SFS 2011:1269 Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

111269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om godkännande av gåvomottagare vid

skattereduktion för gåva enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar

2 §

I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

� vissa definitioner och villkor för skattereduktion (20�22 §§),
� begäran om skattereduktion (23 §),
� vilka som kan få skattereduktion (24 §),
� underlag för skattereduktion (25 §), och
� skattereduktionens storlek (26 §).

Definitioner

3 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat
anges.

Beslutande myndighet

4 §

Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp

5 §

Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1269

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1269

Godkänd gåvomottagare

6 §

En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registre-

rat trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under
förutsättning att

1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år då ansökan

görs är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7 eller 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229),

2. den sökande har som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behö-

vande eller att främja vetenskaplig forskning eller helt eller delvis bedriver
sådan verksamhet,

3. det är sannolikt att den sökande
a) även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter det beslut som

avses i 1 kommer att bli inskränkt skattskyldig enligt de bestämmelser som
anges i samma punkt, och

b) kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra

vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och

5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor.

7 §

För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan bestäm-

melse i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) än de som anges i 6 § 1, ska
prövningen enligt 6 § 1 och 3 a gälla frågan om förhållandena är sådana att
den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig
vid tillämpning av någon av de bestämmelser som anges i 6 § 1.

8 §

Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även utländska sö-

kande om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma i
en stat

1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel

om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Prövningen enligt 6 § 1 och 3 a ska då gälla frågan om förhållandena är

sådana att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt
skattskyldig enligt någon av de bestämmelser som anges i 6 § 1 om denne
skulle beskattas i Sverige.

För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller dess-

utom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244) ska ha kommit in till Skatteverket.

Godkännande som gåvomottagare

Ansökan

9 §

Den som vill bli godkänd som sådan gåvomottagare som avses i 6�

8 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket.

En ansökan ska lämnas enligt fastställt formulär och innehålla nödvändiga

identifikationsuppgifter.

De handlingar som den sökande önskar åberopa ska lämnas tillsammans

med ansökan.

background image

3

SFS 2011:1269

Giltighetstid och förlängning

10 §

Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av det tredje

året efter det år som beslutet fattades.

Om en ansökan om förlängning kommer in innan godkännandet har upp-

hört att gälla, får godkännandet förlängas till utgången av det tredje året efter
det år då godkännandet annars skulle ha upphört att gälla.

Om en ansökan om förlängning har kommit in, är godkännandet giltigt

även efter den tid som anges i första eller andra stycket till dess att frågan om
förlängning har prövats av Skatteverket.

11 §

Vid ansökan om förlängning enligt 10 § andra stycket tillämpas 9 §.

Avgifter

12 §

Den som ansöker om godkännande enligt 9 § ska betala en

ansökningsavgift. Skatteverket får inte pröva en ansökan om avgiften inte
har betalats.

En godkänd gåvomottagare ska betala en årsavgift för varje kalenderår ef-

ter det år då ett godkännande meddelats. Avgiften ska betalas före det år av-
giften avser.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Underrättelse till Skatteverket

13 §

Om en godkänd gåvomottagare inte längre uppfyller ett eller flera av

de krav som avses i 6�8 §§, ska gåvomottagaren omedelbart underrätta
Skatteverket om detta.

Förelägganden

14 §

Skatteverket får meddela de förelägganden som behövs för att verket

ska kunna ta ställning till om ett godkännande ska återkallas.

�&terkallelse

15 §

Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om

1. innehavaren begär det,
2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
3. innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt som fattats under den tid som

avses i 10 § inte är inskränkt skattskyldig enligt bestämmelserna i 7 kap. 3, 7
eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller, när det gäller en svensk
mottagare som är inskränkt skattskyldig enligt någon annan bestämmelse i
7 kap. inkomstskattelagen än 3, 7 eller 14 § eller en utländsk mottagare, inte
skulle ha blivit inskränkt skattskyldig vid tillämpning av 7 kap. 3, 7 eller
14 § inkomstskattelagen,

4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 § andra stycket,
5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §, eller
6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteför-

farandelagen (2011:1244).

background image

4

SFS 2011:1269

Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt

första stycket 2, 3 eller 6.

16 §

Ett beslut att återkalla ett godkännande gäller omedelbart.

Kontrollavgift

17 §

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av den som inte kommit in

med en sådan underrättelse som avses i 13 §.

Kontrollavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent av värdet

på de gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då en underrättelse borde ha
kommit in och till dess att frågan om återkallelse har prövats av Skatteverket
och som är av det slaget att de ingår i givarens underlag för skattereduktion
enligt 67 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), dock lägst 5 000 kro-
nor.

Om värdet på de gåvor som avses i andra stycket inte kan beräknas till-

förlitligt, får Skatteverket uppskatta värdet till ett skäligt belopp.

Kontrollavgiften tillfaller staten.

18 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra sär-

skilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis befria gåvomottagaren från en
kontrollavgift.

Första stycket ska beaktas även om något yrkande om befrielse inte har

framställts.

19 §

Om Skatteverket beslutar om kontrollavgift, gäller bestämmelserna i

skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. debitering och betalning av kontrollavgift i 61�65 kap.,
2. verkställighet i 68 kap. 1 §, och
3. indrivning i 70 kap.

Omprövning och överklagande

20 §

I fråga om beslut om godkännande enligt 6 §, om förlängning av god-

kännande enligt 10 § och om återkallelse av godkännande enligt 15 § tilläm-
pas bestämmelserna i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om
omprövning och överklagande av beslut avseende på vilket sätt preliminär
skatt ska betalas.

I fråga om beslut om kontrollavgift enligt 17 § tillämpas bestämmelserna i

66 och 67 kap. skatteförfarandelagen. Tidsfristen i 66 kap. 24 § skatteför-
farandelagen ska dock räknas från den dag beslutet om kontrollavgift
meddelades.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. I fråga om 2013 och tidigare års taxeringar ska vad som i 6 § 1 och 3

sägs om inskränkt skattskyldighet vid beslut om slutlig skatt i stället avse in-
skränkt skattskyldighet vid taxering.

background image

5

SFS 2011:1269

3. Vid 2012 och 2013 års taxeringar ska vad som i 15 § första stycket 3

sägs om fattat beslut om slutlig skatt i stället avse beslutad taxering.

4. I fråga om åtaganden som lämnas under 2012 ska vad som i 8 § tredje

stycket sägs om åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244) i stället avse åtagande enligt 13 kap. 2 a och
3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

5. I fråga om kontrolluppgifter som avser 2012 ska vad som i 15 § första

stycket 6 sägs om kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) i stället avse kontrolluppgifter enligt 11 kap. 8 b § lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011