat tillgångarna,
4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde investeringsspar-

kontot,

5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköps-

erbjudande,

6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om an-

delsbyte,

7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett för-

farande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller

8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärva-

rens investeringssparkonto.

Kontofrämmande tillgångar får inte överföras från ett investeringsspar-

konto med tillämpning av första stycket 8.

23 §

Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto

överlåtits på ett sådant sätt som avses i 22 § första stycket 1�7, ska ersättning
som lämnas i form av kontanta medel överföras direkt till investeringsspar-
kontot.

Om finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto över-

låtits på ett sådant sätt som avses i 22 § första stycket, ska ersättning som
lämnas i form av investeringstillgångar överföras direkt till investeringsspar-
kontot. Ersättning i form av kontofrämmande tillgångar får överföras till in-
vesteringssparkontot bara om tillgångarna har förvärvats på sådant sätt som
avses i 14 §.

background image

6

SFS 2011:1268

Ersättning vid överlåtelse av kontofrämmande tillgångar som avses i 7 §

och som förvaras på ett investeringssparkonto eller av kontofrämmande till-
gångar som förvaras på ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte
överföras till kontot.

24 §

Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gå-

va, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett annat invester-
ingssparkonto.

25 §

Kontofrämmande tillgångar som har överlåtits genom arv, testa-

mente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett konto som
inte är ett investeringssparkonto.

Ränta, utdelning och annan avkastning

26 §

Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse

på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska överföras direkt
till investeringssparkontot.

Ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på

kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto får
inte överföras till investeringssparkontot om de kontofrämmande tillgångar-
na

1. är sådana som avses i 7 §, eller
2. förvaras på investeringssparkontot med stöd av 18 §.

Ett investeringssparkonto upphör

27 §

Ett konto upphör som investeringssparkonto när det avslutas. Ett in-

vesteringssparkonto får inte avslutas om det förvaras investeringstillgångar
på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats för att förvaras på kontot
men ännu inte har förtecknats på kontot.

28 §

Ett konto upphör som investeringssparkonto när kontoinnehavaren el-

ler investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i denna lag.

Ett konto upphör dock inte som investeringssparkonto enbart av den an-

ledningen att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot
i strid med 17 § eller att investeringsföretaget inte lämnar information enligt
31 §.

29 §

Om företaget som för ett investeringssparkonto inte längre anses vara

ett investeringsföretag på grund av att tillstånd som avses i 5 § har återkal-
lats, upphör kontot som investeringssparkonto. Om verksamheten enligt
beslutet om återkallelse ska upphöra eller vara avvecklad vid en senare tid-
punkt, upphör kontot som investeringssparkonto vid den senare tidpunkten.

background image

7

SFS 2011:1268

Information

30 §

Innan ett investeringsföretag ingår ett avtal om investeringssparkonto

med en fysisk person eller ett dödsbo ska investeringsföretaget lämna infor-
mation om

1. avgifter på investeringssparkontot,
2. hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och hur skatten

tas ut,

3. vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämmande till-

gångar,

4. hur länge kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett investerings-

sparkonto, och

5. under vilka förutsättningar kontofrämmande tillgångar får avföras från

ett investeringssparkonto.

Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och

varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.

Ett konto kan vara ett investeringssparkonto även om investerings-

företaget inte lämnar information enligt första och andra styckena.

31 §

Investeringsföretaget är skyldigt att informera kontoinnehavaren om

att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringssparkontot eller att
kontot har upphört som investeringssparkonto. Informationen ska lämnas
inom fem dagar från det att företaget har fått sådan kännedom.

När kontofrämmande tillgångar förvaras på ett investeringssparkonto, ska

investeringsföretaget dessutom informera om när tillgångarna senast måste
avföras från kontot enligt 17�19 §§.

Vid tillämpning av första stycket ska investeringsföretaget anses ha fått

kännedom om att kontofrämmande tillgångar förvaras på investeringsspar-
kontot när tjugofem dagar har gått från utgången av det kvartal då de konto-
främmande tillgångarna först förvarades på investeringssparkontot i egen-
skap av kontofrämmande tillgångar. Detta gäller dock inte för konto-
främmande tillgångar som avses i 7 § eller som förvaras på investerings-
sparkontot med stöd av 18 §.

32 §

Om information enligt 30 eller 31 § inte lämnas ska marknadsförings-

lagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�36 §§
om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig en-
ligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011