SFS 2011:1270 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

111270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs att 33 kap. 3 § inkomstskattelagen2

(1999:1229) ska ha följande lydelse.

33 kap.

3 §

Ett positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt kapital-

underlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid utgången
av november andra året före taxeringsåret ökad med fem och en halv
procentenhet.

Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapitalun-

derlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma
tidpunkt ökad med en procentenhet.

Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska

fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.

Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8�20 §§.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gång-

en på beskattningsår som påbörjas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2011:1270

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011